Öne Çıkanlar 2024 Yılı Mart Ayı Yay Burcu İş Yorumu Sivrihisar Seçim Sonuçları Yatırım Fonları BİLSEM Bireysel Değerlendirme 2024 Yılı Mart Ayı Balık Burcu İş Yorumu

2024-TUS 1. Dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Başvuru Kılavuzu

17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) Başvuruları ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapılabilecek.

2024 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 1. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülecektir. Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca TUS sorularının mezuniyet öncesi ulusal çekirdek eğitim programına uygun olması amaçlanır.

1.2. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri olan adaylar internet üzerinden tercih bildiriminde bulunacaklardır. Sisteme dâhil olan kurumlar, programlar, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri özel koşulları ile birlikte ilgili tablolarda gösterilmiştir. Tıp dışı meslek mensupları kendileri için belirtilmiş olan varsa tıp dışı meslek mensupları için ayrılmış kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Tıp fakültesi mezunları ise tıp dışı meslek mensupları için belirtilmiş kontenjanlar dışındaki kontenjanlara yerleştirileceklerdir.

Sağlık Bakanlığı Adına Açılan Kontenjanlara Başvuracak Adayların Dikkatine!

Özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla üniversitelere Sağlık Bakanlığı adına açılan kontenjanlara başvuracak adaylar 02.11.2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine tâbi olacaklardır. 663 Sayılı KHK’nın Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56’ncı maddesi ile aşağıdaki hüküm getirilmiştir:

“(1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir.” Sağlık Bakanlığı adına Üniversitelerde yer alan kadrolara yerleştirilen adaylar kayıtlarını yaptırmak için ilgili Üniversiteye değil Sağlık Bakanlığına başvurmalıdır.

1.3. Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başlayacak, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Testlerdeki alanların soru sayısı ve testteki yüzdeleri bu kılavuzda Tablo 1B'de gösterilmiştir.

1.4. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası gereği, TUS’a girebilmek için sınav tarihi itibarıyla diplomasının tescil edilmiş olması ile yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliğinin olması şartı aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi (ilgili dönem için başvuru tarihinin ilk günü) dikkate alınır.

03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

ÖSYM tarafından belirlenen Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. Sınava giren adaylardan sınav tarihi itibarıyla diploma tescili bulunmadığı/diploma tescil işlemi tamamlanmadığı bilgisi Sağlık Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza bildirilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu adaylar herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

1.5. Aşağıdaki hâllerde adayların yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülecektir:

i) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde,
ii) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda,
iii) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği hâlde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda,

TUS'a başvuran adayların, bu durumlarını Aday Başvuru Formunda belirtmeleri zorunludur. Aday Başvuru Formunda doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.

DİKKAT: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 3. fıkrası gereğince uygulanacak puan kesintisi hallerinde “takip eden ilk sınav” ibaresinden kasıt, adayın başvuracağı ilk sınav değil, istifayı veya feragati takip eden veya yerleştiği halde eğitime başlanılmayan süre içinde ÖSYM tarafından uygulanan ilk sınavdır.

1.6. Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak durumu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında olan adayların hakları saklıdır.

1.7. Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.

1.8. İlgili mevzuatta belirtilen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları ve kayıtları yapılamaz. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına Üniversite Tıp Fakültelerine yerleşen ve Sözleşmeli Tabip, Sözleşmeli Aile Hekimliği statüsünde görev yapan hekimlerin atama işlemlerinin yapılabilmesi için sözleşmelerini feshederek 657 sayılı Kanuna göre kadrolu olarak göreve başlamaları gerekmektedir.

1.9. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Aday Başvuru Formunda yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm hakları kaybedecektir.

1.10. Hâlen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve uzmanlık öğrencisi kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmiş olmak, adaylara, uzmanlık öğrencisi kadrolarına atanma konusunda mevzuata uymayan bir hak vermez. 3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasındaki uzmanlık dalının değiştirilmesiyle ilgili hükümler saklı kalmak üzere, 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Bu maddede belirtilen hâller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz sürdürülmesi şarttır.” hükmü gereğince atama yapıldıktan sonra, aynı maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan durumlar dışında, aynı alanda olsa bile görev yeri değişikliği yapılmayacağından, adayların ileride kendi durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri göz önünde tutmaları gerekir.

1.11. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 10.5 ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

1.12. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

1.13. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez.

1.14. 657 sayılı Kanuna göre görevden çekilen veya çekilmiş sayılanların (örneğin, istifa edenlerin) yeniden kamu görevine atanabilmeleri için belli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu durumda olan adayların tablodaki Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapabilmeleri için; Adayların 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirlenmiş sürelerinin uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden sonraki 3 ay içinde bitecek durumda bulunması gereklidir.

1.15. İlan edilen kontenjanlarda eğitim süreleri Tablo 7'de yer almaktadır. Bu süreler 1219 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olmakla birlikte yine aynı Kanun ile Tıpta Uzmanlık Kurulu'na verilmiş olan yetki çerçevesinde bazı dalların eğitim süreleri değişebilmektedir.

1.16. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur. 

2024-TUS 1. Dönem: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için https://www.osym.gov.tr/TR,29139/2024-tus-1-donem-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html linkini tıklayınız.

2024 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMA DENKLİĞİ İÇİN TIP DOKTORLUĞU ALANINDA SEVİYE TESPİT SINAVI (STS) 1. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” ile Yükseköğretim Genel Kurulunun kararları uyarınca, yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Tıp Doktorluğu alanında başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adayların Seviye Tespit Sınavının (STS) 1.Aşamasına ve/veya 2.Aşamasına girmeleri gerekmektedir.

1.2. Yurt dışında Tıp Doktorluğu alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adaylar, sınava (1.Aşama ve/veya 2.Aşama) başvurabilirler. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.05.2016 tarihli toplantısında: “Sınav başvuru dönemi ile sınav tarihi arasında uzun bir sürenin olması nedeniyle birçok aday Seviye Tespit Sınavına girememekte ve bir yıl beklemek zorunda kalmaktadır. Kurulumuzun hakkında Seviye Tespit Sınavı kararı alınmamış kişilerin de mevcut sınavlara katılabilmeleri ve başvuruları Seviye Tespit Sınavı kararı ile sonuçlandığı taktirde elde ettikleri Seviye Tespit Sınavı sonucunun geçerli sayılmasına karar vermiştir.” kararı alınmıştır.

1.3. Tıp Doktorluğu alanından başvuran adaylar için, 2024-STS 1. Dönem Sınavı Ankara’da (067 ANKARA-YENİMAHALLE) yapılacaktır. Sınavın 1. Aşaması, saat 10.15’de başlayacak, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavın 2. Aşaması, saat 14.45’de başlayacak, 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.

1.4. Sınav konuları Tablo-1'de verilmiştir. Sınavın her bir aşamasında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekmektedir. Başarılı olan adaylar adına (Klinik pratik yapma kararı yoksa) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenir.

1.5. Tıp Doktorluğu alanında STS’nin 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmelerine karar verilen adayların, aynı gün yapılacak olan 1. ve 2. Aşama sınavlarına girmeleri ve her iki aşamada da başarılı olmaları, başarılı olamadığı aşama için ise daha sonraki dönemlerde yapılacak STS’ye girerek başarılı olamadığı aşamada da başarılı olma şartının sağlanması gerekir.

1.6. Denklik işlemleri için STS’ye katılan adaylar denklik belgelerini almadan katıldıkları sınavın sonuçlarını diğer atama/yerleştirmelerde kullanamazlar.

1.7. Belgeleri eksik ve/veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır.

1.8. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatle okumaları, buna göre “Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda” yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.

1.9. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez, başka sınav ve dönemlere aktarılmaz.

1.10. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.

1.11. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

1.12. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

1.13. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer almayan bir hakkı adaylara vermez. 

2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için https://www.osym.gov.tr/TR,29141/2024-sts-tip-doktorlugu-1-donem-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.