Öne Çıkanlar Transkript Bilgileri öğretmen Eren Bülbül Ankara MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 bin kadro

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu

Bu kılavuz, 9/9/2023 tarihli ve 32304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile 11/10/2023 tarihli ve E-76592376-10.04-86847281 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR

a. Azınlık Okulları: Rum, Ermeni ve Musevî azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okullarını,

b. Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP): Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri program esas alınarak gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve performansları doğrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programını,

ç. e-Okul: Okul Yönetim Bilgi Sistemini,

d. Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrenciler: Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az on iki hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı öğrencileri,

e. Genel Müdürlük: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f. Görevli/Gözetmen Öğretmen: Ortak yazılı sınavın yapıldığı tarihte ilgili şubede dersi olan öğretmeni,

g. Hastanede Eğitim Hizmeti Alan Öğrenciler: Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören öğrencileri,

ğ. Konu Soru Dağılım Tablosu: Eğitim programında yer alan konu ve kazanımlarla soru sayılarının gösterildiği tabloyu,

h. Mazeret Sınavı: Mazereti okul müdürlüğünce kabul edilen öğrenciler için yapılan sınavı,

ı. Milletlerarası Özel Öğretim Kurumları: Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebilecekleri özel öğretim kurumlarını,

i. Ortak Yazılı Sınav: Ülke geneli gerçekleştirilen ortak yazılı sınavı,

j. Ortak Yazılı Sınav Kâğıdı: Ortak yazılı sınav sorularının ve bu soruların puan değerleri ile sorulara ait cevaplama alanlarının bir arada bulunduğu kâğıdı,

k. Özel Eğitim: Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,

l. Yabancı Okullar: Yabancılar tarafından açılmış özel okulları ifade eder.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

a. Bu Kılavuz’da 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavlar (ülke geneli ortak) ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

b. Sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

c. Bakanlıkça alınan karar gereği ülke genelinde 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik derslerinin 2. dönem 1. yazılıları Bakanlık tarafından ortak yazılı sınavlar kapsamında yapılacaktır. 6. sınıf Türkçe dersi için çoktan seçmeli ve açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular; 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik dersleri için ise açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacaktır.

ç. 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında yer alan çoktan seçmeli soruların değerlendirilmesi ve açık uçlu/kısa cevaplı soruların puanlanması ülke genelinde ortak yapılacaktır.

d. 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda yapılacaktır (Bu sınavların değerlendirilmesi ilgili dersin öğretmenleri, eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri ya da komşu okul eğitim kurumu sınıf/alan zümre öğretmenleri tarafından yapılabilir.).

e. 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavına ait öğrenci cevap kâğıdında çoktan seçmeli ve açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soruların cevaplarının kodlanacağı/yazılacağı alanlar bir arada bulunmaktadır.

f. 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavına ait soru kitapçıkları ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecektir. Bu kitapçıkların basılması ve çoğaltılması okul müdürlüklerince, öğrenci cevap kâğıtlarının basımı ise il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılacaktır.

g. 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik dersleri için ortak yazılı sınav kâğıdı kullanılacaktır. Bu sebeple ayrı bir cevap kâğıdı kullanılmayacaktır.

ğ. 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav kâğıtları ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecektir. Bu kâğıtların indirilmesi ve çoğaltılması okul müdürlüklerince yapılacaktır.

h. Okul müdürlüklerince soru kitapçıklarının/ortak yazılı sınav kâğıtlarının indirilme saatleri;

• Tam gün eğitim yapan ve ikili eğitim yapan okulların sabahçı grupları için 07.00-09.25,

• İkili eğitim yapan okulların öğlenci grupları için 12.00-13.45 arasındadır.

ı. 6. sınıf Türkçe dersinin değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince; 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin değerlendirilmesi eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacaktır.

i. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ülke geneli ortak yapılacak 2. dönem 1. yazılı sınavların soruları Ek-1a, Ek-1b, Ek-2, Ek-3, Ek-4’te yer alan konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanacaktır.

j. Bakanlıkça ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların soruları ve cevapları Genel Müdürlük tarafından hazırlanacaktır.

k. Ortak yazılı sınavlar, sınav uygulama takviminde belirtilen tarih ve saatlerde bir ders saatini geçmeyecek şekilde yapılacaktır. Ancak mücbir sebeplerle bir ders saati süresi 30 dakika olan okullarda ülke geneli ortak yazılı sınavların sınav süresi 40 dakika olarak yapılacaktır.

l. 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavına ait öğrenci cevap kâğıtlarının il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerinden alınıp okullara ulaştırılması il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

m. Sınav sonrasında 6. sınıf Türkçe dersi öğrenci cevap kâğıtlarının eksiksiz ve zarar görmeden il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi okul müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

n. Ortak yazılı sınavlar doğal afet, karantina, yangın ve sel gibi mücbir sebepler dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır. Ancak mücbir sebeplerle ortak yazılı sınavların belirlenen tarihlerde yapılamaması durumunda yeni sınav tarihleri, il millî eğitim müdürlüklerince Genel Müdürlük onayı ile belirlenecektir.

o. Ortak yazılı sınav, sınavın yapılacağı ders saatinde o sınıfta dersi olan görevli/gözetmen öğretmen tarafından yapılacaktır. Sınavı yapılan dersin branş/alan öğretmeni sınavda gözetmen olarak görev almayacaktır. Ortak yazılı sınavın yapılacağı tarih ve saatte sınav yapılan dersin branş/alan öğretmeninin ilgili sınıfa dersi olması durumunda branş/alan dışı bir öğretmenin sınavda görev alması sağlanacaktır. Sınav yapılan tarihte dersi olmasa bile sınav yapılan dersin öğretmenleri okulda hazır bulunacaktır.

ö. Ortak yazılı sınavın gerçekleştirildiği tarih ve saat aralığında okul müdürlüğünce sınav uygulamasının yapıldığı okulun her koridorunda birer görevli öğretmen/yönetici nöbetçi olarak görevlendirilecektir.

p. Ortak yazılı sınav süresince öğrencilerin sınıftan çıkmaması esastır ancak zorunlu hâllerde nöbetçi öğretmen/yönetici gözetiminde öğrencinin sınıftan çıkmasına izin verilecektir. Öğrencinin tekrar sınıfa dönmesi durumunda sınavına devam etmesi sağlanacak fakat bu öğrenciye ek süre verilmeyecektir.

r. Ortak yazılı sınavların yapıldığı tarih ve saatlerde diğer sınıf düzeylerinde eğitim öğretime devam edilecektir.

s. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) esas alınacaktır. BEP kapsamındaki öğrencilerin sınav sorularının hazırlanması ve değerlendirilmesi branş/alan öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Bu öğrenciler diğer öğrencilerle beraber aynı sınıfta sınava girebileceği gibi özel durumlarda farklı bir sınıfta da sınava girebileceklerdir. Okul müdürlükleri bu öğrencilere yönelik gerekli sınav tedbir hizmetlerinin alınmasını sağlayacaktır.

ş. Evde veya hastanede eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin ortak yazılı sınavlara katılım durumları ile ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumludur. Okul müdürlükleri bu öğrencilere yönelik gerekli sınav tedbir hizmetlerinin alınmasını sağlayacaktır.

t. Ortak yazılı sınavlara işitme, görme, bedensel, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği veya hafif düzeyde otizmi olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrenciler de katılacaklardır. Bu okullarda eğitim gören ve BEP’leri olan öğrencilerin ortak yazılı sınav soruları eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerince hazırlanacaktır. Okul müdürlükleri bu öğrencilere yönelik gerekli sınav tedbir hizmetlerinin alınmasını sağlayacaktır.

u. Ortak yazılı sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüğü tarafından sınav bitiminde e-Okula işlenecektir.

ü. 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınav sonuçları ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden açıklanacak ve branş/alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecektir. 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav sonuçları ise ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecektir.

v. 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınav sonuçları, okul müdürlüğü tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacaktır.

y. Ortak yazılı sınavlara geçerli özürleri nedeniyle katılamayan öğrenciler, mazeret sınavına alınacaktır. Hem ortak yazılı sınava hem de mazeret sınavına geçerli özürleri olmadan katılmayan öğrenciler ortak yazılı sınavda başarısız sayılacaktır.

z. Geçerli özürleri bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilecektir. Bu öğrencilerin mazeret sınavına katılımıyla ilgili süreçlerden okul müdürlükleri sorumludur.

aa. Ortak yazılı sınavların mazeret sınavları 18 Nisan 2024’te yapılacaktır. 6. sınıf Türkçe dersi mazeret sınavının değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince; 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin mazeret sınavlarının değerlendirilmesi ilgili dersin öğretmenlerince yapılacaktır.

bb. 6. sınıf Türkçe dersi mazeret sınav sonuçları ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden açıklanacak ve ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecektir. 6. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin mazeret sınav sonuçları ise ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecektir.

cc. Ortak yazılı sınav ve bu sınavın mazeret sınavına geçerli özürleri nedeniyle katılamayan öğrencilerin sınavları, geçerli özürlerinin bittiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili dersin öğretmenlerince tarafından yapılacaktır.

çç. Nakil ile okul değişikliği yapan öğrenci, önceki okulunda geçerli mazereti nedeniyle ortak yazılı sınava katılmadıysa gittiği okulda mazeret sınavına alınacaktır.

dd. Ortak yazılı sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri oluşturulmayacak, okullar ve sınıflar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacaktır.

ee. Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Bakanlığa bağlı yurt dışında bulunan okullar ortak yazılı sınavlara katılmayacaktır.

ff. Akşam liseleri ve mesleki eğitim merkezleri ortak yazılı sınava katılmayacaktır.

gg. Özel eğitim meslek okulu ve özel eğitim uygulama okulu (I, II ve III. kademe ) ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları, ortak yazılı sınava katılmayacaktır.

ğğ. Yabancı okullar ve azınlık okulları ile yabancı dille öğretim yapan okullar, öğretim dili Türkçe olan derslerden ortak yazılı sınavlara katılacaktır.

hh. Dönem ve ara tatilleri nedeniyle ortak yazılı sınavlara katılamayan eğitim kurumlarının öğrencileri, bu sınavların mazeret sınavına katılacaktır.

ıı. Ortak yazılı sınavların uygulandığı tarihte aynı sınıf düzeyinde bir sınav daha yapılabilir.

ii. Ortak yazılı sınavların uygulandığı tarihte il/ilçe geneli ortak yazılı sınav yapılmayacaktır.

jj. İkili eğitim yapan okullarda sabahçı ve öğlenci gruplarda aynı sınıf düzeyinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için aynı konu soru dağılım tablosu kullanılarak oluşturulan eş değer farklı sorulardan oluşan sınavlar yapılacaktır.

kk. Ortak yazılı sınavlar puanlanırken yanlış cevaplar puanlamaya dâhil edilmeyecektir. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

ll. Ortak yazılı sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrencilerin sınavlardan aldığı puanlar ilgili dersin 2. dönem 1. yazılı puanı olarak e-Okula işlenecektir ancak Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı dersleri için dinleme ve konuşma sınavları tamamlandıktan sonra oluşan sınav puanı ilgili ders öğretmenleri tarafından e-Okula işlenecektir.

mm. Ortak yazılı sınav evrakları (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve ortak yazılı sınav kâğıtları) sınav bitiminde görevli/gözetmen öğretmen tarafından toplanarak eğitim kurumu sınıf/alan zümrelerine teslim edilecektir.

nn. Ortak yazılı sınav sorularının öğretmen veya öğrenci tarafından görüntüsü alınmayacaktır.

Kılavuza https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_02/29203841_20232024egitimogretimyili2.donem1.yazilisinavlarulkegeneliortakkilavuzu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.