Öne Çıkanlar öğretmen BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

Büro Memur-Sen 7. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, 7. Dönem Toplu Sözleşme Taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'e teslim etti.

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş ve Genel Hükümler

Amaç

Bu toplu sözleşme; Büro Memurları Sendikası ile Kamu İşveren Heyeti arasında, tarafların temsil hak ve yükümlülüklerini, tarafların hak ve yetkilerini, kapsama dâhil kamu çalışanlarının mali ve sosyal hak ve yardımlarını, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı devam ettirmeyi, kamu hizmetinin nitelik ve niceliğini arttırmayı, taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemeyi ve demokratik katılımcı düzenlemeyi amaç edinir.

Taraflar ve tanımlar

Taraflar

Bu Toplu Sözleşmenin tarafları; Büro, Bankacılık Ve Sigortacılık Hizmet Kolunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen Kamu İşveren Heyeti ile Büro, Bankacılık Ve Sigortacılık Hizmet Kolunda yetkili sendika olan Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen)’dir.

Tanımlar;

Bu Toplu Sözleşmede geçen;

• “Kamu İşvereni ya da İdare”: Büro, Bankacılık Ve Sigortacılık Hizmet Kolunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarını,

• “Sendika”: Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen),

• “Bakanlık”: Madde de atıfta bulunulan ilgili Bakanlığı,

• “Kanun”: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere toplu sözleşme kapsamına dâhil kamu personelinin özlük ve sosyal hakları ile çalışma koşullarını düzenleyen ilgili kanun ve teşkilat kanunlarını,

• “Kamu çalışanı/Kamu personeli”: kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı birim ve ortaklıklarında işçi statüsü dışında bir kadro veya pozisyonda çalışan kamu görevlisini,

• “Sözleşme”: Toplu Sözleşmeyi, ifade eder.

Uygulama alanı ve yürürlük süresi

• Yer bakımından; bu Sözleşme, İdarenin bugün var olan ve yürürlük süresi içerisinde İdareye bağlı olarak yeni kurulacak veya bağlanacak olan bütün merkez ve taşra teşkilatı, bağlı birimleri ve işyerleri ile bunlara bağlı veya bunları tamamlayan eklenti, bağlantı ve araçları kapsamı içine alır.

• Kişi bakımından; toplu sözleşmenin imza tarihinde 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 2 nci Maddesi hükmüne göre sözleşmenin imza tarihinden önce göreve başlayan kamu görevlisi sayılanlardan yetkili sendikaya üye olanlar işbu Sözleşmenin kapsamındadır. Sözleşmenin imza tarihinden sonra göreve başlayan kamu görevlilerinden yetkili sendikaya üye olanlar, göreve başladıkları tarihten itibaren Sözleşme hükümlerinden yararlanırlar.

• Bu Sözleşme, 01.01.2024 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmek ve 31.12.2025 tarihinde sona ermek üzere 2 (iki) yıl sürelidir.

Sözleşmeden yararlanma

Bu Sözleşmeden, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 2 nci Madde si hükmüne göre kamu görevlisi sayılanlar yararlanırlar.

Tarafların temsil yetkisi

İdarenin temsil yetkisi

Sözleşmenin uygulanması ile ilgili konularda İdareyi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında tanımlı “üst yöneticiler” veya bunların yetkilendireceği kişiler temsil eder.

Sendikanın temsil yetkisi

Bu Sözleşmede ve Sözleşmenin uygulanması ile ilgili konularda Büro Memurları Sendikası; Sendika Genel Başkanı, Genel Yönetim Kurulu ya da bu Kurulca yetkili kılınanlar temsil eder. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden başlayarak on beş gün içinde taraflar yetkililerinin isimlerini birbirlerine bildirirler. Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda bu yetkililer öncelikle görüşme yaparlar. Görüşme sonucu tutanağa bağlanır.

İdarenin cevaplama zorunluluğu

Sendika üyeleri, Sözleşme ve İdareyi oluşturan kurum ve kuruluşlara münhasır kanun, yönetmelik ve sair mevzuatın kendilerine tanıdığı hak ve yararlarla ilgili olarak İdareye, ilgili mevzuatında gösterilen yöntemlerine göre yazılı biçimde başvurma hakkına sahiptirler. İdare, bu Madde gereğince üye başvurusunu en geç bir ay içinde cevaplamak zorundadır.

Taraflar, Sözleşme ve İdareyi oluşturan kurum ve kuruluşlara münhasır kanun, yönetmelik ve sair mevzuatın kendilerine tanıdığı hak ve yararlarla ilgili olarak birbirleriyle yaptıkları yazışmaları en geç bir ay içinde cevaplamak zorundadırlar.

Toplu sözleşmeden yararlanma

Büro, Bankacılık Ve Sigortacılık Hizmet Kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan işçi dışındaki kamu görevlileri, işbu toplu sözleşmeden, üye olma/aidat ödeme vb. her hangi bir şart olmaksızın yararlanırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

AYNEN UYGULANMASINA DEVAM EDİLECEK TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

Seyahat kartı

MADDE 1-(1)Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında (Bölge Müdürlükleri dahil) görev yapan personelden kadro unvanları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memur ve hizmetlilere vize edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer kart verilir.

Emanet memurlarının iş riski zammı

MADDE 2- (1)17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde emanet memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı olarak uygulanır.

6. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin devamı

MADDE 2-1. 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin Üçüncü Kısım “Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı ikinci bölümü, 11 inci ve 14 üncü maddeleri hariç olmak üzere, aynı konuda bu toplu sözleşmede hüküm bulunmaması ve kamu görevlilerinin aleyhine olmaması kaydıyla 01.01.2024 – 31.12.2025 tarihleri arası dönemde de aynı şekilde uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELİŞTİRİLEREK UYGULANMASINA DEVAM EDİLECEK TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ

Fazla çalışma ücreti

MADDE 3- (1) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 450 saat yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin büyükşehirlerde on iki diğerlerinde on katı fazla çalışma ücreti ödenir.

(2) Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir.

Devlet Arşivleri Başkanlığı araştırmacılarının özel hizmet tazminatı

MADDE 4- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı memur kadrolarına atanmış olanların, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 30 puan ilave edilir.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlerinin ek ödemesi

MADDE 5- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre il nüfus ve vatandaşlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 50 puan ilave edilir.

Yurt personelinin tazminatı ve ek ödemesi

MADDE 6- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim memuru unvanlı kadrolarda bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 50 puan ilave edilir.

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli unvanlı pozisyonlarda istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oralarına 50 puan ilave edilir.

Emniyet sivil personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 7- (1) Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına dâhil kadrolarda bulunan Devlet memurlarına mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, her bir personel için ayda 50 ve yılda 450 saati geçmemek üzere yılı merkezî bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin büyükşehirlerde on iki diğerlerinde on katını fazla çalışma ücreti ödenir.

(2) Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir.

(3) Bu maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarına dâhil toplam Devlet memuru sayısının %20’sini geçemez.

(4) Bu ödemeden sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

112 Acil çağrı merkezlerinde görevli çağrı karşılama görevlilerinin ek ödemesi

MADDE 8- (1) 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı karşılama memuru, VHKİ vb. kadrolarda çağrı karşılama görevi yapanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranları 50 puan artırımlı ödenir.

(2) Aynı yerde fiilen çağrı karşılama görevi yapan sözleşmeli personel de birinci fıkra hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

112 Acil Çağrı Merkezi personelinin fazla çalışması

MADDE 9- (1) 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı karşılama hizmetlerini yerine getiren personele; büyükşehirlerde yılda toplam 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin büyükşehirlerde on iki diğerlerinde on katı fazla çalışma ücreti ödenir.

(2) Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir.

(3) Bu ödemeden sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

İcra memurlarının tazminatı

MADDE 10- (1) İcra memuru kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 50 puan ilave edilir.

MSB sivil personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 11- (1) Milli Savunma Bakanlığı ile Bakanlık kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumların kadrolarında yer alan Devlet memurlarına mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, her bir personel için ayda 50 ve yılda 450 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin büyükşehirlerde on iki diğerlerinde on katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir. Bu maddeye göre fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı ilgili kurumun toplam Devlet memuru sayısının %40’ını geçemez. Buna ilişkin hususlar MSB ile hizmet kolunda genel yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

(2) Bu ödemeden sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 12- (1) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele genel ve yerel seçimler ile kimlik, ehliyet ve pasaport hizmetleri sebebiyle fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, fiilen yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında yılı bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin on katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Bu oran Ankara İstanbul ve İzmir için on iki olarak uygulanır.

(2) Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir.

(3) Aylık ve yıllık fazla çalışma süresi ile fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığı ile hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

(4) Bu ödemeden sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti

MADDE 13- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinin birinci cümlesinde yer alan Ankara, İstanbul ve İzmir için on iki, diğerleri için ise on olarak uygulanır.

(2) Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir.

(3) Aynı maddenin ikinci cümlesi 7. Toplu Sözleşme döneminde uygulanmaz.

Zabıt kâtibi ve mübaşirlerin ek ödeme ve tazminat oranları

MADDE 14- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre zabıt katibi ve mübaşir kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 50 puan ilave edilir.

(2) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli zabıt katibi ve mübaşirlerin ek ödemeleri 50 puan artırımlı ödenir.

Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 15- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının iş yoğunluğu fazla olan merkez ve taşra birimlerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, fiilen yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin büyükşehirlerde on iki diğerlerinde on katı fazla çalışma ücreti ödenir.

(2) Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir.

(3) Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi ile iş yoğunluğu fazla olan birimlerin tespiti, yaptırılacak toplam fazla çalışma saat süresinin ilgili birimlere dağıtılması ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hizmet kolunda yetkili sendika ile Başkanlık tarafından müştereken belirlenir.

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı personeli için fazla çalışma ücreti

MADDE 16- (1) Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, fiilen yaptırılan fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat ücretinin büyükşehirlerde on iki diğerlerinde on katı tutarında saat başına fazla çalışma ücreti ödenir.

(2) Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir.

(3) Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi Gelir İdaresi Başkanlığının talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalışma süresi ile iş yoğunluğu fazla olan birimlerin tespiti, yaptırılacak toplam fazla çalışma saat süresinin ilgili birimlere dağıtılması ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hizmet kolunda yetkili sendika ile Başkanlık tarafından müştereken belirlenir.

Toplu taşıma

MADDE 17- (1) Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurları, belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar. Bu hizmetler için tahakkuk ettirilen ücretler Bakanlık bütçesinden ilgili belediyelere aktarılır.

Bazı uzmanların tazminatları

MADDE 18- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarına ise 7 puan ilave edilir.

(2) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Uzman unvanlı kadrolarda görev yapan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre ödenen özel hizmet tazminatları 20 puan artırımlı ödenir.

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı personeline sosyal denge tazminatı ödenmesi

MADDE 19- (1) İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı valilik ve kaymakamlıklar emrinde fiilen görev yapan personeli kapsayacak şekilde en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için çalışma yapılacaktır.

Servis hizmeti

MADDE 20- (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapan personele işe geliş gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmeti sağlanamayan personele 2250 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık toplu taşıma ücreti ödenir. Bu yardımdan sözleşmeli personel de yararlanır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeline havacılık tazminatı

MADDE 21- (1) Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılan ek ödeme döner sermaye bütçesinden yapılır.

(2) Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri tamamen karşılananlara en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 70’sini, kısmen karşılananlara % 60’ünü, bunların dışında kalanlara % 30’sini geçmemek üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bağlı bulunulan Bakan onayı ile belirlenecek oran, esas ve usullere göre her ay Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden havacılık tazminatı ödenir.

(3) Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından döner sermaye bütçesine gelir kaydedilen tutarların bu maddede öngörülen ödemeleri karşılayamaması halinde karşılanamayan kısmı Kurum bütçesinden ödenir.

Veznedarların mali sorumluluk zammı

MADDE 22- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde veznedar kadrolarında bulunanlar için öngörülen mali sorumluluk zammı 1500 puan olarak uygulanır. Bu ödemeden diğer unvanlarda bulunup da veznede görevlendirilen personel de aynı şekilde yararlanır.

(2) Veznedarlar ile veznedar olarak görevlendirilen diğer personelin özel hizmet tazminatı oranları Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlara 50 puan, bu iller dışında kalan büyükşehirlerde 40 puan ve diğer illerde görev yapanlara 30 puan artırımlı olarak ödenir.

Yurtlarda görev yapan personelin nöbet ve fazla çalışma ücretleri

MADDE 23- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yükseköğrenim öğrenci yurtlarında nöbet tutan personele ayda 100 saati geçmemek üzere, tutulan her bir nöbet saati için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında nöbet ücreti ödenir. Bu ücret resmi tatil günleri ile dini bayramlarda tutulan nöbetler için bir kat artırımlı ödenir. Bunun ödenmesine ilişkin usul ve esaslar kurum ve hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yükseköğrenim öğrenci yurtlarında görev yapan personele yaptırılan haftalık 40 saati aşan fazla çalışma süreleri için yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen saat ücretinin büyükşehirlerde on iki, diğer şehirlerde on katı tutarında saat başına fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışmanın akşam 8 ile sabah 6 arasında yapılması halinde (gece çalışması olarak değerlendirilir) fazla çalışma ücreti %50, hafta sonu ve resmi tatiller ile milli ve dini bayramlarda yapılması halinde %100 artırımlı ödenir.

(3) Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlarda yurt yönetim personeli pozisyon unvanında istihdam edilen sözleşmeli personel de memurlara ödenmekte olan fazla çalışma ve nöbet ücretinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

Adalet hizmetleri tazminatı

MADDE 24- (1) Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatların düzenlendiği Yan Ödeme Kararnamesinin III sayılı cetvelinin F bendinde yer alan Adalet Hizmetleri Tazminatı oranları her unvan için Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlara “50 puan”, bu iller dışında kalan büyükşehirlerde “40 puan” ve diğer illerde görev yapanlara “30 puan” artırımlı ödenir.

(2) Adalet hizmetleri tazminatı Bakanlık merkez teşkilatı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Adalet Akademisi’nde görev yapan memurlar ile bu kurumlarda görev yapan Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapanlara da aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Bu fıkra kapsamında tazminat ödenenlere 2006/10344 sayılı Kararın diğer maddelerine göre tazminat ödenmez.

Sözleşmeli adliye çalışanlarının ek ödemeleri

MADDE 25- (1) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin ek ödemeleri Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlara “50 puan”, bu iller dışında kalan büyükşehirlerde “40 puan” ve diğer illerde görev yapanlara “30 puan” artırımlı ödenir. 

Nöbet ücreti

MADDE 26- (1) Mahkemelerde ve Cumhuriyet savcılıklarında nöbet tutan personele tutulan her nöbet için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında nöbet ücreti ödenir. Bu ücret resmi tatil günleri ile dini bayramlarda tutulan nöbetler için bir kat artırımlı ödenir. Bu kapsamda nöbet ücreti verilenlere aynı süreler için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesi uyarınca ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez. Bu maddeye göre her ay en fazla 20 gün için ödeme yapılabilir.

Müsabaka görevlendirme ücretleri

MADDE 27- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarında bulunanlardan 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar çerçevesinde görev yapanlara ödenecek ücretlere esas gösterge rakamları %200 artırımlı uygulanır. Bu çerçevede yapılacak görevlerin mesai sonrası yapılması durumunda gösterge rakamları 1 kat artırımlı, hafta sonu ve resmi tatillerde yapılması halinde ise 2 kat artırımlı uygulanır. Bu kapsamda yapılacak ödemelerden damga vergisi hariç başka bir kesinti yapılmaz.

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığında sözleşmeli personel pozisyonlarında bulananlar da birinci fıkra hükmünden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

TALEPLER

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gelir uzmanı 12 ay önce

Tüm sendikalar uzmanlar arasındaki merkez taşra ayırımını kaldırılmasını istemiş siz ne halt yiyorsunuz orada kapatın kardeşim sendikaya uzmanlar arasındaki adaletsizliği hidermeyecekseniz ne yapacaksınız.