Öne Çıkanlar Temiz Aralıklı Kateterizasyon öğretmen Adalet Bakanlığına Ait Kararlar ASDEP Personeli Alınacak Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) Kadro Bekliyor

2022 Malî Yılı Pansiyon Bütçesi Gelir-Gider Cetveli (2 Ocak 2023)

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Bakan a Nazan ŞENER imzalı resmi yazıda ''2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu'n 6. maddesinde, okul pansiyonu bütçesinin malî yıl itibariyle düzenleneceği ve Bakanlığımızca onaylanacagı hükme bağlanmıştır. Okul Pansiyonu bütçesinin hazırlanabilmesi için okul kurum müdürlüklerince e-Okul modülü üzerinde e-Pansiyon uygulamasında yer alan ilgili veri giriş alanlarına ekte gönderilen "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Pansiyonlu Okullarda 2023 Malî Yılı Gelir Gider Cetveli Hazırlama Rehberi"nde belirtilen esaslara göre veri girislerinin en geç 17.01.2022 Salı günü saat 18.00'e kadar okul müdürlüklerince yapılması gerekmektedir.

Bakanlığımızca elektronik ortamda gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra kurum pansiyon bütçeleri onaylanacak ve onaylı bir örneği ilgili okul müdürlüklerinde muhafaza edilmek, bir örneği de okulun bağlı olduğu Saymanlık/Mal Müdürlügüne teslim edilmek üzere e-Pansiyon raporları içerisinde yayımlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.'' denilmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ PANSİYONLU OKULLARDA 2023 MALİ YILI GELİR-GİDER CETVELİ HAZIRLAMA REHBERİ

2023 Mali yılı için pansiyonların Gelir-Gider Cetveli, Bütçe Kanunu gereği 01 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için hazırlanacaktır. Gelir-Gider Cetvelinin hazırlanması ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Pansiyonlu okulların Gelir-Gider Cetveli, e-Pansiyon uygulaması içerisinde yer alan e-Bütçe alanına pansiyonlu okul/kurum müdürlüklerince veri girişi yapılarak elektronik ortamda otomatik olarak hazırlanacaktır.

Gelir-Gider Cetvelinin hazırlanması aşamasında e-Okul modülü içerisindeki e-Pansiyon uygulamasında kayıtlı olan öğrenci sayısı dikkate alınacağından, okul/kurum müdürlüklerinin e-Pansiyon uygulamasına paralı ve parasız yatılı öğrenci bilgilerini en geç 17 Ocak 2023 tarihine kadar tam ve eksiksiz olarak girmesi gerekmektedir. Bu nedenle e- Okulda kayıtlı tüm paralı ve parasız yatılı öğrencilerin sistemde onaylı olması gerekmektedir. Pansiyonlu okullarda Gelir-Gider Cetvelinin hazırlanması aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır:

Okul/kurum müdürlüklerince;

1) e-Okul modülünde;

a) İlköğretim kurumları için, İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri;
b) Ortaöğretim kurumları için, Ortaöğretim Kurum işlemleri menüsüne girilecektir. 

2) Açılan ekranda e-Pansiyon İşlemleri menüsüne girilecektir. 

3) e-Pansiyon İşlemleri menüsü içerisinde yer alan Pansiyon Personel Hesaplama İşlemleri ve e-Bütçe işlemleri ekranına girilerek ilgili bölümler doldurulacaktır.(Personel Hesaplaması bilgi amaçlı olduğu için bütçede gösterilmeyecektir.)

4) e-Bütçe işlemlerinde açılan ekranda kırmızı renkle gösterilen ve doldurulması zorunlu alanlar doldurulup kayıt butonuna tıklanarak kaydedilecektir. Saymanlık/Mal Müdürlüğü Kodu ile Okulun Muhasebe Vergi No Ödenek Takip Modülü üzerinden otomatik olarak çekilecektir. Abone numaraları da yine Ödenek Takip Modülü üzerinden alınacak bu bölümlere veri girişi yapılmayacaktır. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 49 uncu maddesinin 5. fıkrasındaki "Yemeklerin pansiyonlarda hazırlanması esastır. Ancak fiziki şartları uygun olmayan pansiyonlarda yemekler hizmet alımı yoluyla temin edilebilir." ifadesi gereği yemeklerin mutfağı olan pansiyonlarda hazırlanması esastır. Mutfak bulunmadığı için yemek hizmeti hizmet alım yoluyla satın alınıyor ise "Yemek Hizmeti Alınıyor mu?" bölümünde; "Evet", yemek okul pansiyonunda hazırlanıyor ise "Hayır" seçeneği işaretlenecek, ücretli ve ücretsiz yemek yiyen personel sayılarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 52.nci ve 53 üncü maddelerine göre titizlikle girilmesi gerekmektedir.

2022 bütçesinden 2023 Ocak ayına devir bölümüne yazılan miktar, okulun bağlı bulunduğu Muhasebe birimi 332 Okul Pansiyonları Hesabında bulunan miktar ile mutlaka eşit olacak ve Muhasebe biriminden alınan bilgiler esas alınacaktır. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle pansiyon ambarında mevcut olan tüm malzemelerin sayımı yapılarak parasal değeri (alış değeri) Ambar Ayniyat Tutarı bölümüne yazılacaktır.(e-ambar modülündeki devir yazılacaktır.) Gelirleri etkilemesi sebebiyle ambar mevcutlarının tespiti yapılırken gerekli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir. (Ambardaki gıda maddesinin alış tutarı girilecek. Demirbaş girilmeyecektir.) 

Veri girişleri okul müdürlüklerince en geç 17 Ocak 2023 Salı günü saat:18.00'a kadar yapılacaktır. İlgili Genel Müdürlük tarafından onaylanan Bütçe formu 10 Şubat 2023 tarihinden itibaren raporlama butonuna tıklanar ak görüntülenebilecektir. 

A) GELİR

1.Parasız yatılı öğrencilerin yıllık ücretleri 2023 Malî Yılı Bütçe Kanununun (M) Cetvelinde bir öğrenci için belirlenen (Güzel Sanatlar Lisesi – Spor Lisesi ) 11.500 TL, (Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi) 12.900 TL yatılı öğrenci sayısı ile çarpılmasıyla sistem tarafından bulunacaktır. l numaralı bölümde belirtilen ödenek, Bakanlığımızca 37.98.420.289-0013-01-05.4 ekonomik kodlu (Hane Halkına Yapılan Transferler) harcama kaleminden pansiyonda kayıtlı olan parasız yatılı öğrenci sayısı dikkate alınarak hesaplanan tutar aylık öğrenci sayısı dikkate alınarak gönderilecektir.

2.Paralı yatılı öğrencilerin yıllık ücretleri, yine 2023 Mali Yılı Bütçe Kanununun (M) Cetvelinde bir öğrenci için belirlenen Güzel Sanatlar Lisesi – Spor Lisesi ) 11.500 TL, (Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezi) 12.900 TL yıllık ücretin, paralı yatılı öğrenci sayısı ile çarpılmasıyla sistem tarafından bulunacaktır. 2 numaralı bölümde belirtilen miktar paralı yatılı öğrenci velisi tarafından karşılanacak, tahsilatı okul müdürlüklerince yapılarak ilgili Muhasebe birimine yatırılacaktır.

3. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 53. maddesinde "Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için kişi başına düşen günlük ücretin %55' ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dâhil olarak öğle yemeği yiyebilirler." hükmü yer almaktadır. 3 numaralı bölümde belirtilecek miktar Yönetmeliğin 54. maddesinde yer alan "Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek ücretleri makbuz karşılığı alınarak en geç iki işgünü içinde muhasebe veya mal müdürlüğüne yatırılır." ifadesi gereği hizmetten yararlananlardan tahsil edilerek ilgili saymanlığa yatırılacaktır.

4. Yukarıda sayılan gelirler toplamı sistem tarafından alınacaktır.

5. Gelirler toplamının % 12' si bulunarak 6 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir.

6. Gelirlerin % 88' i bulunarak 7 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir.

7. 2022 bütçesinden 2023 Ocak ayına devir bölümüne yazılan miktar, okulun bağlı bulunduğu Muhasebe birimi Okul Pansiyonları Hesabında bulunan miktar ile mutlaka eşit olacak ve Muhasebe biriminden alınan bilgiler esas alınarak 8 numaralı bölümde görülecektir.

8. 9 nolu bölüme 2022 yılı Aralık ayı sonu itibariyle pansiyon ambarında mevcut olan ve sayımı yapılan gıda malzemelerinin parasal değeri (alış değeri) girilecektir. .(e-ambar modülündeki devir yazılacaktır.) (Ambardaki gıda maddesinin alış tutarı girilecek, demirbaş girilmeyecektir.)

9. Gelirler toplamının % 12'si bağlı bulunduğunuz Muhasebe birimince Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığına gönderilecektir. Kalan % 88' i, 2022 Ocak ayına nakit devri ve ambar ayniyat tutarlarının toplamı 10 numaralı Genel Toplam bölümünde görülecektir.

B. GİDER

1. Günlük yiyecek bedeli 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 39,00-TL olarak tespit edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine göre yemek çeşitleri verilir. (Okul pansiyonlarında verilen yemek hizmetleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan "Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi" esas alınarak hazırlanacaktır.) Buna göre, Bakanlığımıza bağlı pansiyonlu okullarda paralı ve parasız yatılı öğrenci sayısı toplamı ile 39,00 TL tabela ücreti ve 255 günün çarpılarak hesaplanmasıyla Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi 255 günlük yiyecek bedeli bulunacak ve 1 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ÇPAL, MTAL, MEM pansiyonlu okullar için 280 günlük hesaplanacaktır.

2. Okul Pansiyonları Kanunu'nun 8'inci ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 52 inci maddesinde, okul müdürü, pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonda görevlendirilen memur ve hizmetliler ile görevli oldukları günlerde belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlerin ücretsiz yemek yiyebilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm kapsamına giren personel sayısı ile 39,00 TL tabela ücreti ve 255/280 günün çarpılarak hesaplanmasıyla 255/280 günlük yiyecek bedeli bulunacak ve 2 numaralı bölüme sistem tarafından kaydedilecektir.

3. Gelirlerin 3 numaralı bölümünde hesaplanan ücretli bir öğün yemek yiyenlerle ilgili tutarın % 12'si düşüldükten sonra kalan % 88' lik tutar 3 numaralı gider bölümünde gösterilecektir.

4. Bu işlemlerden sonra Genel Gelir Toplamından Gider bölümünün 1, 2 ve 3 numaralı bölümlerinin toplamı çıktıktan sonra kalan ödenek sistem tarafından 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı bölümlere otomatik olarak dağıtılacaktır.

5. Bağımsız aboneliği bulunan veya okul/pansiyon aboneliği ortak olan pansiyonların doğalgaz, elektrik ve su ödeneği MEBBİS işlemleri altında Ödenek Takip Modülündeki Fatura İşlemleri ve Ödenek İşlemlerinden okul müdürlüğünce giriş yapılarak muhasebe birimindeki 332 Okul Pansiyonları Hesabında bulunan ödenekten ödenecektir. Girilen doğalgaz, elektrik ve su faturaları ilgili mevzuatı gereğince okul müdürlüklerince muhafaza edilecektir. Faturalar zamanında girilecek gecikmeye mahal verilmeyecektir.

6. Pansiyonların gelir bölümünde yer alan fazla ödenek Pansiyon Fatura Giderlerinde kullanılmak üzere Gider bölümünde yer alan 10 numaralı Pansiyon Fatura Gideri alanında görüntülenecektir. Pansiyon fatura gideri bölümünde tutar bulunup bulunmamasına bakılmaksızın MEBBİS ödenek takip modülüne doğalgaz, elektrik ve su faturaları giriş yapılacaktır. Fatura giderleri bölümünde tutar bulunması hâlinde pansiyonun fatura giderleri bu hesaptan ödenecektir. Bu amaçla MEBBİS üzerinden yapılan talep onaylanıp işleme alınacak ancak ödenek gönderilmeyecektir. Tutar bulunmaması hâlinde ise 03.2 tertibinden okul hesabına ödenek gönderilecektir.

7. Planlanan bütçe, pansiyonlu okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük tarafından 37.98.420.289-0013-01-05.04 ekonomik kodlu (Hane Halkına Yapılan Transferler) harcama kaleminden gönderilen ödeneği ihtiva etmektedir. Söz konusu harcama kaleminden pansiyonda kayıtlı olan parasız yatılı öğrenci sayısı aylık olarak e okul sisteminden alınarak gönderilecektir.

8. Elektronik ortamda onaylanan pansiyon bütçesi e-pansiyonda yer alan raporlar bölümünden alınarak okul müdürü tarafından imzalandıktan sonra bir örneği pansiyonlu okulun bağlı bulunduğu saymanlık/muhasebe birimine teslim edilecektir.

Pansiyon Bütçe Gider Açıklamaları:

1, 2 ve 3 Nolu Yemek Bedeli Gideri: Pansiyonda Barınan Parasız/Paralı yatılı öğrencilerin ve ücretli/ücretsiz yemek yiyenlerin günlük yemek bedeli 4 Nolu Ulaştırma ve PTT gideri: Pansiyon hizmetleri için kullanılan telefon, faks, pul ve öğrencilerin hastaneye gidiş/geliş taksi bedelini 5 Nolu Temizlik Malzemesi Gideri: Pansiyonun tüm ünitelerinin bakımı ve korunması için ihtiyaç duyulan temizlik malzeme alımları ile ilgili giderlerini 6 Nolu Jeneratör Yakıt Gideri: Jeneratörün yakıt ihtiyacını karşılama bedelini 7 Nolu Revir Ecza dolabında bulunması gerekli sağlık araç gereç gideri: Pansiyonda barınan yatılı öğrencilerin yaralanma vb. sağlık sorunlarında ecza dolabında bulunması gereken malzeme bedelini 8 Nolu Yangından Korunma Malzeme Giderleri: Pansiyonun ihtiyacı olan her türlü yangından korunma malzeme alım giderlerini 9 Nolu İdari Giderler: Pansiyonun idaresi ile ilgili olarak hizmetin gerektirdiği ve diğer bölümlerden karşılanması mümkün olmayan giderlerin karşılanması. (Cam taktırılması, musluk değiştirilmesi vb.)

10 Nolu Pansiyon Fatura Gideri: Pansiyon bütçe fatura giderinde ödenek bulunan okullarımızın pansiyonun elektrik, su ve doğalgaz giderlerinde kullanılması için ayrılan tutar. (MEBBİS Ödenek Takip Modülüne giriş yapılacaktır.)

REHBER (dosya, webdeogrenhaber.com sitesinden alınmıştır.)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.