Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı CarrefourSa 2 Kasım 2022 Aktüel Ürünler Öğretim Programı Forma Sayıları doktor adayları ceza miktarları

2024/2 Dönemi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Ne Zaman?

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine göre, hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

2024/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 24-25 Ağustos 2024
İlk Kez Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 2-31 Mayıs 2024
Tekrar Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri : 15-31 Temmuz 2024

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir. Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

* İlk kez sınava katılacak adaylar, başvuru süresi içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra, sınav başvuru belgelerini elden veya posta yolu ile kayıtlı oldukları SMMM Odalarına göndermeleri gerekmektedir. İlk kez başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak “Dijital Adım Mobil Uygulaması” üzerinden de odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.

* Dijital ortamda evrak yüklemek isteyen adaylar, Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden evrak yüklenmesine ilişkin açıklamaları içeren “Dijital Adım Mobil Uygulaması Kullanım Kılavuzu” ve “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Aday İşlemleri Videosu”na http://www.tesmer.org.tr/?p=572 bağlantısı üzerinden erişebilirler. Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir. Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

2) Stajını, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6. maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3) Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI

19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliği’ne göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılacak adaylar, aşağıdaki konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

* Finansal Muhasebe,

* Finansal Tablolar ve Analizi,

* Maliyet Muhasebesi,

* Muhasebe Denetimi,

* Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

* Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SGK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

* Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

* Sermaye Piyasası Mevzuatı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Sınav Başvuru Formu (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2) 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm x 60 mm)

3) Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı),

4) e-Mezun Belgesi veya Noter Onaylı Diploma, yabancı yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş denklik belgesi,

5) Serbest muhasebeci mali müşavir adaylarından, stajını tamamladığına dair belge,

6) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,

7) Yasa'nın 6. maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,

8) Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınan “Vergi Mükellefiyet Belgesi”

9) Emekli Sandığı veya Bağ-Kur kaydı olmadığına dair, e-Devlet kapısı üzerinden alınan “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi”

10) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),

11) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4. maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesindenalınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge,

12) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Yasa'nın 6. maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden sayılanlardan 5, 6, 8 ve 9. sırada belirtilen belgeler istenmez, Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 560,00 ₺ ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise 4.480,00 ₺ ödemeleri gerekir.

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda belirtilen banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden de ödenebilir.

Banka Bilgileri

* İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255
* Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21. maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmî Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz. Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusu yapabilirler.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar Odalar aracılığı ile veya “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669. Sokak No:19 Gölbaşı- Ankara” adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Sınava başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini dijital ortamda "Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden Odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilecektir.

1) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.

3) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

4) Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi Geçerli Pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

7) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

8) Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.