Öne Çıkanlar yüz yüze eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Ek ders ücreti İkizler Burcu seyyanen zam

Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezleri Yönergesi (19 Kasım 2021)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut ÖZER, Bakan Yardımcısı Ahmet Emre BİLGİLİ, Genel Müdür Cemal YILDIZ imzalı resmi yazıda ''28 Ekim 1994 tarihli ve 14818 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Türk Cumhuriyetlerinde Açılan Türkçe Eğitim-Öğretim Merkezleri Yönergesinin yürürlükten kaldırılarak Ek-1’de sunulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezleri Taslak Yönergesi doğrultusunda güncellenmesi hususunu; Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde Olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİM MERKEZLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, ülkemizin eğitim ve kültür zenginliğini tanıtmak, Türk kültürü ile birlikte Türkiye Türkçesinin öğretilmesine katkıda bulunmak, milli, manevi ve tarihi bağları güçlendirmek amacıyla açılan Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezlerinin çalışma esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, ülkemiz ile eğitim ve kültür alanında işbirliği bulunan ülkelerdeki Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezlerinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Yönerge, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 314 üncü maddesi, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 36 ncı maddesi ve ülkemizle ilgili ülkeler arasında imzalanan anlaşma, protokol ve mutabakat zabıtları esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Eğitim Ataşeliği: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ataşeliğini,

ç) Eğitim Ataşesi: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ataşesini,

d) Eğitim Müşaviri: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirini,

e) Eğitim Müşavirliği: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirliğini,

f) Genel Müdür: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürünü,

g) Genel Müdürlük: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünü,

ğ) Merkez: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezini,

h) Merkez Müdürü: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi Müdürünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Açılış ve işleyiş

Açılış

Madde 5- (1) Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezleri, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili ülkelerde eğitim ve öğretime uygun bir mekânda açılır ve faaliyetlerine devam eder.

Personel

Madde 6- (1) Merkez yöneticileri ile öğretmen ve uzmanlar, Türkiye Cumhuriyeti tarafından görevlendirilir, gerekli görülmesi halinde ilgili ülke vatandaşlarından personel temin edilebilir.

Donatım

Madde 7 - (1) Merkezin donatımı, eğitim araçları ve malzemeleri, baskı, kırtasiye gibi her türlü ihtiyaçları Bakanlık tarafından karşılanır.

Öğretim Süresi

Madde 8- (1) Öğretim takvimi hazırlanırken Bakanlıkça hazırlanan yıllık çalışma takvimi dikkate alınır.

Hizmet alanları

Madde 9- (1) Merkezlerde, Türkiye Türkçesi öğretiminin dışında, imkânlar ölçüsünde yaygın eğitim faaliyetleri ile sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler de düzenlenebilir.

Sertifika geçerliliği

Madde 10- (1) Bu merkezlerde öğrenim görerek temel, orta ve ileri düzey kurlarını başarıyla tamamlayanlara, aldıkları puan doğrultusunda Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre dil seviyesini gösteren bir sertifika verilir.

Kayıt-kabul

Madde 11- (1) Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezine kayıt ve kabul şartları Merkezce belirlenir. En az 10 kursiyerin talep etmesi halinde de Merkez Müdürünün önerisi ve Eğitim Müşavirinin/ Ataşesinin onayı ile kurlar açılabilir. Eğitim Müşavirinin/ Ataşesinin bulunmadığı yerlerde gerekli işlemler ilgili Misyon Şefliği tarafından tesis edilir.

Seviye tespit sınavı ve sınıflar

Madde 12- (1) Dil kurslarına katılacak olanlar kursların başlangıcından önce seviye tespit sınavına alınırlar. Sınav sonucuna göre; 0-40 puana sahip olanlar A1 kuruna, 41-54 puana sahip olanlar A2 kuruna, 55-69 puana sahip olanlar B1 kuruna, 70-84 puana sahip olanlar B2 kuruna, 85 ve üzeri puan alanlar ise C1 kuruna yerleştirilirler.

Sınıflar en fazla yirmişer kişilik gruplar halinde oluşturulur. Kurlar, 175 (Yüz yetmiş beş) ders saatinden az olamaz. Kur sonunda başarılı olanlar bir üst kura alınırlar.

Kurs ücretleri

Madde 13- (1) Kurs ücreti Merkez Müdürlüğünce kurs giderleri göz önünde bulundurularak her kur için ayrı ayrı olmak üzere ilgili ülkenin ücret standartlarına göre Merkez Müdürünün teklifi ve Eğitim Müşavirinin/Ataşesinin onayı ile belirlenir. Eğitim Müşavirinin/Ataşesinin bulunmadığı yerlerde gerekli işlemler ilgili Misyon Şefliği tarafından tesis edilir. Maddi durumu yetersiz olan kursiyerlerin kayıtları Merkez Müdürünün uygun görmesi halinde ücretsiz yapılabilir. Merkez giderlerinin kurslardan elde edilecek gelirlerle karşılanması esastır.

Öğretim programı

Madde 14- (1) Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezlerinin öğretim programı, ilgili ülkenin özelliğine göre Merkez Müdürlüğünce hazırlanır ve uygulanır. Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezlerinde uygulanacak program Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce onaylanır.

Kullanılacak öğretim materyalleri

Madde 15- (1) Öğretim programı kapsamında Avrupa Ortak Diller Çerçeve Metnine göre hazırlanmış, Merkez Müdürünün ve Eğitim Müşavirliğinin/Ataşeliğinin onayı ile Genel Müdürlükçe uygun görülen öğretim materyalleri kullanılır. Eğitim Müşavirinin/Ataşesinin bulunmadığı yerlerde gerekli işlemler ilgili Misyon Şefliği tarafından tesis edilir.

Sınav ve değerlendirme

Madde 16- (1) Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezlerinde açılan kurslarda her kur arasında ara verilir. Yapılacak olan kur sınavında dört beceri (dinleme, okuma, konuşma, yazma) ölçülür. Beceri alanlarının ağırlıkları eşit olup 100 puan üzerinden her biri 25’er puandır. Kursiyerin başarılı olabilmesi için her bir beceriden 10 puanın altına düşmemek kaydıyla toplam 70 puan ve üzeri bir puan alması gerekir. Öğretim programları ve değerlendirme ölçütleri Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri ile Merkez Müdürlüğünce belirlenir. Eğitim Müşavirinin/Ataşesinin bulunmadığı yerlerde gerekli işlemler ilgili Misyon Şefliği tarafından tesis edilir. 

Mazeret sınavı

Madde 17- (1) Kursun sınavlarına geçerli nedenlerle (kaza, ölüm, yangın ve benzeri durumlar) katılmayanların durumu Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir, mazeretleri Merkez Müdürlüğünce kabul edilenler için ayrıca bir sınav yapılır.

Sınav komisyonu

Madde 18- (1) Her kur için Merkez Müdürlüğünce sınav komisyonu kurulur, sınav komisyonu Merkez Müdürünün başkanlığında üç üyeden oluşur. Üyeler, merkezde görevli öğretmenler arasından seçilir.

Devam durumu

Madde 19- (1) Kursa devam esastır. Ancak, mazeretleri nedeni ile kursun toplam ders saati sayısının %25’inden fazlasına özürsüz olarak devam etmeyenler kur sonu sınavına alınmadan başarısız sayılırlar ve o kur için kayıtları dondurulur.

Sertifika verme

Madde 20- (1) Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi kurs sonu sınavlarında başarılı olan kursiyerlere Sertifika verilir. Ancak kursun sınavına girmeden programdan ayrılan veya başarılı olamayan kursiyerlere Merkez Müdürlüğünce kursa devam ettiğini gösteren “Katılım Belgesi” verilir. Sertifikada Merkez Müdürü ve Eğitim Müşavirinin/Ataşesinin imzası bulunur. Eğitim Müşavirinin/Ataşesinin bulunmadığı yerlerde gerekli işlemler ilgili Misyon Şefliği tarafından tesis edilir.

Merkezde tutulması gereken belgeler

Madde 21- (1) Merkezde aşağıdaki defter ve belgeler tutulur:

a) Ayniyat makbuzları,

b) Demirbaş defteri,

c) Ders defteri,

ç) Gelen ve giden evrak defteri,

d) Kütük ve kayıt defteri,

e) Mühür,

f) Sertifika kayıt defteri,

g) İhtiyaç duyulan diğer belge ve defterler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

Madde 22- (1) Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi Müdürü, merkezde ve merkeze bağlı olarak açılacak kursların planlanmasından, yürütülmesinden ve denetiminden ilgili Misyon Şefliğine ve Eğitim Müşavirliğine/Ataşeliğine karşı sorumludur. Eğitim Müşavirinin/Ataşesinin bulunmadığı yerlerde gerekli işlemler ilgili Misyon Şefliği tarafından tesis edilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 23- (1) 28 Ekim 1994 tarihli ve 14818 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Türk Cumhuriyetlerinde Açılan Türkiye Türkçesi Eğitim-Öğretim Merkezleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24- (1) Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

EKLER

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.