Öne Çıkanlar güney kore 10 Mart 2018 Tarihli Atama Kararları önlisans sivil personel canlı yayın

2024 Yılı LGS Sınavı'nın Tarihi Değişecek Mi?

Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimler YSK tarafından iptal edildi. Dolayısıyla seçimleri iptal edilen yerlerdedeki okullarda sandıklar kuruluğ seçmenler 2 Haziran 2024 tarihinde tekrar sandık başına gidecek.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

LGS ile yenilecek seçim tarihinin 2 Haziran 2024 tarihine denk gelmesi nedeniyle ya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS Sınav tarihi değiştirilecek, ya da YKS tarafından seçimlerin yenilenme tarihi değiştirilecek. Konuya ilişkin YSK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması; öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından bekleniyor.

Ülke TV kanalında Genç Vizyon Programı'na katılan Millî Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav takviminde herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 2024/825 Karar No'lu Kararı

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un “Seçimin veya tutanağın iptali” başlıklı 25’inci maddesinin; ikinci fıkrasında; “Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çevre de seçimin yapılacağını da derhal ilan eder.”, üçüncü fıkrasında; “Bu ilandan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür.” hükümleri yer almaktadır.

Bununla birlikte, 2972 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin ikinci fıkrasında boşalan muhtarlıklar için her yıl haziran ayının ilk pazar günü seçim yapılacağı; yine aynı maddenin üçüncü ve müteakip fıkralarında, seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının, köylerde tabi üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde ilân tarihinden sonra gelen 60’ıncı günü takip eden ilk pazar günü seçim yapılması hususu ile ihtiyar meclisi veya heyeti seçiminin yapılması gerektiği hallerde köy veya mahalle muhtarlığı da boşalmış ise haziran ayı beklenmeksizin her iki seçimin beraber yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler doğrultusunda yurt genelinde birlikteliği sağlamak amacıyla 2024 yılı Haziran ayının ilk pazar günü yapılacak olan seçimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi gerekmiş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ

Kurulumuzun 27/11/2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı Kararı ile 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 tarihinden 31 Mart 2024 tarihine kadar; yeni köy oluşturacak, köyü bölerek yeni oluşumlar doğuracak, köyün idari bağlılıklarını ve ilçeler arası sınırları değiştirecek idari kararların ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre yapılacak halk oylamalarının 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde ve bu seçimlerin gerektireceği işlemlerde dikkate alınamayacağı kabul edilmiştir.

5393 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında; belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla, sınırlarının tespiti ve değiştirilmesinin belediye meclisinin kararı ve kaymakamlığın görüşü üzerine valinin onayı ile olacağı, aynı Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasında da; 9’uncu maddeye göre verilen kararların kesinleşme tarihini takip eden yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Haziran ayının ilk pazar günü yapılagelmekte olan mahallî idareler ara seçimleri ise, 2972 sayılı Kanun’da il genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği, köy ve mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleriyle sınırlandırılmıştır.

Öte yandan, herhangi bir nedenle muhtarlığı boşalmış bulunan köy ve mahallelerde, 2972 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre her yıl Haziran ayının ilk Pazar günü muhtarlık seçimlerinin yapılacağı öngörülmüştür.

2972 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin; ikinci fıkrasında; “Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kurulu, seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini müteakip o çevre de seçimin yapılacağını da derhal ilan eder.”, aynı maddenin üçüncü fıkrasında; “Bu ilandan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür.” hükümlerine yer verilmiştir.

31 Mart 2024 tarihinde herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri ve muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana oluşan mahallî idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılması gerekmektedir.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin bir kısmının Yüksek Seçim Kurulunca veya il seçim kurullarınca seçim iş ve işlemlerindeki eksiklik ve usulsüzlükler nedeniyle yapılacak itiraz üzerine iptaline karar verilmesi halinde, o çevrede iptal edilecek seçimin yeniden yapılacağı ilgili il seçim kurulunca derhâl ilân edilerek, bu ilândan sonra gelen 60’ıncı günü takip eden ilk pazar günü oy verme işlemi gerçekleştirilir.

Yapılmış olan bir seçimin, sadece oy verme ve sonrasına ilişkin bazı işlemler nedeniyle iptal edilmiş ve sonuçlanmamış olması karşısında, seçimin yeniden yapılmasına karar verilmesi durumunda iptal edilen seçime bağlı olarak yapılan veya yerine getirilen tüm işlemlerin yapılacak olan seçimde tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim iş ve işlemleri sebebiyle iptal edilmesi üzerine yeniden yapılması gereken seçimlerin; bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde bulunduklarının kabulü ile sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerekmektedir. Başka bir anlatımla, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimler için tespit edilmiş bulunan seçimin başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren oy verme günü olan 31 Mart 2024 tarihine kadar devam eden seçim süreci içinde, bu seçimler için yerine getirilmiş bulunan seçim iş ve işlemlerinin tümünün tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu nedenle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak Yüksek Seçim Kurulunca, yapılacak seçim iş ve işlemleri gözetilerek bir kısım süreler kısaltılabilecektir.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde; belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinin, seçim iş ve işlemleri sebebiyle il seçim kurulları veya Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptaline karar verilmesi ile ihtiyar meclisi/heyeti üyeliğinin boşalması hallerinde seçimlerin ilandan sonraki 60’ıncı günü izleyen ilk pazar günü yapılması gerekmektedir.

Ancak ara seçim tarihi olan 2 Haziran 2024 Pazar gününe az bir zaman kala değişik yerlerde ve tarihlerde seçim yapılması mali külfet getireceğinden, seçim tarihi 31 Mart 2024 tarihinden sonraya rastlayan ve henüz ilânı yapılmamış ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri seçimlerinin de 2 Haziran 2024 tarihinde yapılması uygun bulunmuştur.

31 Mart 2024 tarihinde herhangi bir sebeple seçimi yapılamamış olan beldelerin belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile yeni kurulan köylerde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinde uygulanacak Seçim Takvimi’ndeki işlerin düzenli olarak yürütülmesi bakımından muhtarlık bölgesi askı listelerinin ara seçim yapılacak seçim bölgelerinde aynı tarihlerde askıya çıkarılıp askıdan indirilmesi uygun görülmüştür.

Bu nedenle, seçim iş ve işlemlerinde birliğin sağlanabilmesi için yenileme ve ara seçim tarihi 2 Haziran 2024 Pazar günü olarak belirlenmiş ve ilçe seçim kurullarınca hazırlanacak olan Seçim Takvimi’nde muhtarlık bölgesi askı listelerinin 22 Nisan 2024 Pazartesi günü askıya çıkarılması ve 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü askıdan indirilmesine, ayrıca aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç

Açıklanan nedenlerle;

I) Mahalle Kurulmasında Uygulanacak Yöntem

5393 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi gereği 2024 yılı içerisinde yeni kurulmuş olan mahallelerde, aynı Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca 1 Ocak 2025 tarihine kadar bir seçim yapılmayacağına ve 2025 yılı Ocak ayının birinci günü esas alınarak 2024 yılı içinde yeni kurulmuş ve kurulacak olan mahallelerde 2972 sayılı Kanun'un 33’üncü maddesinin üçüncü ve devamı fıkraları uyarınca ilân tarihinden sonra gelen 60’ıncı günü izleyen ilk Pazar günü muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinin yapılmasına,

II) Herhangi Bir Sebeple Seçimi Yapılamamış Belediye ve Muhtarlık Seçimleri, Boşalan Muhtarlık Seçimleri ve Yeni Kurulan Köy Muhtarlığı ile İhtiyar Meclisi Üyeliği Seçimleri Yönünden

1- a) Herhangi bir sebeple 31 Mart 2024 tarihinde seçimi yapılamamış belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği,

b) İdari değişiklik sebebiyle, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra kurulmuş ve 31 Mart 2024 tarihinde seçimi yapılamamış olan veya kuruluşunu 31 Mart 2024 tarihinden sonra tamamlayan köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle iken köy statüsüne dönüştürülen yerleşim birimlerinde köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği,

c) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerden sonra, herhangi bir nedenle boşalan köy ve mahalle muhtarlıkları ile ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği,

ç) Seçim günü, seçimlerin başlangıç tarihi olan 3 Nisan 2024 tarihinden sonraya rastlayan ve ilânı yapılmamış ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri ve birlikte yapılması gereken muhtarlık, seçimlerinin 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılmasına,

2) Bu seçimlerin başlangıç tarihinin 3 Nisan 2024 Çarşamba günü olduğuna,

3) İlçe seçim kurullarınca, seçimi yapılacak belde, köy ve mahalle adlarının en geç 3 Nisan 2024 tarihine kadar Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesine,

4) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçimi yapılamayan belediye seçimleri için, yeni bir süreç başlatılarak seçim iş ve işlemlerinin yürütülmesi gerektiğinden, bu seçim türü için ilçe seçim kurullarınca hazırlanacak Seçim Takvimi’nde;

- Adaylık için görevinden ayrılması gerekenlerin durumuna,

- Bu seçime katılabilecek olan siyasi partilerin tespit ve ilân edilmesine,

- Siyasi partilerin bu seçimler dolayısıyla, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarının ilgili siyasi partilerden istenerek sonucun ilgili ilçe seçim kuruluna ulaştırılmak üzere o yer ilseçim kuruluna bildirilmesine,

- Seçime katılabileceği tespit ve ilân olunan siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin (sıralarının) Yüksek Seçim Kurulunca kur’a çekmek suretiyle belirlenmesine,

- Bu konuda Yüksek Seçim Kurulunun görev alanına girecek sair konulara (oy pusulası kâğıdı, oy zarfı, ödenek vb.) yer verilmesine,

5) İlçe seçim kurullarınca, Seçim Bilişim Sisteminden (SEÇSİS) alınacak muhtarlık bölgesi askı listelerinin, 22 Nisan 2024 Pazartesi günü askıya çıkarılmasına ve 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 17.00’de askıdan indirilmesine,

6) Yapılacak güncelleme işleminin, Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 tarihli ve 2023/1563 sayılı Kararı ile kabul edilen Yurt İçi Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarına Dair 140/I sayılı Genelge ve bu Genelge’nin uygulanmasına yönelik Yüksek Seçim Kurulunca alınan kararların bu Karara aykırı olmayan hükümleri çerçevesinde yürütülmesine,

7) Yeni kurulan köylerle, mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2024 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde, seçmen kütüğünde güncelleştirilmiş bilgilere göre SEÇSİS üzerinden sandık seçmen listelerinin alınarak kullanılmasına,

III) Yukarıda belirtilen seçimlere ilişkin;

Ara seçim yapacak ilçe seçim kurullarınca, askı süresi içinde kendilerine teslim edilen veya edilmeyen adres beyan formları ile ilgili genel seçimlerden farklı olarak;

a) 140/I sayılı Genelge'nin 8’inci maddesinin (I)’inci fıkrasının (b) bendi kapsamında ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilen adres beyan formları ile ilgili işlemlerin nüfus müdürlüklerince yapılıp yapılmadığının “SEÇSİS Seçmen Sorgulama SEC_001” ekranından kontrol edilmesi ve bu kişilerin oy kullanabilir durumda olup olmadıkları (seçmenlik durumları) gözetilerek karar verilmesi (MERNİS - Adres Kayıt Sistemi aracılığı ile sürekli güncelleştirme yapıldığından “Seçmen Adres Günleme (SEC_003_ASKI)” ekranından ilçe seçim kurullarınca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.),

b) Adres beyan formları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilmeyen ve ilçe seçim kurulunun bu yönde kararı bulunmayan MERNİS’ten sürekli güncelleştirme nedeniyle seçmen kütüğüne işlenen kişileri, sandık ataması işleminden önce SEÇSİS’te “Raporlar ?Seçmen Dökümleri ? Ara Seçimler Askı Döneminde Bilgisi Değişen Seçmenlerin Listesi” raporunu alarak tespit edilmesi,

c) Tespit edilen bu kişilerin sandık seçmen listelerinde yer almamaları için sandık ataması işleminden önce “YURT İÇİ SEÇMEN İTİRAZ GÖNDERME İŞLEMLERİ (SEC_027)” ekranı aracılığıyla bir önce kayıtlı olduğu adrese gönderilmesi ve bu işlemi müteakip sandık atamasının gerçekleştirilmesi, şeklinde güncelleme ve uygulama yapmaları gerekmektedir.

IV) 31 Mart 2024 Tarihinde Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Seçimin, Seçim İş ve İşlemleri Nedeniyle İptaline Karar Verilmesi Halinde

A- Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde

1) Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilân edilmesine gerek bulunmadığına,

2) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçime katılmış olan siyasi partilerin bu seçime de katılabileceklerine ve bu seçimler için oy verme gününün 2 Haziran 2024 Pazar günü olduğuna,

3) Siyasi partilerin yeniden aday tespiti yapamayacaklarına, ancak; ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmaların ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabileceğine,

4) 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçime bağımsız aday olarak katılacak olanların bu seçime de katılabileceklerine, yeniden bağımsız adaylık başvurusunun kabul edilemeyeceğine,

5) Birleşik oy pusulalarının basımı ile görme engelli oy kullanma şablonlarının hazırlanmasında, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kurulumuzun 31/1/2024 tarihli ve 2024/191 sayılı Kararı ile belirlenen usul ve esasların aynen uygulanması gerektiğine,

B- Muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinde

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, seçimleri yapılmakla birlikte, seçim iş ve işlemleri sebebiyle iptaline karar verilen muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimlerinde, sadece oy verme işlemlerinin tekrar edilmesine ve muhtarlık seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, bu seçimler için iptal edilmiş seçimde aday olmuş kişilerden başka kişilerin de muhtar adayı olabileceklerine,

C- Ortak hükümler

1) 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş olan sandık seçmen listelerinin yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılması gerektiğine,

2) Bu seçimlerle ilgili Seçim Takvimi’nin, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanmasına,

3) Bir seçim çevresinde seçimin iptal edilmesi halinde keyfiyetin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına da derhâl bildirilmesi gerektiğine,

V) Çeşitli Hükümler

1) Yapılacak seçim türlerinin SEÇSİS’ten tanımlanmasına,

2) Yapılacak olan bu ara seçimlerde kullanılacak sandık seçmen listelerinin, her bir sandık için 400 (dört yüz) seçmeni kapsayacak şekilde düzenlenmesine,

3) Bu ara seçimlerin gerektirdiği çalışmalar diğer seçimlere oranla sınırlı bulunduğundan, ödeneğin harcanmasında tasarruf ilkelerinin göz önünde bulundurulmasına ve yapılacak ara seçimde;

a) İlçe seçim kurulu başkanlarına;

1 – 6 sandık bölgesi itibarıyla en fazla 4 gündelik,
7 – 12 sandık bölgesi itibarıyla en fazla 5 gündelik,
13 – 20 sandık bölgesi itibarıyla en fazla 7 gündelik,
21– 30 sandık bölgesi itibarıyla en fazla 9 gündelik,
31 – 45 sandık bölgesi itibarıyla en fazla 12 gündelik,
46 ve üzeri sandık bölgesi itibarıyla en fazla 15 gündelik tahakkuk ettirilmesine,

b) İlçe seçim kurulu üyelerine; Kanunlarda belirtilen görevleri yapmak üzere çalıştıkları süreler esas alınmak suretiyle en fazla ikişer gündelik ödeneceğine,

c) İl seçim kurulu başkan ve üyelerine; Kanunlarda belirtilen görevleri yapmak üzere çalıştıkları süreler esas alınmak suretiyle en fazla ikişer gündelik ödeneceğine, ayrıca belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde oy pusulası basımı sürecinde görev yapacak il seçim kurulu başkan ve üyelerine ilave üçer gündelik ödeneceğine,

ç) Sandık kurulu başkan ve üyelerine; eğitim verilen kamu görevlisi sandık kurulu başkanlarına 3, eğitim verilmeyen kamu görevlisi sandık kurulu başkanlarına 2, eğitim verilen kamu görevlisi sandık kurulu üyelerine 2, eğitim verilmeyen kamu görevlisi sandık kurulu üyelerine 1, siyasi partili üyelere 1 gündelik ödeneceğine ve sandık kurullarından gelen bordrolar ile sayım – döküm cetveli, tutanak defteri ve diğer tutanaklardaki isim ve imzalar kontrol edilip birliktelik sağlandıktan sonra, fiilen görev yapan sandık kurulu başkan ve üyeleri için tahakkuk ettirilmesi gerektiğine ve tahakkuk işlemlerinin geciktirilmeden yapılmasına,

d) Yapılacak olan ara seçimlerin iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak bina sorumlusu görevlendirilebileceğine, bina sorumlularına 10 sandığa kadar ikişer, 10 sandıktan fazlasına üçer gündelik ödeneceğine, 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu görevlendirilemeyeceğine, ayrıca 10’dan fazla sandık kurulan binalarda, ihtiyaç duyulması halinde görevlendirilecek olan bina sorumlusu yardımcılarına ise ikişer gündelik ödeneceğine,

e) Seçim personelinin ihtiyaçtan fazla olması halinde resmi tatil günlerinde dönüşümlü olarak görev yapmaları esas olup, bu kapsamda çalıştırılan personel sayısına bakılmaksızın;

1 - 6 sandık bölgesi için en çok (3),
7 - 12 sandık bölgesi için en çok (5),
13 - 20 sandık bölgesi için en çok (7),
21 - 30 sandık bölgesi için en çok (9),
31- 45 sandık bölgesi için en çok (11),
46 ve üzeri sandık bölgesi için en çok (13) gündelik ödeneceğine,

f) Askı yeri görevlilerine, sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasına esas olarak çalıştıkları süre göz önünde bulundurularak en çok ikişer gündelik ödenebileceğine,

g) Sandıkların kurulacağı okulda 5 sandığa kadar tek hizmetli görevlendirilip en fazla iki gündelik ödenebileceğine, sandık sayısının 5'ten fazla olması ve okulda birden fazla hizmetliye ihtiyaç duyulması halinde iki hizmetlinin de görevlendirilebileceğine ve bu hizmetlilerin her birine en fazla ikişer gündelik ödenebileceğine,

ğ) İlçe Seçim Kurulu Başkanınca kamu kurum ve kuruluşlarından şoför görevlendirilmesi durumunda, görevlendirilen şoförlere çalışma süresi gözetilerek en çok ikişer gündelik ödenebileceğine,

h) Seçim günü ve Seçim Takvimi süresince (seçim müdürlüğü personeli bulunmaması durumu hariç) dışarıdan personel çalıştırılamayacağına, ayrıca, seçim personelinin tek ve sandık sayısının fazla olduğu durumlarda dışarıdan personel çalıştırılabilmesi için Başkanlığımızdan izin alınması gerektiğine,

ı) OR/61 sayılı Harcama Çizelgesi'nin en geç 10 gün içinde DYS aracılığıyla gönderilmesi gerektiğine,

4) Yapılacak köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının şekli ile geçerli/geçersizliğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde, Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 tarihli ve 2023/1562 sayılı Kararıyla kabul edilen Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 sayılı Genelge'nin 47 ve 48’inci maddeleri ile Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 tarihli ve 2023/1567 sayılı Kararının göz önünde bulundurulmasına,

5) Sadece muhtarlık veya sadece ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimi yapılması durumunda, 2972 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen birleşik oy pusulasının uygulanma imkânı bulunmadığına,

6) 298 sayılı Kanun’un 89’uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde, tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 – 17.00 olarak belirlenmesine,

7) Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 tarihli ve 2023/1562 sayılı Kararıyla kabul edilen 138 sayılı Genelge'de seçimlerde MAVİ renkli oy zarflarının kullanılacağı belirtilmiş ise de 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde ilçe seçim kurullarında mevcut bulunan MOR ve SARI renkli eski logolu oy zarflarının da kullanılabileceğine, bir seçimde yalnızca tek renk oy zarfının kullanılması gerekmekte olup aynı seçimde birden fazla renkte oy zarfı kullanılamayacağına,

8) 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde sandık kurulu iş ve işlemlerine ilişkin olarak, Yüksek Seçim Kurulunun 19/12/2023 tarihli ve 2023/1562 sayılı Kararıyla kabul edilen Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 sayılı Genelge'de belirtilen usul ve esasların aynen uygulanmasına,

9) Karar Örneğinin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
b) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,
c) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına, gönderilmesine,
ç) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde ve Kurumsal Portalda yayımlanmasına, 27/3/2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.