Öne Çıkanlar EYT Milli Eğitim Bakanlığı MYS Erasmus Programı E fatura

Öğrenci Taşıma ve Rehber Personel Bulundurma Hizmetinde KDV Tevfikatı (21 Ocak 2021)
Abone Ol

Genel Müdür Bakan a. İsmail ÇOLAK imzalı resmi yazıda ''Genel Müdürlüğümüzce Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına hitaben yazılan Genel Müdürlüğümüzün 10.11.2020 tarihli ve 83068516-45.99-E.16477191 sayılı yazısı'nda kayıtlı yazı ile; 2020-2021 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim ihale çalışmaları kapsamında Bakanlığımızca tip şartnameler hazırlandığı ve ihale işlemlerinin bu şartnameler doğrultusunda gerçekleştirildiği, özel eğitim taşıma ihalelerinde kullanılmak üzere hazırlanan idari şartnamelerde “Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 14’üncü maddesi uyarınca, taşıma yapan her araçta bir adet rehber personel çalıştırılacaktır. Rehber personele ait tüm giderler yükleniciye ait olacaktır. Rehber personel için brüt asgari ücret öngörülecek ve söz konusu ücret araç maliyetine dâhil edilerek teklif edilecek, rehber personel ücreti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmayacaktır. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu ihalede istekliler tekliflerini “gün” üzerinden verecekler, ödemeler fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bakımdan sözleşmenin yürürlükte olduğu tarihler arasındaki idari ve resmî tatillerde, karne tatillerinde, ara tatillerde ve okulların mücbir sebeplerle tatil edildiği günlerde yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.” hükümlerine yer verildiği, yüklenicilerin ihalelere bu hükümler doğrultusunda taşıma ve personel ücretini kapsayan tek bir fiyat üzerinden tekliflerini sundukları, ihalelerde personel ücreti için ayrıca satır açılmadığı, dolayısıyla verilen tekliflerin ne kadarlık kısmının taşıma için ne kadarlık kısmının ise rehber personel için verildiğinin tespitinin mümkün bulunmadığı, bu durumda yüklenicilerin birimlerimize kesecekleri faturalarda KDV ve tevkifat oranları birbirinden farklı olan taşıma ve personel ücretlerini ayırarak mı yoksa tek kalem üzerinden mi gösterecekleri hususunda görüş sorulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığının 18.01.2021 tarihli ve 43370460 sayılı yazısı'nda kayıtlı cevap yazılarında, Bakanlığımızca özel eğitim taşıma ihalelerinde kullanılmak üzere hazırlanan idari şartname hükmünden rehber personel için brüt asgari ücret öngörüleceğinin anlaşılmakta olduğu, ihalelere tek bir fiyat üzerinden teklif sunulmuş olsa bile rehber personele ait bedelin ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge, kayıt ve beyanlardan tespit edilmesinin mümkün olduğu, söz konusu iki farklı hizmete (taşıma + rehber personel bulundurma) ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge, kayıt ve beyanlardan tespit edilerek, toplam hizmet bedelinden ayrıştırılması ve faturada da ayrı ayrı gösterilmesi, rehber personel teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV (%18) tutarı üzerinden (9/10) oranında, taşıma servis hizmetine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV (%8) tutarı üzerinden ise (5/10) oranında tevkifat yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Özel eğitim taşıma hak edişlerine ilişkin düzenlenecek faturaların yukarıdaki bilgiler doğrultusunda düzenlenmesinin sağlanması ve hak edişlere ilişkin ödemelerin bu faturalar doğrultusunda yapılması hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 83068516-45.99-E.16477191 sayılı 10 Kasım 2020 tarihli Taşıma ve Personel Ücretleri KDV Oran ve Tevfikatları konulu resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür Bakan a. İsmail ÇOLAK imzalı resmi yazıda ''Millî Eğitim Temel Kanunu” ile tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin resmî okul/kurumlarda taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak görevi Bakanlığımız uhdesinde olup, konu ile ilgili iş ve işlemler “Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği” hükümleri kapsamında yürütülmektedir.

İlgili Yönetmelik'in, 14. maddesinin “Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci/kursiyerlerin taşındığı araçlarda ücreti ve her türlü sosyal hakları ihale dokümanlarında belirlenerek yüklenici tarafından karşılanmak üzere bir rehber personel görevlendirilir.” hükmü doğrultusunda birimlerimizce ihale işlemleri yürütülmektedir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı taşımalı eğitim ihale çalışmaları kapsamında Bakanlığımızca tip şartnameler hazırlanmış ve ihale işlemleri bu şartnameler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca özel eğitim taşıma ihalelerinde kullanılmak üzere hazırlanan idari şartnamelerde “Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmelik'inin 14’üncü maddesi uyarınca, taşıma yapan her araçta bir adet rehber personel çalıştırılacaktır. Rehber personele ait tüm giderler yükleniciye ait olacaktır. Rehber personel için brüt asgari ücret öngörülecek ve söz konusu ücret araç maliyetine dâhil edilerek teklif edilecek, rehber personel ücreti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmayacaktır.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu ihalede istekliler tekliflerini “gün” üzerinden verecekler, ödemeler fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bakımdan sözleşmenin yürürlükte olduğu tarihler arasındaki idari ve resmî tatillerde, karne tatillerinde, ara tatillerde ve okulların mücbir sebeplerle tatil edildiği günlerde yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.” hükümlerine yer verilmiştir.

Yükleniciler ihalelere yukarıdaki hükümler doğrultusunda taşıma ve personel ücretini kapsayan tek bir fiyat üzerinden tekliflerini sunmuş, ihalelerde personel ücreti için ayrıca satır açılmamıştır. Dolayısıyla verilen tekliflerin ne kadarlık kısmının taşıma için ne kadarlık kısmının ise rehber personel için verildiğini tespit etmek mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda yüklenicilerin birimlerimize kesecekleri faturalarda KDV ve tevkifat oranları birbirinden farklı olan taşıma ve personel ücretlerini ayırarak mı yoksa tek kalem üzerinden mi gösterecekleri hususunda tereddüte düşülmüş olup, konu hakkında Bakanlığınızın görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 43370460-130[5309-751]-E.7865 sayılı 18 ocak 2021 tarihli Öğrenci Taşıma ve Rehber Personel Bulundurma Hizmetinde KDV Tevkifatı konulu resmi yazı yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Bakan a. Mehmet ARABACI e-imzalı resmi yazıda ''10/11/2020 tarihli ve 16477191 sayılı yazınızda kayıtlı yazınızda; eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin resmi okul kurumlarına taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak görevinin Bakanlığınız uhdesinde olduğu, taşımalı eğitim ihale çalışmaları kapsamında tip şartnamelerin hazırlandığı ve ihale işlemlerinin gerçekleştirildiği, Bakanlığınızca hazırlanan idari şartnamelerde; taşıma sırasında öğrencilere refakat etmesi için araçlarda rehber personel bulundurulacağı, rehber personele ait tüm giderlerin yükleniciye ait olacağı, rehber personel için brüt asgari ücret öngörüleceği ve söz konusu ücretin araç maliyetine dahil edilerek tevkif edileceği, rehber personel ücreti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmayacağı hükümlerine yer verildiği, yüklenicilerin bu hükümler doğrultusunda taşıma ve personel ücretini kapsayan tek bir fiyat üzerinden tekliflerini sundukları, bu nedenle verilen tekliflerin ne kadarlık kısmının taşıma ne kadarlık kısmının ise rehber personel için verildiğinin tespit edilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilerek, yükleniciler tarafından düzenlenecek faturalarda KDV ve tevkifat oranları farklı olan taşıma ve personel ücretlerinin ayrılarak mı yoksa tek kalem üzerinde mi gösterileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu belirtilmiş, 9/1 inci maddesi ile de vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.) bölümünde yer verilmiş olup, söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.) bölümünde, kısmi tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşların, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı; (I/C-2.1.3.2.11.) bölümünde ise, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu ihale kapsamında yükleniciler tarafından Bakanlığınıza verilen taşıma servis hizmetleri 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı 15 inci sırasına göre (%8) oranında KDV ye tabi iken, işgücü temin hizmetleri ise 2007/13033 sayılı Kararname eki I ve II sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

Yazınızda yer verilen Bakanlığınızca özel eğitim taşıma ihalelerinde kullanılmak üzere hazırlanan idari şartname hükmünden rehber personel için brüt asgari ücret öngörüleceği anlaşılmakta olup, ihalelere tek bir fiyat üzerinden teklif sunulmuş olsa bile rehber personele ait bedelin ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge, kayıt ve beyanlardan tespit edilmesinin mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.

Buna göre, söz konusu iki farklı hizmete (taşıma + rehber personel bulundurma) ilişkin bedelin; sözleşme, ücret bordrosu, muhasebe kayıtları, sigorta prim bildirgeleri vb. belge, kayıt ve beyanlardan tespit edilerek, toplam hizmet bedelinden ayrıştırılması ve faturada da ayrı ayrı gösterilmesi, rehber personel teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV (%18) tutarı üzerinden (9/10) oranında, taşıma servis hizmetine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV (%8) tutarı üzerinden ise (5/10) oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.