Öne Çıkanlar Okul Dışı Bireysel Etkinlikler Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Yaş Şartı Engeli Son Bulsun 2018 Yılı Resmi Tatil Günleri analık izni

2020 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı Ne Zaman?
Abone Ol

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmayan, memurlukta adaylığı kaldırılmış, son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası almamış, askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş ama tecilli olmayan, en az iki yıllık dini yükseköğrenim mezunu, müracaat tarihinin son günü itibariyle; Dört Yıllık Dini Yükseköğrenim mezunları ve İlahiyat Meslek Yüksekokulu (İMYO) ile A.Ö.F. İlahiyat Ön Lisans programı mezunları için (657 sayılı DMK'nın 4. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzin-kayyımlık ve Kur'an kursu öğreticiliğinde geçen süreler dahil) fiili olarak 5 yıl (askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç) görev yapmış, müracaat tarihi itibariyle son 3 yıldır fiilen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında görevli bulunan 2018 ve 2019 yılında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (MBSTS) girmiş, ilgili ülkede konuşulan resmi dil belgesi kategorisinden başvuru yapacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan aşağıda belirtilen asgari düzeyde belgeye sahip, Aşere-i Takrib Mezunu olanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen belgeye sahip adaylar başvuru yapabilir.

Ayrıca; YDS'den son 3 yıl içerisinde 30 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan son 3 yıl içerisinde alınmış A1 belgesine sahip olmak, YDS'den son 5 yıl içerisinde 35 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan son 5 yıl içerisinde alınmış A2 belgesine sahip olmak, YDS'den son 7 yıl içerisinde 40 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan son 7 yıl içerisinde alınmış B1 belgesine sahip olmak, YDS'den son 10 yıl içerisinde 45 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan son 10 yıl içerisinde alınmış B2 belgesine sahip olmak da yine aranan şartlardandır.

Yayınlanan duyurunun devamı şöyle:

Başvuru yapanlar arasından en yüksek puandan başlanılarak, her bir grup için ilan edilen kontenjan sayısının iki katı aday sınava çağrılacaktır. P uan sıralamasına göre çağrılan son adayın puanı ile aynı puanı alan diğer başvuru sahipleri de sınava katılacaktır,

İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, şube müdürü, murakıp, ayniyat saymanı, teberrükat saymanı ve şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınav son başvuru tarihi itibari ile bulunduğu unvanda 2 yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek,

(A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek,

Başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya herhangi bir uzun süreli kursa katılmak üzere planlanmış olmamak,

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararı ile bir personel yurt dışında en çok iki kez görevlendirilebilir. Aynı personelin ikinci kez yurt dışında görevlendirilebilmesi için, daha önceki yurt dışı görevini başarılı olarak tamamlamış ve yurt içi görevine başlamasından itibaren sınava son başvuru tarihi itibariyle en az 2 yıl çalışmış olmak,

Başkanlığımız bünyesinde Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak,

Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir engeli bulunmamak, t) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını 20 Temmuz - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında mesai saati sonuna kadar; başvurular bireysel olarak www.dibbys.gov.tr adresi "Sınav İşlemlerim" menüsünden yapılacaktır.

Merkez Teşkilatında görev yapanlar bağlı bulundukları Birimlerine, İl ve İlçe Müftülüklerinde görev yapanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine, Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Müdürlüklerine, Eğitim Merkezlerinde görev yapanlar ve kursiyerler bağlı bulundukları Müdürlüklerine, Yurt dışında görev yapanlar bağlı bulundukları Müşavirlik/Ataşelik/Koordinatörlüklerine başvurularını onaylatacaklardır.

Başvurular ilgili Birimlerin DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından adayın sisteme girmiş olduğu bilgi belgeler kontrol edildikten sonra Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden en geç 02.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar onaylayacaklardır.

Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi ve DİBBYS (İKYS) yetkilisi sorumlu olacaktır.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Kayıt işlemleri gerçekleştikten sonra herhangi bir sebeple sonradan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesi "DUYURULAR" bölümünde ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmaz.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri İle Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak Ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar Gereğince, Yurt Dışında Görevlendirilecek Personel,

Mesleki Yeterlilik Sınavı

Temsil Yeteneği Sınavı olmak üzere iki aşamalı seçme sınavına tabi tutulur. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Temsil Yeteneği Sınavına katılırlar.

MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE KONULARI

a. Mesleki Yeterlilik Sınavı; yazılı (MBSTS) ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalıdır.

b. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı aşağıdaki konuları kapsar;

- Kur'an-ı Kerim: Tecvit kuralları ve uygulaması, Meharic-i Hurüf, ezber olarak Yasin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rahman sureleri ve Amme cüzü,

- Tefsir: Kur'an-ı Kerim Meali, Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları, Kur'an Yolu Tefsiri, Hadis: Riyazu's-Salihin,

- Fıkıh: İslam İlmihali, İslam Dininin Temel Kaynakları, Güncel Dini Meseleler,

- İslam Tarihi: Peygamberimizin Hayatı,

- Fıkıh, Tefsir ve Hadis Usulü, Kelam, İslam Medeniyeti ve Düşünce Tarihi,

- Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurumsal yapısı ve hizmet alanları, Başkanlığımız yayınları,

- Hitabet, din hizmetlerinde iletişim ve halkla ilişkiler, Avrupa ve Avrasya coğrafyası ile Müslüman ülke ve topluluklarının dini ve sosyo-kültürel yapısı, milli tarih, coğrafya ve genel kültür konuları,

TEMSİL YETENEĞİ SINAVI VE KONULARI

a. Temsil yeteneği sınavı, Komisyon marifetiyle sözlü sınav şeklinde yapılır.

b. "Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas Ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri İle Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar" doğrultusunda; Sınavda adayların atanacakları görevin gerektirdiği niteliğe ve temsil yeteneğine sahip olup olmadıkları Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından belirlenecek Aday Değerlendirme Formunda yer alan konu başlıkları çerçevesinde değerlendirilir.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

MESLEKİ YETERLİLİK SÖZLÜ SINAVI

a. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için sınav komisyon üyelerinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

b. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı sayılabilmek için yazılı sınav (MBSTS) puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) puan olması gerekmektedir.

c. Mesleki Yeterlilik Sınavının başarı sıralaması aritmetik ortalaması en yüksek puandan başlayarak yapılır. Başarılı sayılan son adayla aynı puanı almış olan diğer adaylar da başarılı sayılır.

TEMSİL YETENEĞİ SINAVI

a. Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Temsil Yeteneği Sınavında 100 tam puan üzerinden her aday için ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilir. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın temsil yeteneği sınav puanı belirlenir.

b. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı'ndan en az 70 (yetmiş) puan alan adayların, bu puanları ile Mesleki Yeterlilik Sınav puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılır.

SINAV SONUÇLARI

Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

DİĞER HUSUSLAR

a. Başkanlık, sınav ve görevlendirme sürecinin her aşamasında adaylardan belge talep edebilir.

b. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların sınavı kazanıp yurt dışında görevlendirilmeleri halinde diğer grup camilere atanmalarını kabul ettiklerine dair başvuru makamına hitaben yazılmış dilekçeyi müracaat esnasında sisteme yükleyeceklerdir.

c. Adaylar Adli Sicil kaydına dair belgeyi sisteme yükleyeceklerdir. (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

d. Bu sınavı kazanarak öngörülen yabancı dil kurslarını ve seminerleri tamamlamış olup planlamaları yapılmış bulunan personel, planlanan göreve gitmekten imtina etmesi halinde, hakkından feragat etmiş sayılacak, bu amaçla açılacak yurt dışı sınavlarına en az üç yıl süreyle katılamayacaktır.

e. Bu duyuruda belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar, yapılan sınavları kazanmış hatta yurtdışında görevlendirilmiş olsalar bile haklarında yapılan bütün işlemler iptal edilip yurtdışı görevlerine son verilerek yurtiçi görevine döndürülecektir.

f. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerini, yurtdışında yaptığı görev süresine bakılmaksızın geri döndürmeye yetkilidir.

g. Sınava dair her türlü duyuru Başkanlığımız web sayfası DUYURULAR bölümünde yapılacaktır.

h. Yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

i. Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

İLETİŞİM

Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail disiliskiler@diyanet.gov.tr

Telefon : +90 312 295 75 82-83

Faks : +90 312 286 97 14

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.