Öne Çıkanlar öğretmen BİM 21 Haziran 2024 Aktüel Ürünler Köy ve Mahalle Muhtarları Murat Kurum Emeklilere 1500 TL Bayram İkramiyesi Kanun Teklifi

19. C Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı Ne Zaman?

Sınav başvuru ücretinin ödeneceği ve başvuru işlemlerinin yapılacağı son tarih 3 Mayıs 2024'dür. İl Emniyet Müdürlüklerince sınav başvuru ücretini yatıran aday listelerinin
Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi’ne (PATBİS) veri girişi yapılacağı son tarih 8 Mayıs 2024'dür. İl Emniyet Müdürlüklerince sınav giriş belgelerinin PATBİS üzerinden düzenlenerek adaylara teslim edileceği tarih aralığı 11-18 Mayıs 2024'dür.

Sınav, 18 Mayıs 2024 tarihinde Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak. Yazılı sınav sonuçları 18 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Adayların, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edeceği tarih aralığı 18-20 Mayıs 2024'dür. Yazılı sınav itiraz sonuçları 21 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak. Uygulamalı sınav 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak. Sınav sonuçları 7 Hazran 2024 tarihinde açıklanacak.

2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

2.1. Sınava ait iş ve işlemler POLNET 5 PATBİS projesi üzerinden yapılacaktır.

2.2. Başvurular, Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’in ikinci bölümünde yer alan “Adaylarda Aranacak Nitelikler ve Başvuru” başlıklı 5. ve 6. maddeleri ile 2023/9 sayılı Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Madde İşlemleri Genelgesi’nin 4. maddesinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

2.3. 2023/9 sayılı Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Madde İşlemleri Genelgesi’nde çerçevesinde adaylar; talep formu, son bir yıl içinde çekilmiş dört adet renkli vesikalık fotoğraf, öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya onaylı örneği, Tüzük’ün Ek-1’inci maddesinde belirtilen, nörolojik, fiziki, ortopedik ve psikolojik yönden genel sağlık durumunu belirten sağlık kurul raporu ile müracaat edecektir.

2.4. İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü tarafından taratılarak PATBİS’e yüklenen fotoğraflar optik cevap formu ile sınav giriş belgelerinde kullanılacaktır.

Bu çerçevede;

* Sınavın yapılacağı binanın giriş bölümünde güvenlik gözetmeni tarafından adayların, sınava giriş belgeleri ile T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belgelerinde yer alan fotoğraf ve bilgilerin kontrolü sağlanacaktır.

* Sınavın yapılacağı salonda görevli sınav gözetmeni tarafından adaya ait T.C. Kimlik Kartı veya kimlik yerine geçen belge, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraf ile karşılaştırılarak aynı kişi olup olmadığı kontrol edilecektir.

2.5. Başvuru şartları tutan adaylar, dilekçe ve başvuru evrakı ile birlikte ikamet ettikleri İl Valiliklerine (İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne) şahsen müracaat edeceklerdir.

2.6. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sınava müracaatlarında 2023/9 sayılı Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Madde İşlemleri Genelgesi’ndeki 4.6. maddesi de dikkate alınacaktır.

2.7. Başvuru şartları tutan adaylardan 4.000 TL (dörtbin) sınav ücreti alınacaktır. Bu ücretler, adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış olduğu dekontu müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

3. YAZILI SINAV VE İTİRAZ

3.1. Yazılı sınav Ankara ilinde yapılacaktır.

3.2. Yazılı sınavda 50 adet soru sorulacaktır. Sınav süresi 90 dakikadır. Her soru 2 puan olup, yanlış doğruyu götürmeyecektir.

3.3. Yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az 60 puan almaları gerekir.

3.4. Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile Sınav Kuruluna (Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonu) veya Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na yapılır. Sonuç en geç 24 saat içerisinde açıklanır. Kurulun itirazla ilgili aldığı karar kesindir.

3.5. Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır.

3.6. Yazılı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesi aslını, üzerinde T.C. kimlik numaraları bulunan T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını, en az bir adet siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurması gerekir.

4. UYGULAMALI SINAV

4.1. Yazılı sınavda başarılı olanlar, istedikleri belge sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

4.2. Adayların sınav aşaması, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından videoya çekilerek kayıt altına alınır. Video kayıtları, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonra tutanak düzenlenerek imha edilir.

4.3. Uygulamalı Sınav Komisyonu tarafından sınava katılan her aday için Ek-1’de yer alan “Aday Değerlendirme Formu” hazırlanır. Tüm kurul üyelerinin belirlediği puanlar Ek2’de yer alan “Uygulamalı Sınav Sonuç Tablosu”na işlenir ve kurul üye sayısı oranında aritmetiksel ortalaması alınarak sınav sonucu belirlenir.

4.4. Uygulamalı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. kimlik numaraları bulunan T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır.

4.5. Uygulamalı Sınav; 20.05.2024 tarihinden görev hitamına kadar saat 09.00’da yapılmaya başlanacaktır. (Sınav yeri daha sonra ilan edilecektir.)

4.6. Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır.

4.7. Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

4.8. Uygulamalı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az 60 puan almaları gerekir.

4.9. Uygulamalı sınav sonucuna, sınav sonuçları açıklandıktan sonraki ilk 3 iş günü içerisinde sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir.

5. GÜVENLİK GÖZETMENİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Sınavın yapılacağı binanın giriş bölümünde;

5.1. Sınava girecek adayların, sınava giriş belgeleri ile T.C. kimlik kartı veya kimlik yerine geçen belgelerinde yer alan fotoğraf ve bilgilerin kontrolünü dikkatli bir şekilde yapacaktır.

5.2. Sınava girecek adayların, şeffaf şişeli su dışında yiyecek ve içecek maddeleri ile herhangi bir iletişim cihazı, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, kol veya cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan veya dijital bellek kullanan elektronik cihaz, silah ve benzeri teçhizat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. araçlar ya da müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük vb. doküman ile sınav güvenliğini tehlikeye sokabilecek her türlü materyalin sınav binasına girmesini engellemek amacıyla üst araması yapacaktır.

5.3. (5.1) ve (5.2) maddelerinde belirtilen hususlara aykırı hareket edenler hakkında, bina sınav gözetmenine bilgi vererek tutanak tanzim edecektir.

5.4. Bina sınav gözetmeni koordinesinde, salonların kontrolünü yapacak ve tutanak tanzim edecektir.

6. SON HÜKÜMLER

6.1. Sınav Kurulu, Merkezi Sınav Komisyonu ve İl Emniyet Müdürlükleri sınav öncesi, esnasında ve sonrasındaki her türlü iş ve işlemleri Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Esas ve Usullerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 2023/9 sayılı Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Madde İşlemleri Genelgesi doğrultusunda yapacaktır.

6.2. Adaylar, yazılı sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava alınmayacak, sınavın son 15 dakikasında adayların sınav salonundan çıkışına izin verilmeyecektir. Sınav salonunda iki aday kalması durumunda, bu kişiler sınav süresi bitimine kadar sınav salonundan çıkarılmayacaktır.

6.3. Başvuru şartlarını taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkartılan, yazılı sınavda başarısız olan, sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti geri ödenmeyecektir. Ancak idareden kaynaklanan nedenlerle sınavın iptal edilmesi durumunda, sınav başvuru ücreti iade edilecektir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bir sonraki başvurular ne zaman 2 yıl önce

Bir sonraki başvurular ne zaman