Öne Çıkanlar 2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi A101 Aktüel Ürünler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu öğretmen Hakmar 2 Aralık 2023 Aktüel Ürünler

Lise Öğrencilerinin Gözünden Türkiye'nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı Sempozyumu Şartnamesi

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Lise Öğrencilerinin Gözünden Türkiye'nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı Sempozyumu düzenlenecek. Sempozyuma son başvuru tarihi 10 Kasım 2023'dür. Öğrencilerden 30'u sempozyumda sunum yapacak.

Sempozyumun Konusu

Madde 1- Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle Cumhuriyetin kazanımları ve bu kazanımların gelecek yüzyıllara etkisinin ele alınmasıdır.

Sempozyumun Amacı

Madde 2- Bu sempozyumda:

a) Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetle birlikte sahip olduğumuz kazanımların anlaşılması, bu kazanımlarla birlikte ülkemizin gelecek yüzyıllara bakış açısının ortaya konulması, genç neslin geçmişten güç alarak, geleceğe dair vizyon oluşturması, evrensel ve millî değerlere sahip olması; vatanseverlik, sevgi, saygı ve sorumluluk gibi kök değerler kapsamında, ilim ve irfanın harmanlandığı ülkemizde millî, kültürel alanlarda öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlanması,

b) Ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik bildiri hazırlama ve sunma gibi akademik çalışmalara temel oluşturabilecek becerilerinin geliştirilmesi,

c) Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal bilimler alanlarına karşı ilgilerinin ve toplumsal konulara karşı duyarlılıklarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Sempozyumun Hedef Kitlesi

Madde 3- Türkiye geneli Bakanlığımıza bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler sempozyumun hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Sempozyumun Tarihi ve Yeri

Madde 4- “Lise Öğrencilerinin Gözünden Türkiye'nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı Sempozyumu” 25 Kasım 2023 Cumartesi günü Ankara Atatürk Lisesi Dr. Erol Üçer Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Konu Başlıkları

Madde 5- “Lise Öğrencilerinin Gözünden Türkiye'nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı Sempozyumu" aşağıdaki ana konu başlıklarıyla ilişkili anahtar kelimeler çerçevesinde yapılacak araştırmaların bildiri olarak sunulmasıyla gerçekleştirilecektir.

a) Bilim, Teknoloji ve Sanayi (Anahtar Kelimeler: Yenilik, girişimcilik, ekonomik kalkınma, sanayileşme, havacılık ve uzay, millî teknoloji hamlesi, ekosistem ve yenilenebilir enerji, yapay zekâ, otomotiv, AR-GE, yerli, millî)

b) Eğitimin Yüz Yılı / Yüzyılı (Anahtar Kelimeler: Türk Eğitim Tarihi, 21. yy becerileri, uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenme, afet ve kriz durumlarında eğitim, öğretmen ve öğrenci, eğitim teknolojileri)

c) Geçmişten Günümüze Değerlerimiz (Anahtar Kelimeler: Kadın, çocuk, aile, özel gereksinimli bireyler, vefa, vatanseverlik, millet, iklim ve çevre koruma çalışmaları, sorumluluk, çalışkanlık, adalet, dayanışma, misafirperverlik, saygı, dostluk)

d) Kültür, Sanat ve Spor (Anahtar Kelimeler: Türk spor tarihi, olimpiyatlar, kültürel miras, ata sporlarımız, mimari, resim, müzik, tiyatro, sinema, edebi eserlerimiz, söz varlığımız, kültür hazinelerimiz)

Genel Esaslar

Madde 6- “Lise Öğrencilerinin Gözünden Türkiye'nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı Sempozyumu" aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

a) “Lise Öğrencilerinin Gözünden Türkiye'nin Yüz Yılı ve Türkiye Yüzyılı Sempozyumu" Ankara Atatürk Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

b) Sempozyuma katılım ücretsiz olup, katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.

c) Sempozyum bildirilerinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına aykırı, kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran, siyasi içerik barındıran ifade ve ögelere yer verilmez.

d) Sunum metinlerinin içerikleri ve telif haklarına dair hukuki sorumluluk bildiriyi sunan öğrenci, danışman öğretmen ve eğitim kurumu yöneticisine ait olup, okul idaresince gerekli kontroller yapıldıktan sonra elektronik posta ile ev sahibi okula gönderilecektir.

e) Sempozyumun dili Türkçedir.

f) Bildiri sunumu, tek katılımcı ve 10 dakika ile sınırlıdır.

g) Etkinliğe katılmak üzere bildiri gönderen öğrencilerden 30 unun sempozyumda sunum yapması planlanmaktadır.

h) Sunumu yapılacak bildiriler 8 inci maddede belirtilen değerlendirme kriterlerine göre belirlenecek olup, her konu başlığından eşit sayıda bildiri sunumu yapılabilmesi için bildiri başlıkları ve içerikleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

i) Her öğrenci bir danışman öğretmen refakatinde sempozyuma katılabilecektir.

j) Sempozyuma bildiri gönderen tüm öğrencilere “Katılım Belgesi” verilecektir.

k) Katılımcıların izin ve görevlendirme işlemleri mahallinde yürütülecektir.

l) Sempozyumda bildiri sunacak olan öğrenci ile öğrenciye refakat edecek danışman öğretmenin ulaşım ve konaklama giderleri Valiliklerce (İl Millî Eğitim Müdürlükleri) karşılanacaktır.

m) Bildirilerin tam metinleri; Word formatında, ekte (Ek 1) yer alan Başvuru Formu doldurularak 10 Kasım 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar [email protected] elektronik posta Adresine Veli İzin Formu (Ek 2), Açık Rıza Onayı (Ek 3) ve Telif Hakları Taahhütnamesi (Ek 5) ile birlikte gönderilmelidir. Yukarıda belirtilen tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

n) Değerlendirme sonuçları katılımcılara en geç 17 Kasım 2023 Cuma gününe kadar ogm.meb.gov.tr bağlantısı üzerinden duyurulacak olup, süreç ile ilgili tüm ayrıntılara aynı bağlantıdan ulaşılabilecektir.

o) Sempozyum sonucu ortaya çıkan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin hiçbir şekilde sahibinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır. Bakanlığımız ve ev sahibi okul olan Ankara Atatürk Lisesi bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

Sempozyumda Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Alınacak Tedbirler

Madde 7- Özel gereksinimli bireylerin sempozyuma katılımı ile ilgili gerekli tedbirler sempozyum düzenleme kurulu tarafından alınacaktır. Sempozyuma başvuru yapan özel gereksinimli öğrenciler ve/veya danışman öğretmenleri, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde ev sahibi okul tarafından gerekli destek verilecektir. Öğrencilerimizin özel gereksinim durumları dikkate alınarak;

a) Bedensel engeli olan öğrenciler bildiri sunumlarını danışman öğretmenleri ile birlikte gerçekleştirebilecektir.

b) İşitme kaybı olan öğrencinin sunumunu işaret dili ile yapabilmesine imkân sağlanacak, yaptığı sunum dinleyicilere işaret dili bilen bir eğitimci tarafından aktarılacaktır.

c) Görme engelli öğrencilerin Brail alfabesiyle yazıp gönderdikleri bildiriler, ev sahibi okul tarafından Latin alfabesine çevrilecektir. Öğrenci, bildiri sunumunu yaparken ihtiyaç duyuyorsa danışman öğretmeninin desteğiyle sunumunu yapabilecektir.

d) Yukarıda belirtilen hususların dışında özel gereksinimli bireylerin sempozyumda ortaya çıkabilecek ihtiyaçları doğrultusunda her türlü imkân sunulacaktır.

Bildiri Değerlendirme Kriterleri

Madde 8-

a) Bildiriler bilimsel, özgün, daha önce sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.
b) Katılımcıların bildiri başlıkları, sempozyum konusu ve anahtar kelimelere uygun olmak şartıyla kabul edilecektir.
c) Araştırılan konular bilimsel, objektif, akademik bakış açısıyla kaynak belirtilerek yazılacaktır.
d) Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalıdır.
e) Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
f) Çalışma Word formatında ve A4 kâğıt boyutuna göre yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2,5 cm, alt ve üst bilgide ise 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.
g) Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
h) Tablo ve grafikler ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
i) Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı; numaralandırılarak metnin sonuna eklenmelidir.
j) Bildiri tam metinleri en fazla 5 sayfa olmalıdır.

Sempozyum Takvimi ve İletişim Bilgileri

Madde 9-

Bildiri Tam Metinleri İçin Son Teslim Tarihi : 10 Kasım 2023 (Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar)

Bildirilerin Değerlendirilmesi : 10-16 Kasım 2023

Kabul Edilen Bildirilerin Katılımcılara Duyurulması İçin Son Tarih : 17 Kasım 2023 (Cuma Günü Mesai Bitimine Kadar)

Sempozyum Tarihi : 25 Kasım 2023 (Cumartesi Günü)

İletişim

Adres: Ankara Atatürk Lisesi, Korkutreis Mah. Sezenler Sokak No.:11 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 (312) 231 5120

e-posta : [email protected]

ŞARTNAME

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.