Öne Çıkanlar öğretmen yüz yüze eğitim EBA TV denklik işlemi Koronavirüs

Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması Duyurusu

Yarışma Duyurusu 9 Aralık 2020 tarihinde yapıldı. Yine aynı tarihte “Yanı Başımızdaki Sorunlar ve Türkiye” konulu söyleşi Ortaöğretim Genel Müdürlüğü youtube kanalında yayınlandı.

Yarışma 18 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 18 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Ödüller 31 Aralık 2020 tarihinde verilecek.

09 Aralık 2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Youtube sayfasında yayınlanan “Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN ile Yanı Başımızdaki Sorunlar ve Türkiye” konulu söyleşi programından da istifade ederek, öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde verimli vakit geçirmelerini, hızlı düşünme becerilerini geliştirmelerini, ülkemizin dış meseleleri, tarihi ve gündemi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 18 Aralık 2020 tarihi saat 14.30'da http://ogm.eba.gov.tr internet adresi üzerinden çevrim içi bilgi yarışması düzenlenecektir. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek olan söz konusu yarışmanın; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, yazı eki şartname ve MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda ve gönüllülük esasına göre yapılması, öğrencilerimize duyurulması hususunda; bilgilerinizi ve gereğini arz /rica ederim." denilmiştir.

Yarışma Şartnamesi

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- Bu Şartnamenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi tarafından hazırlanan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN’ın konuk olduğu “Yanı Başımızdaki Sorunlar ve Türkiye” konulu söyleşi programından da istifade ederek, uzaktan eğitim sürecinde verimli vakit geçirmelerini, hızlı düşünme becerilerini geliştirmelerini ve ülkemizin dış meseleleri ve tarihi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin “Yanı Başımızdaki Sorunlar ve Türkiye” Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışmasına katılımına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- Bu şartname; 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile 21.01.2020 tarihli ve 83203306-10.04- E.1563891 sayılı Makam Onayı (Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi)’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- Bu şartnamede geçen; 

a) Bakanlık (MEB): Millî Eğitim Bakanlığını 

b) Genel Müdürlük (OGM): Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü, 

c) MEM: İl Millî Eğitim Müdürlüğünü, 

d) Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarını, 

e) Yarışma: “Yanı Başımızdaki Sorunlar ve Türkiye” Liseliler Çevrim İçi Bilgi Yarışmasını, 

f) Öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri, 

ğ) Merkez Yürütme Komisyonu: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi bünyesinde oluşturulan komisyonu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Uygulama Esasları 

MADDE 5 (1) “Yanı Başımızdaki Sorunlar ve Türkiye” Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması’na ilişkin uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Yarışma, tek kategoride ve Türkiye dereceleri şeklinde düzenlenecektir. Merkez Yürütme Komisyonu gerek gördüğü takdirde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün onayıyla müsabaka usul ve esaslarında değişikliğe gidebilir. 

b) Yarışma soruları, 09.12.2020 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü youtube kanalında yayınlanacak olan Prof Dr. Mesut Hakkı CAŞIN’ın ile “Yanı Başımızdaki Sorunlar ve Türkiye” konulu söyleşi programında bahsi geçen konularla birlikte, öğrencilerin genel kültür bilgilerine yönelik olacaktır. 

c) Genel Müdürlük(OGM), yarışma ile ilgili her türlü duyuru ve sponsorluklara ilişkin esasları belirler. 

d) Yarışmada dereceye girenlerin tescil işlemi Merkez Yürütme Komisyonuna aittir. 

e) Yarışma Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi tarafından yapılacaktır. 

Merkez Yürütme Komisyonu 

MADDE 6 (1) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler, Sosyal Etkinlik İzin İşlemleri Birimi tarafından Genel Müdürlüğün onayı ile Aralık ayında oluşturulur ve görev süresi yarışma takvimi ile sınırlıdır. 

(2) Merkez Yürütme Komisyonu, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı başkanlığında, aynı dairede görevli bir Şube Müdürü ve üç öğretmen olmak üzere 5 üyeden oluşur.

(3) Merkez Yürütme Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır ve gerekli kararları alır. 

(4) Komisyon; 

a) Yarışma usul ve esaslarını belirleyerek faaliyet takvimini oluşturur,

b) Yarışma ile ilgili afişleri hazırlar/hazırlatır, 

c) Genel Müdürlüğün (OGM) internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında gerekli duyuruların yapılmasını organize eder, 

d) Ödüllerin, dereceye giren öğrencilere ulaştırılmasını koordine eder, 

e) Yarışma sonuçlarını değerlendirir. 

İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlükleri 

a) Yarışma ile ilgili duyuruların öğrencilere ulaştırılmasını sağlar, 

b) İl/İlçe Millî Eğitim ve Okul Müdürlüklerine ait internet sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında Yarışmanın duyurusunu yayınlar, 

c) Yarışma ile ilgili öğrencilerden gelen soruları yanıtlar. 

Mali Hususlar 

MADDE 7 (1) Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin bedeli Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce karşılanacaktır. 

Katılım Koşulları 

MADDE 8 (1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir. 

(2) http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır. 

(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz. 

(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz. 

(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz. 

Yarışmanın Uygulanışı 

MADDE 9 (1) Yarışma, 20 sorudan oluşacaktır ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniyedir. 

(2) Yarışma soruları 18 Aralık 2020 tarihinde saat 14.30’da http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma adresinde yayınlanacaktır ve öğrenciler telefon, tablet ya da bilgisayarından giriş yaparak soruları cevaplayacaktır.

Değerlendirme 

MADDE 10 (1) Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecektir. 

(2) Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacaktır. 

(3) Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacaktır. 

(4) İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacaktır. 

Sonuçların Duyurulması 

MADDE 11 (1) Yarışma sonuçları 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 21.00’de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır. 

Ödüller 

MADDE 12 (1)

a) 1. ye Fotoğraf Makinesi

a) 2. ye Bisiklet

b) 3. ye Akıllı Saat

(2) Ödüller, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından dereceye giren öğrencilerin okullarına gönderilecek ve Okul Müdürlüklerince öğrencilere tutanakla teslim edilecektir.

Yarışmaya başvurmak için http://ogm.eba.gov.tr/YarismaBasvuru.aspx?Id=8

Videoyu izlemek için https://youtu.be/zFAU5xlKY4g 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.