Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yüz yüze eğitim emeklilikte yaşa takılanlar öğretmen

Diyanet-Sen 44. Başkanlar Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Sonuç bildirgesinde 4-B'lilerden, maaş enflasyonuna, 3600 ek göstergeden ikramiyeye, dayanışma aidatından yeni bir Anayasa'ya, Vefa Destek Gruplarından Filyasyon Ekiplerine, ilitamdan Diyanet Akademisine, murakıplardan mahrumiyet tazminatına, vergi diliminden cami lojmanlarına daha birçok konuda kararlar alındı.

4-B’liler Kadroya Alınmalı ve Tüm Atamalar Kadrolu Yapılmalıdır

Kamu personel sisteminde kadrolu istihdam esas alınmalı, sözleşmeli personel istihdamına son verilmelidir. Diyanet İşleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları açısından başta aile bütünlüğü olmak üzere, birçok soruna ve hak kaybına yol açan sözleşmelilik sona erdirilerek sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir. Kadro hakkı verilinceye kadar, başta atama ve yer değiştirme hakları olmak üzere, kadrolu kamu personeline tanınan tüm haklar tanınmalı, aynı işi yapanlar aynı haklara sahip olmalıdır. Kamu görevlileri ücretli, sözleşmeli gibi farklı istihdam türlerine mecbur bırakılmamalı, kamu hizmetleri kadrolu kamu görevlileri eliyle yürütülmelidir. Bu durum düzeltilene kadar eşi özel sektörde çalışan 4-B’li personele de bir yıl sonra tayin hakkı verilmelidir.

Maaşlar Enflasyona Ezdirilmemelidir

Kamu personelinin maaşları enflasyona yenilmemelidir. Maaşlara genel olarak hem yüzdelik hem refah payı şeklinde artış yapılmalı, taban aylık ve seyyanen yapılacak zamlarla da sosyal denge sağlanarak “Az alana çok, çok alana az” anlayışı ile artış benimsenmelidir.

Bayram ve Din Görevlileri Haftasında İkramiye

Dini Bayramlarda ve Din Görevlileri Haftasında din görevlilerimize 1’er maaş ikramiye verilmelidir.

3600 Ek Gösterge Sözü Yerine Getirilmelidir

3600 ek gösterge 2023 Vizyonu’nda yer almasına, Cumhurbaşkanlığı eylem planlarına da dâhil edilmesine rağmen bu konuda beklentiler karşılanmamış, hiçbir somut adım atılmamıştır. 3600 ek gösterge, tüm DİB çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçirilmelidir.

Dayanışma Aidatı Hayata Geçirilmelidir

Toplu sözleşme masasında yetkili sendikanın imzası ile hayata geçen kazanımlardan sendika üyesi olmayanların da yararlanmasının adil olmadığını düşünüyoruz. Üye olmayanların da aynı haklardan yararlanması için yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemeleri gerekir. Bunun için gerekli düzenlemeler yapılarak dayanışma aidatı hayata geçirilmelidir.

Yeni, Sivil ve Özgürlükçü Bir Anayasa Yapılmadır

Yeni sivil ve özgürlükçü bir anayasaya milletimizin de isteğidir. Yeni anayasada 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu yeniden ele alınmalı; standartlar yükseltilmeli, ILO normlarına uyarlanmalı ve evrensel sendikal hakları içerecek şekilde düzenlenmelidir.

Vefa Destek Gruplarının ve Filyasyon Ekiplerinin Sessiz Kahramanlarına Teşekkürler

Koronavirüsle mücadele kapsamında illerde kurulan ‘Vefa Sosyal Destek Grupları’nda ve Filyasyon ekiplerinde büyük bir özveriyle çalışan sahanın sessiz kahramanları din görevlilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Vefa Destek Gruplarındaki cami görevlilerine konumlarıyla uyumlu olmayan görev ve sorumluluklar yüklenmemelidir ve göreve çıkan din görevlilerine güvenliklerini ve sağlıklarını korumaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

İlitam Kontenjanları Yükseltilmedir

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması ve İLİTAM program kontenjanlarının tüm talepleri karşılayacak ölçüde arttırılması din görevlilerinin eğitim seviyesinin yükseltilmesi açısından son derece önemlidir. Din eğitiminin kalitesinin ve verimliliğinin yükseltilmesi için din görevlilerinin eğitim seviyesinin yükseltilmesi elzemdir. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 59 bin ilahiyat ön lisans programı mezunu çalışan mevcuttur. Son açıklanan İLİTAM kontenjanları bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Kurumumuz çalışanlarının eğitim seviyesinin yükseltilmesi açısından ön lisans mezunu çalışanların lisanslarını tamamlaya bilmeleri için İLİTAM kontenjanlarının artırılarak Diyanet İşleri Başkanlığına özel kontenjan tahsis edilmelidir.

Diyanet Akademisi Hayata Geçirilmelidir

Diyanet-Sen’in 2007 yılından beri toplu sözleşme masasına taşıdığı Diyanet Akademisi hazırlıklarının tamamlandığı söylenmesine rağmen bir türlü uygulamaya geçmemesi üzücüdür. Zamanın gereklerine göre donanımlı, nitelikli ve model din görevlisi ihtiyacını karşılaması düşünülen Diyanet akademisinin bir an önce hayata geçmesi din istismarlarının da önüne geçecektir. Diyanet Akademisi, çağın getirdiği yeni problemlere Dinin doğru cevabını ortaya koyacak cesaret ve donanımda din görevlisinin yetiştirileceği bir eğitim-öğretim kuruluşu olarak düşünülmelidir. Bu şekilde düşünüldüğünde, Akademi’nin ivedilikle kurulmasının ve İmam-Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri, İslami İlimler Fakülteleri ve muadilleri ile işbirliği içinde çalışarak, nitelikli ve donanımlı din görevlisi yetiştirmeye başlamasının elzem olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

DİB Eğitim Uzmanı ve Din Hizmetleri Uzmanlarına Diğer Kurumlardakiler ile Eşit Haklar Verilmelidir

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan Din Hizmetleri Uzmanı ve Eğitim Uzmanlarının eşdeğer kadrolardaki yerleri dördüncü kademeden ikinci kademeye alınmalı, iş güçlüğü, iş riski ve mali sorumluluk zammı diğer kurumlardaki gibi uygulanmalı, özel hizmet tazminatı ve ek göstergeleri yükseltilmeli, Din Hizmetleri Uzmanı ve Eğitim Uzmanlarına da Başuzmanlık verilmelidir.

Vaizlere Özlük Hakları Bakımından Kadrolarına Uygun Haklar Verilmelidir

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Vaiz olarak çalışanlara özlük hakları bakımından kadrolarına uygun haklar verilmeli Ulusal Bayram ve genel tatillerde fiili olarak çalıştıkları günler için mesai ücreti ödenmelidir.

Murakıplar Maaş ve Özlük Hakları Yönünden Eşitlenmelidir

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan murakıplar gerek kurumda eş değer kadrolarda çalışan personel ile gerekse diğer kurumlarda denetim işini yapan memurlar ile maaş ve özlük hakları bakımından eşitlenmelidir.

Köy ve Kırsal Kesimde Çalışanlara Mahrumiyet Tazminatı Ödenmelidir

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden köy ve kırsal kesim camilerinde görevli personele mahrumiyet (gelişmemiş bölge) tazminatı verilmesi konusunda gerekli çalışma yapılmalıdır.

Unvan Değişikliği Sınavında Başarılı Olan Müezzinler A, B, C Grubu Camilerden Başlayabilmelidir

5 yıl ve üzeri müezzin görevi yapmış personelin Unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları durumunda D grubu camilerden başlama şartının kaldırılarak C, B ve A grubu camilerin münhal kadrolarına atanabilmelerinin yolu açılmalıdır.

GİH, YHS ve THS Çalışanlarının Çalışma Şartları İyileştirilmelidir

Din hizmetinin verimliliğinin artırılması, kurumumuzun daha nitelikli olması için büyük bir emek ve gayret ortaya koyan şef, memur ve hizmetlilerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma şartlarında iyileştirme yapılmalıdır. Buna büyük bir katkı sağlayacak olan görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değişikliği talepleri ivedilikle karşılanmalıdır. Ayrıca yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak genel idare hizmetleri sınıfına dahil edilmelidir.

Vergi Dilimi Mağduriyeti Giderilmelidir

Artan oranlı vergi sistemi nedeniyle brüt maaşları üzerinden yılın başında yüzde 15 oranında vergi ödeyen çalışanlar toplam gelirleri 22 bin lirayı aştığı anda bir üst vergi oranı olan yüzde 20 vergi ödemeye başlıyorlar. Dolayısıyla brüt maaşları aynı kaldığı halde daha fazla vergi ödemek zorunda kalan çalışanların ellerine geçen net maaş düşüyor. Maaşlarına yapılan zamlar gelir vergisine giden hatta daha düşük maaş alma durumunda kalan memurların mağduriyeti giderilmelidir.

Cami Lojmanları Hizmet Tahsisli Olmalıdır

Din görevlilerinin diğer kamu görevlileri gibi belirli mesaileri bulunmamaktadır. Görevlerini belirli bir çalışma saati ile sınırlı olmaksızın yapmaktadırlar. Dolayısıyla lojman ihtiyacı kaçınılmazdır. Cami müştemilatının da din görevlilerinin konut/lojman ihtiyacının karşılanması için yapıldığı hususu ile 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 3. Maddesi de dikkate alındığında bu konutların hizmet tahsisli olarak değerlendirilebileceği açık olduğundan bu hususta gerekli düzenlemelerin yapılamasını din görevlilerimizden kira, ecrimisil gibi bedellerin talep edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz

Camilerin Elektriklerinin Kesilmesi Kabul Edilemez

Her ne sebeple olursa olsun camilerin elektriklerinin kesilmesi kabul edilemez. Camilerin ısıtma soğutma giderleri de genel bütçeden karşılanmalı ve vatandaşların ibadet özgürlüğü önündeki bu utanç verici elektrik kesintisi derhal kaldırılmalıdır.

Boş Kadrolar Doldurulmalı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda şu anda 15 bin civarında boş kadro bulunmaktadır. Din hizmeti doğası gereği boşluk kabul etmeyen bir alandır. Bu nedenle en kısa sürede kurumumuzdaki bu boş kadroların doldurulması din hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından elzemdir.

Halkımızın ihtiyaç duyduğu ve inşa ettiği camiyi, din görevlisiz bırakmak doğru değildir. Kadroların boş olmasının getirdiği sorunlar halkımız ve devletimiz için sıkıntı doğurmaktadır. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için boş kadrolar doldurulmalıdır.

Kadınlar Sendikal Örgütlenmede Daha Aktif Rol Almalı

Diyanet İşleri Başkanlığı en köklü kurumlarımızdan birisi ve sendikalaşma oranı en yüksek kamu kesimi olmasına rağmen kurumumuzda da kadın çalışan oranı maalesef düşüktür. Genel Merkezden başlattığımız Kadınlar Komisyonlarının şube ve il yönetimlerinde de bir an önce kurulması daha önce kurulanların da daha aktif hale getirilmesi elzemdir.

Vekil ve Fahri Çalışanlar Kadroya Alınmalıdır

Yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde fahri ve vekil olarak görev yapan bütün yeterliliklere haiz çalışanların son kez kadroya alınması gerekir. Kadrolu meslektaşları ile yıllardır aynı işi yapmalarına rağmen çok cüzi miktarda ücret alan ve bütün haklardan yoksun bırakılan Fahri ve Vekil çalışanlara son kez kadro verilmesi mağduriyetlerinin giderilmesi açısından önemlidir.

Sendikal Yürüyüşümüze Kararlılıkla Devam Edeceğiz

Diyanet-Sen olarak, hak, özgürlük ve emek mücadelemizi üyelerimizin, Diyanet ve Vakıf çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi, ülkemizde demokratik zeminin güçlendirilmesi, emeğin saygınlığının ülkemizde ve dünyada artırılması için sendikal yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.