Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim uzaktan eğitim öğretmen emeklilikte yaşa takılanlar

Tarım ve Orman Bakanlığı 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından E-24522897-915.99-2689843 sayılı XIX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi konulu 17 Eylül 2021 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Personel Genel Müdürü Bakan a. Adem Dinç imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı işyerlerinde istihdam edilen işçiler hakkında uygulanmak üzere, 01.03.2021–28.02.2023 yürürlük süreli XIX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, taraflarca 13.09.2021 tarihinde imzalanmıştır. Toplu İş Sözleşmesinden bir suret takım olarak yazımız ekinde gönderilmekte olup, tetkiki sonucunda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak uygulamada bulunulması gerekmektedir.

Bu itibarla; söz konusu Toplu İş Sözleşmesinin; "İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYELER" başlıklı 33. maddesinin "b" fıkrasında; "Ayrıca, işçilere 6772 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ilave tediye dışında yılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiye iki eşit taksitte ödenmek üzere her yıl MAYIS ayının ilk haftasında 30 günlük, EYLÜL ayının ilk haftasında 30 günlük ücretleri tutarında ödenir, "YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER" başlıklı 56. maddesinin "B" fıkrasında; "Bir tam yıl içinde 170 günden fazla bir yıldan az süreyle çalışan geçici işçilere 12 gün ücretli izin verilir. Ancak 170 günden fazla çalışılan her ay için bu izin 1 gün artırılarak uygulanır", "FEVKALADE GÜNLERDE ÜCRETLİ İZİN" başlıklı 58. maddesinin "c" fıkrasında; "İşçinin evlenmesi veya evlat edinmesi halinde (5) gün ... ücretli mazeret izni verilir", "DİSİPLİN İLE İLGİLİ ESASLAR" başlıklı 71. maddesinde "İşyeri disiplin kurulu kararından sonra 10 günlük itiraz süresi dahil olmak üzere işçinin itirazı sonucunda kararın üst disiplin kuruluna intikal etmesi durumunda karar kesinleşinceye kadar geçen sürede işçi ücretsiz izinli sayılır", "HİZMET ZAMMI" başlıklı Ek 3. maddesinde "Taraf sendika üyesi işçilere çalıştıkları Kamu Kurum ve Kuruluşunda geçirdikleri her tam hizmet yılı için hiçbir ödemeyi etkilememek ve müktesep hak sayılmamak kaydıyla 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere brüt 7,00 TL/Ay hizmet zammı verilir. 696 sayılı KHK ile sürekli işçiliğe geçen işçiler için kıdeme esas yıl başlangıcı sürekli işçiliğe geçilen 02.04.2018 tarihidir." hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan Hizmet Zammı maddesi ile ilgili olarak yapılacak hesaplamalarda; mevsimlik/geçici işçi statüsünde görev yapan işçilerin parçalı hizmetlerinin toplamının hesaplanarak bahse konu ödemenin her tam hizmet yılı için yapılması, hesaplama yapılırken ücretsiz izin sürelerinin hesaplamaya dahil edilmemesi, bir defada alınan uzun süreli raporlarda, makul sürenin (Örnek: İhbar öneli 9 hafta + 6 hafta = 15 hafta ya da 3 ay 15 gün) altında kalan istirahat ve rapor sürelerinin hesaplamaya dahil edilmesi, makul sürenin üzerinde kalan istirahat ve rapor sürelerinin ise dahil edilmemesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği sürekli işçi kadrosuna ataması yapılmayan işçilerden mahkeme kararı sonucu ataması yapılanların kıdeme esas yıl başlangıçlarının 02.04.2018 tarihi değil göreve başlama tarihleri olarak hesaplanması gerekmektedir.

Ayrıca, Ek-3 Fiilen Yapılan Görev (pozisyon) cetveli ile Ek: 5 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı İşçi Unvan Standardizasyonu Sonucu Birleştirilen ve Yeniden Belirlenen Pozisyon Unvanlarını Gösterir Liste'ye Güvenlik Görevlisi unvanı eklenmiştir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nun 11, 12, 80, 86 ve 88 inci maddeleri ile "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği"nin "Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması" başlıklı 102. maddesinin 3. fıkrasının (c-2) bendinde; "Ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ... ayı takip eden ayın ... 26'sında, saat 23.59'a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar..." ifadesine yer verilmiş olup, aynı maddenin (6-a) fıkrasında da; "18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde;

1) Toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi, (13.09.2021)... takip eden ayın 26'sına kadar Kuruma, e-sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir..." hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, Toplu iş sözleşmeleri uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinde cezalı duruma düşmemek için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ile irtibata geçilerek; Toplu İş Sözleşmesinin başlangıç tarihi (01.03.2021) ile imza tarihi (13.09.2021) arasındaki ücret ve diğer ödemelere ilişkin farkların hesaplanarak bütçe imkanları çerçevesinde kişilere, sendika aidatlarının sendika hesabına, Kuruma ait (prim) ödemelerin de Kurum hesabına yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçiler için kullanılmakta olan İşçi Personel Maaş Programı'nda bahse konu Sözleşmede belirtilen zam oranlarına göre gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiş olup, maaş ile fark işlemlerinizin İşçi Maaş Programı üzerinden yapılması ve 13.09.2021 tarihinde imzalanan XIX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili tüm işçi personelin bilgilendirilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 17 Eylül 2021 tarihli E-24522897-915.99-2694579 sayılı XIX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi konulu Personel Genel Müdürü Adem Dinç imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı işyerlerinde istihdam edilen işçiler hakkında uygulanmak üzere, 01.03.2021–28.02.2023 yürürlük süreli XIX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, taraflarca 13.09.2021 tarihinde imzalanmıştır. Toplu İş Sözleşmesinden bir suret takım olarak yazımız ekinde gönderilmekte olup, tetkiki sonucunda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak uygulamada bulunulması gerekmektedir.

Bu itibarla; söz konusu Toplu İş Sözleşmesinin; "İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYELER" başlıklı 33. maddesinin "b" fıkrasında; "Ayrıca, işçilere 6772 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan ilave tediye dışında yılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ikramiye iki eşit taksitte ödenmek üzere her yıl MAYIS ayının ilk haftasında 30 günlük, EYLÜL ayının ilk haftasında 30 günlük ücretleri tutarında ödenir, "YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER" başlıklı 56. maddesinin "B" fıkrasında; "Bir tam yıl içinde 170 günden fazla bir yıldan az süreyle çalışan geçici işçilere 12 gün ücretli izin verilir. Ancak 170 günden fazla çalışılan her ay için bu izin 1 gün artırılarak uygulanır", "FEVKALADE GÜNLERDE ÜCRETLİ İZİN" başlıklı 58. maddesinin "c" fıkrasında; "İşçinin evlenmesi veya evlat edinmesi halinde (5) gün ... ücretli mazeret izni verilir", "DİSİPLİN İLE İLGİLİ ESASLAR" başlıklı 71. maddesinde "İşyeri disiplin kurulu kararından sonra 10 günlük itiraz süresi dahil olmak üzere işçinin itirazı sonucunda kararın üst disiplin kuruluna intikal etmesi durumunda karar kesinleşinceye kadar geçen sürede işçi ücretsiz izinli sayılır", "HİZMET ZAMMI" başlıklı Ek 3. maddesinde "Taraf sendika üyesi işçilere çalıştıkları Kamu Kurum ve Kuruluşunda geçirdikleri her tam hizmet yılı için hiçbir ödemeyi etkilememek ve müktesep hak sayılmamak kaydıyla 01.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere brüt 7,00 TL/Ay hizmet zammı verilir. 696 sayılı KHK ile sürekli işçiliğe geçen işçiler için kıdeme esas yıl başlangıcı sürekli işçiliğe geçilen 02.04.2018 tarihidir." hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan Hizmet Zammı maddesi ile ilgili olarak yapılacak hesaplamalarda; mevsimlik/geçici işçi statüsünde görev yapan işçilerin parçalı hizmetlerinin toplamının hesaplanarak bahse konu ödemenin her tam hizmet yılı için yapılması, hesaplama yapılırken ücretsiz izin sürelerinin hesaplamaya dahil edilmemesi, bir defada alınan uzun süreli raporlarda, makul sürenin (Örnek: İhbar öneli 9 hafta + 6 hafta = 15 hafta ya da 3 ay 15 gün) altında kalan istirahat ve rapor sürelerinin hesaplamaya dahil edilmesi, makul sürenin üzerinde kalan istirahat ve rapor sürelerinin ise dahil edilmemesi, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği sürekli işçi kadrosuna ataması yapılmayan işçilerden mahkeme kararı sonucu ataması yapılanların kıdeme esas yıl başlangıçlarının 02.04.2018 tarihi değil göreve başlama tarihleri olarak hesaplanması gerekmektedir.

Ayrıca, Ek-3 Fiilen Yapılan Görev (pozisyon) cetveli ile Ek: 5 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı İşçi Unvan Standardizasyonu Sonucu Birleştirilen ve Yeniden Belirlenen Pozisyon Unvanlarını Gösterir Liste'ye Güvenlik Görevlisi unvanı eklenmiştir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nun 11, 12, 80, 86 ve 88 inci maddeleri ile "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği"nin "Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması" başlıklı 102. maddesinin 3. fıkrasının (c-2) bendinde; "Ayın 15'i ile müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ... ayı takip eden ayın ... 26'sında, saat 23.59'a kadar e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorundadırlar..." ifadesine yer verilmiş olup, aynı maddenin (6-a) fıkrasında da; "18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinde;

1) Toplu iş sözleşmesi nedeniyle geriye yönelik ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin düzenlenmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgelerinin, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi, (13.09.2021)... takip eden ayın 26'sına kadar Kuruma, e-sigorta kanalıyla gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir..." hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, Toplu iş sözleşmeleri uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesinde cezalı duruma düşmemek için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ile irtibata geçilerek; Toplu İş Sözleşmesinin başlangıç tarihi (01.03.2021) ile imza tarihi (13.09.2021) arasındaki ücret ve diğer ödemelere ilişkin farkların hesaplanarak bütçe imkanları çerçevesinde kişilere, sendika aidatlarının sendika hesabına, Kuruma ait (prim) ödemelerin de Kurum hesabına yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçiler için kullanılmakta olan İşçi Personel Maaş Programı'nda bahse konu Sözleşmede belirtilen zam oranlarına göre gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiş olup, maaş ile fark işlemlerinizin İşçi Maaş Programı üzerinden yapılması ve 13.09.2021 tarihinde imzalanan XIX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili tüm işçi personelin bilgilendirilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini arz ederim.'' denilmiştir.

19.DONEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ : https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM/Belgeler/19.D%C3%B6nem%20Toplu%20%C4%B0%C5%9F%20S%C3%B6zle%C5%9Fmesi.pdf

Taşra Üst Yazı : https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM/Belgeler/Ta%C5%9Fra%20%C3%9Cst%20Yaz%C4%B1.pdf

Merkez Üst Yazı : https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM/Belgeler/Merkez%20%C3%9Cst%20Yaz%C4%B1.pdf

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.