Öne Çıkanlar 2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi A101 Aktüel Ürünler öğretmen Hakmar 2 Aralık 2023 Aktüel Ürünler kuraklık

100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması Kılavuzu

100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması'na katılan il birincileri için MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek "Katılım Belgesi'' verilecek.

1. ETKİNLİK GENEL İŞ TAKVİMİ

Etkinliğin Duyurulması : 2-13 Ekim 2023

Etkinliğin (Yarışmanın) okullarda düzenlenmesi : 16 Ekim-9 Kasım 2023

Okul bazlı yarışma sonuçlarının ilan edilmesi ve itirazların alınarak nihai sonuçların ilan edilmesi : 20-24 Kasım 2023

Okul birincilerinin ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi : 27 Kasım-1 Aralık 2023

İlçe bazlı birincilerin belirlenmesi ve itirazların alınarak nihai sonuçların ilan edilmesi : 4-8 Aralık 2023

İlçe bazlı birincilerin il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi : 11-15 Aralık 2023

İl bazlı birincilerin belirlenmesi ve itirazların alınarak nihai sonuçların ilan edilmesi : 18-22 Aralık 2023

İl birincilerinin Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderilmesi : 25-29 Aralık 2023

İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından gönderilen şiirlerin değerlendirilmesi ve yayına hazırlanması : 2-19 Ocak 2024

İller bazında belirlenen şiirlerden oluşan dijital şiir kitabının Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanması ve şiir kitabının basımı : 22 Ocak-1 Mart 2024

Katılım belgelerinin hazırlanması, dağıtılması ve ödül töreninin düzenlenmesi : 4-18 Mart 2024

2. ETKİNLİĞİN AMACI

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları’na dair Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2023/27 Genelgesi" kapsamında; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak, milli mücadelemizin köklü hatıralarını yaşatmak, lise çağındaki gençler arasında şiir yazılmasını özendirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullarda öğrenim gören lise kademesindeki öğrencilerin okuldan, eğitimden ve öğretmenlerinden aldıkları eğitimlerini, edindikleri kazanımlarını, Cumhuriyetimizin 100. Yılı sebebiyle milli mücadele ruhuna, milli mücadelemizin köklü hatırasına ve geleceğe yönelik hislerini ifade edecekleri şiir yarışması düzenlenmesidir.

3. ETKİNLİĞİN KAPSAMI

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okulların lise öğrencilerine yönelik "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları’na dair Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2023/27 Genelgesi" çerçevesinde belirlenen “100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması”na ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

4. DAYANAK

Bu etkinlik, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler İzinler Yönergesi ve “Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2023/27 Genelgesi” kapsamında tanımlanan hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

5. ŞARTNAME

5.1. 100 YILA BAKAN GENÇLER ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başvuru Şartları, Süreç ve İşlemler

5.1.1. Şiir yarışmasına katılacak öğrenciler, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları’na dair Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2023/27 Genelgesi kapsamında hazırlanan, “100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması Kılavuzu”nu dikkate alarak şiirlerini yazacaklardır.

5.1.2. 100 Yıla Bakan Gençler Yarışması’nın hedef kitlesi, özel lise öğrencileridir.

5.1.3. Katılımcıların, Cumhuriyetin 100. Yılı için hissettiklerine, eğitimden edindikleri kazanımlarına ve geleceğe yönelik düşüncelerine uygun bir eser adı oluşturmaları gerekmektedir.

5.1.4. Katılımcılar Ek-1 deki Katılımcı Başvuru Formuna göre istenen bilgileri girecekler ve bu formu okullarına kılavuzda belirlenen süreler içerisinde teslim edeceklerdir.

5.1.5. Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olması zorunludur.

5.1.6. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.

5.1.7. Eserlerde teslim öncesi herhangi bir nedenle oluşabilecek zararlardan, eserlerin posta teslim ya da taşımadan kaynaklı gecikmelerinden Millî Eğitim Bakanlığı veya Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

5.1.8. Bu kılavuzda belirlenen şartları taşımayan, tahrip olmuş veya teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

5.1.9. Yarışmaya katılacak orijinal eserler katılımcılar tarafından okul idaresine teslim edilecektir. Eserleri teslim alan birimler (okul, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü) eserlerin güvenliğinden ve muhafazasından sorumlu olacaktır.

Rehberlik ve Gönüllülük

5.1.10. Söz konusu yarışmaya gönüllülük esasına göre katılım sağlanacaktır.

5.1.11. Okullar tarafından yarışma şartları, şiir yazım tekniği, başvuru süreçleri ve değerlendirme prosedürleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

5.1.12. Yarışmaya katılan öğrenciler için rehberlik azami önemli olup; katılımcıların ihtiyaç duyacağı rehberlik ve teknik desteğin sağlanmasına yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacaktır.

Şiir Yazım Tekniği ve Özellikleri

5.1.13. Yarışmaya katılan eserler karalama, silme, katlama yapılmamış, A-4 boyutunda çizgisiz beyaz kağıda, mavi dolma veya tükenmez kalemle en fazla iki sayfa olacak şekilde yazılmış olmalıdır. Şiir metninin başında şiirin adı ve şiirin sonunda şairin adı, soyadı, ili, okulu ve ıslak imzası yer alacaktır.

5.1.14. A-4 boyutunda kağıda elle yazılmış eserler, katlanmadan şeffaf dosya içerisinde A-4 boyutunda zarflara konularak teslim edilecektir. Ayrıca eserler bilgisayarda, A-4 formunda ve Times New Roman, 12 punto ile yazılarak hazırlanıp CD ortamına kaydedilerek aynı zarf içerisinde teslim edilecektir. İleride yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere CD içerisinde öğrencilerin eserlerini seslendirdiği (MP3 Formatı) ses kaydı da bulunacaktır. Ses kaydında arka fon müziği kullanılmayacaktır. (Ses kaydı değerlendirme kriterlerine dahil değildir.)

5.1.15. Şiirler serbest tarzda yazılacaktır.

5.1.16. Belirtilen konu dışında farklı konularda yazılan şiirler yarışmaya dahil edilmeyecektir.

5.1.17. Millî, manevi, ahlaki değerlere uygun olmayan, siyasi içerikli şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. DEĞERLENDİRME

6.1. Yarışmada değerlendirme, Ek-2 Değerlendirme Kriterlerine göre, üç aşamada yapılacaktır. Bunlar:

-Birinci aşama: Okul birincilerini belirleme aşaması
-İkinci aşama: İlçe birincilerini belirleme aşaması
-Üçüncü aşama: İl birincilerini belirleme aşaması

Birinci Değerlendirme Aşaması

6.1.1. Birinci değerlendirme aşaması için özel okullar tarafından en az bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, bir okul idari personeli (okul müdür, müdür yardımcısı vb.) ve farklı branşlardan bir öğretmen bulunmak şartıyla “Okul Değerlendirme Komisyonu” görevlendirilmesi yapılacaktır.

6.1.2. Başvurular, Okul Yarışma Koordinatör Öğretmeninin koordinasyonunda bu kılavuzda belirtilen tarihler içerisinde toplandıktan sonra, Ek-2 Değerlendirme Kriterleri’ne göre okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü Okul Değerlendirme Komisyonu tarafından seçilecektir. Seçim süreci ve yapılan işlemler Ek-4 Okul Birincileri Seçim Tutanağı’na işlenmesinin ardından dereceye girenler okul tarafından ilan edilecektir. (Okul Panosu, Okul Web-Sitesi vs.)

6.1.3. Dereceye giren eserlerden sadece birinci olan şiir, özel okul müdürlükleri tarafından Ek-3 Veli İzin ve Açık Rıza Taahhütnamesi ile birlikte en geç 01.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

İkinci Değerlendirme Aşaması

6.1.4. İkinci değerlendirme aşamasında, ilçe millî eğitim müdürlüklerince okul birincileri olarak teslim alınan şiirlerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla “100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması İlçe Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacaktır. Söz konusu İlçe Değerlendirme Komisyonu, bir şube müdürü başkanlığında, resmî okullarda görevli en az bir alan öğretmeni ve bir okul idarecisi olmak şartıyla 5 kişilik üyeden oluşturulacaktır.

6.1.5. Üyeler seçilirken, yarışmaya katılmayan özel okullarda çalışmak ve herhangi bir ücret talep etmemek şartıyla gönüllük esasına göre özel okullardan da görevlendirme yapılabilir.

6.1.6. İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından “100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması” kapsamında bu kılavuzun Ek-2 Değerlendirme Kriterleri dikkate alınarak özel liseler ilçe birincisi seçilecektir.

6.1.7. İlçe Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen ilçe birincilerine ait olan eserler, Ek-3 Veli İzin ve Açık Rıza Taahhütnamesi ve Ek-5 Komisyon Tutanağı ile birlikte il millî eğitim müdürlüklerine 15.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir. Üçüncü Değerlendirme Aşaması

6.1.8. Üçüncü değerlendirme aşamasında, il millî eğitim müdürlüklerince ilçe birincileri olarak teslim alınan eserlerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla “100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması İl Değerlendirme Komisyonu” oluşturulacaktır. Söz konusu İl Değerlendirme Komisyonu, bir şube müdürü başkanlığında, resmi okullarda görevli en az bir alan öğretmeni ve bir okul idarecisi olmak şartıyla 5 kişilik üyeden oluşturulacaktır.

6.1.9. Üyeler seçilirken, yarışmaya katılmayan özel okullarda çalışmak ve herhangi bir ücret talep etmemek şartıyla gönüllük esasına göre özel okullardan da görevlendirme yapılabilir.

6.1.10. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından 100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması kapsamında bu kılavuzun Ek-2 Değerlendirme Kriterleri dikkate alınarak özel liseler il birincisi olmak üzere il birincisi seçilecektir.

6.1.11. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinci seçilen eser, kılavuzdaki esaslara uygun olarak Ek-3 Veli İzin ve Açık Rıza Taahhütnamesi ve Ek-6 Komisyon Tutanağı ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne 29.12.2023 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir.

7. TELİF HAKKI

7.1. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları, derece alsın ya da almasın eser sahibine aittir. Bu eserlerin sahiplerinin izni olmadan paylaşımı, basımı ve yayımı gerçekleştirilmeyecektir. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabilecek ve konuyla ilgili etkinliklerde kullanılabilecektir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen etkinliklerde yer alan bütün eserler için herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.

7.2. Eser sahibinin hakkı saklı kalmak şartıyla, eserin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne aittir.

7.3. Yarışmaya katılan her öğrencinin, velisinin imzasını taşıyan ve eserin telif haklarının Millî Eğitim Bakanlığına ait olduğunu belirten belgeyi eserle birlikte göndermesi gerekmektedir. (Ek-3 Veli İzin ve Açık Rıza Taahhütnamesi)

7.4. Yarışmaya katılanlar bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

8. İTİRAZ

8.1. Yarışmaya katılan eser sahipleri, değerlendirme esaslarını, yöntemlerini ve kararlarını kabul etmiş sayılırlar. Yarışmanın uygulanmasına ilişkin itirazların takvimdeki tarihlere uyularak öncelikle başvuru yapılan özel okula yapılması ve özel okullar tarafından cevaplanması gerekmektedir.

9. ÖDÜLLENDİRME VE YAYINLAMA

9.1. Yarışmaya katılan il birincileri için “Katılım Belgesi’’ Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir. Katılım Belgeleri il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından katılımcılara teslim edilecektir.

9.2. Yarışmada okulları bazında dereceye giren katılımcılara özel okullar tarafından ödül verilebilecektir.

9.3. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenecek Katılım Belgesi verilebilecektir. Ayrıca dereceye giren katılımcılara il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından imkânları dâhilinde ödül verilebilecektir.

9.4. Yarışma sonrasında dereceye giren ve sergilenmeye uygun bulunan eserler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak muhtelif etkinliklerde sergilenebilecektir.

9.5. Yarışmada, Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü şeklinde bir seçim yapılmayacaktır. İl birincisi olarak seçilen öğrenciler arasından beş öğrenci Bakanlığımıza davet edilerek temsili ödül programı düzenlenecektir.

9.6. İl birincilerinin eserleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alacak olan bağlantı (web-link) üzerinden yayınlanacaktır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon tarafından yayınlanmaya uygun görülen eserler şiir kitabı olarak yayımlanacaktır.

9.7. İl birincilerine katılım belgesi ve etkinliğin sonunda hazırlanacak olan şiir kitabı verilecektir. İl birincileri arasından temsilen davet edilecek olan beş öğrenci için Ankara gezisi düzenlenecektir.

10. ÖZEL OKULLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ VE İŞLEMLER

Özel okullar tarafından bu kılavuz çerçevesinde aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır:

10.1. Bu kılavuzda belirtilen tarihler dikkate alınarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları’na dair Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2023/27 Genelgesi çerçevesinde “100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması”nı öğrenci ve velilere duyurulmasını sağlamak,

10.2. Bakanlığımız tarafından gönderilen EK-8’deki afişi öğrencilerin görebileceği ortamda sergilemek, 

10.3. Katılımı artırmak için gerekli tedbirleri almak, katılımcılardan gelen başvuruları almak, okul yarışması için koordinatör öğretmeni ve komisyon üyelerinin görevlendirmesini yapmak,

10.4. Yarışma başvuruları için bu kılavuzda yer alan hususları dikkate alarak okul birincisini belirlemek,

10.5. Dereceye giren başvuruları bu kılavuzda belirlenen takvime ve şartnamelere göre tüm resmî ve gerekli evrakları ile birlikte İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne göndermek,

10.6. Eserlerin okul müdürlüklerine tesliminden ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesine kadar geçen süreçte güvenliğini ve muhafazasını sağlamak, gönderim iş ve işlemlerini üstlenmek,

10.7. Özel gereksinimli ve dezavantajlı öğrencilerin etkinliklere katılımlarını teşvik etmek, kolaylaştırmak ve azami şekilde faydalandırılmasını sağlamak.

11. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

İlçe millî eğitim müdürlükleri tarafından bu kılavuz çerçevesinde aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır:

11.1. Bu kılavuzda belirtilen tarihler dikkate alınarak “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları’na dair Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2023/27 Genelgesi” çerçevesinde “100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması”nın özel okullarda duyurulmasını sağlamak,

11.2. Okullardan gelen dereceye girmiş eserlerin değerlendirilmesi için değerlendirme komisyonları kurarak ilçe birincilerini belirlemek,

11.3. Dereceye giren başvuruları bu kılavuzda belirlenen takvime ve şartnamelere göre tüm resmî evrakları ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğüne göndermek,

11.4. Eserlerin ilçe millî eğitim müdürlüğüne tesliminden il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesine kadar geçen süreçte güvenliğini ve muhafazasını sağlamak, gönderim iş ve işlemlerini üstlenmek.

12. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

İl millî eğitim müdürlükleri tarafından bu kılavuz çerçevesinde aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır:

12.1. Bu kılavuzda belirtilen tarihler dikkate alınarak “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları’na dair Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 2023/27 Genelgesi” çerçevesinde “100 Yıla Bakan Gençler Şiir Yarışması”nın özel okullarda duyurulmasını sağlamak,

12.2. İlçelerdeki değerlendirmeler sonucu birinci olan eserlerin değerlendirilmesi için değerlendirme komisyonları kurarak, il birincisini belirlemek,

12.3. Dereceye giren başvuruları bu kılavuzda belirlenen takvime ve şartnamelere göre etkinliklere katılan tüm eserlere ait bilgileri Ek-7 tabloya işlenerek, diğer resmi evrakları ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne göndermek,

12.4. Eserlerin il milli eğitim müdürlüğüne tesliminden Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderilmesine kadar geçen süreçte güvenliğini ve muhafazasını sağlamak, gönderim iş ve işlemlerini üstlenmek.

KILAVUZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.