Öne Çıkanlar MİGROS 4 Ağustos 2022 Aktüel Ürünler A101 22 Nisan 2022 Aktüel Ürünler Atölye Rami Kütüphanesi Çalışma Saatleri Hayvan Sağlığı çalışanları

5 Denetçi ve 27 Uzman Sözleşmeli Personel Alınacak (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 inci maddesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 6 ilâ 15 inci maddeleri hükümlerine göre Kurum Personel Yönetmeliği çerçevesinde açıktan atama şeklinde, 5 denetçi ve 27 uzman sözleşmeli personel alımı, Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre pozisyon değişikliği kapsamında 2 uzman sözleşmeli personel alımı için seçme sınavı yapılacaktır. Seçme sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır. 

1.4. DENETÇİ VE UZMAN PERSONEL SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

1.4.1. Denetçi ve Uzman (Açıktan) Personel Alımı İçin, 

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları, 

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun yukarıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden mezun olmaları, 

3) Son başvuru tarihi itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan 2022-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari yetmiş (70) puan almış olmaları,

4) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmî dillerinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari yetmiş (70) puan almış olmaları veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari yetmiş (70)’e eşdeğer puan almış olmaları, (Dil belgesinin son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması şartı aranır.) 

5) Yükseköğretim gördükten sonra asgari üç (3) yıl iş tecrübesine sahip olmaları, 

6) Yarışma sınavı ilan tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmaları, 

7) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için, 

a. Yükseköğretim gördükten sonra aranan iş tecrübesinin İç Denetim, İç Kontrol, Bağımsız Denetim, Bilgi Teknolojileri (IT) Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi (teknik ve mali analiz), Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde veya yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülâtif olarak asgari üç (3) yıl olmasınya da; 

b. Yükseköğretim gördükten sonra asgari üç (3) yıl iş tecrübesine sahip olma yanında, Kamu İç Denetim Sertifikası (KİDS) veya Uluslararası İç Denetim Sertifikaları (CIA, CISA, CGAP, CCSA ve CFSA)’ndan herhangi birisine sahip olmaları, 

8) Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için, ülke genelinde görev yapabileceklerini tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri, (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) 

9) Başvurulan pozisyonda çalışmalarında sakınca olmaması, (Atanmaya hak kazanma durumunda yazılı sağlık beyanı istenecektir.) 

10) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamaları, (Atanmaya hak kazanma durumunda yazılı beyan istenecektir.) 

11) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şartlarını karşılamaları gerekmektedir. 

1.4.2. Pozisyon Değişikliği Kapsamında Uzman Personel Alımı İçin, Kurum Personel Yönetmeliğinin 39 uncu maddesine istinaden pozisyon değişikliği kapsamında uzman pozisyonuna başvuracak adayların, 

1) Kurumda destek personeli unvanında görev yapıyor olmaları, 

2) Yarışma sınavı ile atanarak Kurumda en az fiilen üç (3) yıl çalışma süresini tamamlamış olmaları, 

3) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarından mezun olmaları, 

4) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmî dillerinde, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari yetmiş (70) puan almış olmaları veya ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından asgari yetmiş (70)’e eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. (Dil belgesinin sınav son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması şartı aranır.) 

SINAV BAŞVURUSU, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAZILI SINAVA ÇAĞRI 

1) Sınava başvuracak adaylar, Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik olarak sınava başvuru yapacaklardır. Elektronik başvurular 28/12/2022 – 06/01/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adaylar başvuru formunu elektronik ortamda dolduracaklar, elektronik başvuru sırasında talep edilen bilgiler ve dokümanlar dijital olarak sisteme yüklenecektir. 

3) Adayların mezun oldukları bölüme uygun tek başvuru kodunu seçme ve en fazla beş (5) hizmet birimini tercih etme hakkı vardır. İsteyen adaylar “Tercih ettiğim Hizmet Birimlerine yerleştirilememem durumunda Kurumunuzun takdir ettiği diğer herhangi bir hizmet birimine yerleştirilmek istiyorum.” seçeneğini işaretleyebilirler. 

4) Başvuru işlemini tamamlamak için “Başvuru İşlemini Tamamla” butonuna basarak başvuru formu dijital olarak oluşturulmalı ve aday tarafından kişisel depolama ortamına kaydedilmelidir. Kayıt gerçekleştirildikten sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. 

5) Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvuru şartlarını sağlayan ve ilgili KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya giren adaylar Kurumun internet sayfasında duyurulacaktır. 

6) Sıralamaya giren adaylar, sınav ücretini Kurum internet sitesinde yapılacak duyurulara göre Kurum hesaplarına yatıracak ve başvuruda istenen diğer belgeleri duyurulacak takvime göre eksiksiz olarak Kurumun internet adresinden (http://www.tkdk.gov.tr) adresinden sisteme yükleyeceklerdir. 

7) İlanın 1.4’üncü maddesindeki şartları taşıyan, ilgili başvuru kodunda ilgili KPSS puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların beş (5) katına kadar aday yazılı sınava alınacaktır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Her bir başvuru kodu diğer başvuru kodlarından bağımsız olarak sıralamaya tabi tutulacaktır. 

8) Denetçi ve Uzman Personel Seçme Sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, Kurumun internet adresinde (http://www.tkdk.gov.tr) ilan edilecektir. Yazılı sınava kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmayacaktır. 

9) Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar.  İstenen belgeler yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

10) Engelli adaylar, engel durumu, işaretleyici-okuyucu talebi, kitapçık punto talebi vb. durumları sınav tarihinden en geç dört (4) gün önce Sınav Uygulayıcısı Kuruma bildirilecektir. 

11) Yazılı sınav ile ilgili yürütülen işlemler Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) sorumluluğu altındadır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

Aşağıda yer alan belgeler Kurumun internet adresinde (http://www.tkdk.gov.tr) yer alan elektronik başvuru sistemine dijital olarak (dijital formatta ya da taranmış belge) yüklenecektir. 

Başvuru ve belge teslim aşamalarında fiziki belge (belgenin aslı, fotokopisi, onaylı sureti vb.) talep edilmeyecektir. 1 ilâ 5’inci sıradaki belgeler başvuru aşamasında tüm adaylardan, 6 ilâ 11’inci sıradaki belgeler sıralamaya giren adaylardan talep edilecektir. 

1) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. 

2) e-Devlet kapısından alınan barkodlu mezun belgesi. 

3) ÖSYM sisteminden alınan barkodlu KPSS sonuç belgesi. 

4) ÖSYM sisteminden alınan barkodlu yabancı dil belgesi ya da taranmış uluslararası yabancı dil sınavı belgesi. 

5) İlan tarihi ve sonrasında e-Devlet kapısından alınmış barkodlu Sosyal Güvenlik Kurumu tescil ve hizmet dökümü belgesi. 

6) İmzalı aday bilgi formu.

7) İlan tarihi ve sonrasında e-Devlet kapısından alınan, adli sicil kaydı bulunmadığına dair barkodlu belge. 

8) Erkek adaylar için, ilan tarihi ve sonrasında e-Devlet kapısından alınan askerlikle ilişiği olmadığına dair barkodlu belge. 

9) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi. 

10) Denetçi pozisyonu için, ilanda belirtilen sertifika belgeleri ve/veya tecrübe gösterir çalışma belgeleri. 

11) Kurum internet sitesinde yapılacak duyurularda belirlenen esaslara göre GAZİÖDM hesaplarına 250 TL sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Yazılı sınava girmeye hak kazanarak sınav ücretini yatıran ancak talep edilen belgeleri sunmayan, sınava girmeyen ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir.) 

SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı Sınav 04 Şubat 2023 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın yeri ve saati, sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınav Kurumun internet adresinde duyurulacak olan tarihlerde Kurum Merkezinde gerçekleştirilecektir. 

YAZILI SINAV VE SINAV KONU BAŞLIKLARI 

1) Yazılı Sınavı çoktan seçmeli test usulü yapılacaktır. Yazılı sınavda 100 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 1 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2) Sınav Süresi 120 dakikadır. 

3) Yazılı sınavı sonuçları ve başarılı olan adayların katılacakları sözlü sınav oturumuna dair duyuru Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet sitesinde duyurulacaktır. 

İLAN

Soru ağırlıkları yaklaşık olarak verilmiştir. Sınavda değişiklik gösterebilir. Sınav ilan tarihindeki mevzuat metni dikkate alınır. 

SÖZLÜ SINAV 

Test sınavında başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, öğrenim alanı ile ilgili bilgi düzeyi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından değerlendirilecektir. 

DEĞERLENDİRME ESASLARI VE DİĞER HUSUSLAR 

1) Sınav Başarı Notu, test sınavı ve sözlü sınav notlarından oluşur. Tam puan, test sınavı ile sözlü sınav için ayrı ayrı olmak üzere yüz (100)'dür.

2) Seçme Sınavında başarılı olmak için, test sınavı sonucunda alınan puanın en az yetmiş (70) olması gerekmektedir. 

3) Test sınavı sonucunda başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. 

4) Sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının en az yetmiş (70) olması şarttır. 

5) Sınav Başarı Notu, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile test sınavı puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

6) Sınav Başarı Notu, yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olmak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, belirlenmiş olan kontenjan kadar aday seçme sınavını kazanmış sayılır. Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 

7) Sınav sonucunda Kurum boş kalan kadrolar için, aynı unvan için belirlenen diğer istihdam gruplarından yetmiş (70) puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına dair takdir yetkisi Kuruma aittir. Seçme Sınavı sonucunda yetmiş (70) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan pozisyonların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez. 

8) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, ilan edilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir. 

9) Yarışma sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10) Yazılı sınav sonucunda yeterli sayıda adayın başarılı olamaması durumunda sınav değerlendirme yönteminde değişiklik yapılabilir. Bu husus TKDK ile Sınav Uygulayıcısı Kurum (GAZİÖDM) arasında yapılacak protokolde belirtilir ve sınav sonuçları ile birlikte adaylara ilan edilir. 

11) Sınav Kurulu görülen lüzum üzerine sınavı erteleme ve iptal yetkisine sahiptir. 

12) Sınav sonucu Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde, talep edilen atamaya esas belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. 

13) Yarışma sınavını kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır. Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında; sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde Kuruma müracaat etmeyenlerin ya da bu süre içerisinde talep edilen belgeleri sunmayanların ataması yapılmaz, yapılan göreve başlama çağrısına rağmen süresi içinde görevine başlamayanların ataması iptal edilir. 

14) Bu ilanda yer almayan hususlarda, 20.01.2021 tarihli ve 31370 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği" esas alınacaktır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.