Öne Çıkanlar öğretmen Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yüz yüze eğitim not düzenleme işlemleri Fatma AFYONCU

Ek Ders Ücreti (3 Haziran 2021)

Daire Başkanı Bakan a. Ahmet Aytaç imzalı resmi yazıda '' Cumhurbaşkanlığının 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/8 Sayılı Genelgesi kapsamında gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan sürelerde idari izinli sayılanların, bu sürelerde 3 Mart 2021 tarihli ve E-16833931-903.99-21659893 sayılı yazı doğrultusunda ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin 20 Nisan 2021 tarihli ve E-97740327-869-24457512 sayılı yazınız ve eki incelenmiştir.

Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 25'inci maddesinde; ''(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(3) Bu Kararın 10 ve 14'üncü maddeleri ile 16'ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez'' hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kararın 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; ''bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

1) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

b) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

c) Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihlerde kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilen personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev süresi ve diğer hususlar belirtilir.'' hükmü yer almaktadır.

Görüleceği gibi anılan Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararın 16'ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının ''Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar'' bölümünün 2'nci maddesinde; ''(1) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.'' hükmüne yer verilmiştir.

Daha önce bir örneği de 5 Haziran 2020 tarihli ve 16833931-903.05.02-E.7516992 sayılı yazı ekinde Valiliğinize gönderilen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2 Haziran 2020 tarihli ve 19531 sayılı yazısında; COVID-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personelin; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, Cumhurbaşkanlığının 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/8 Sayılı Genelgesi kapsamında idari izinli sayılacaklarına 3 Mart 2021 tarihli ve E-16833931-903.99-21659893 sayılı yazı ise Cumhurbaşkanlığının 1 Mart 2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelgesi kapsamında yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı (e-nabız'dan alınacak belge) bulunanların ve Cumhurbaşkanlığı'nın 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/8 Sayılı Genelgesi kapsamında gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde bulunan hamile personelin idari izinli sayıldıklarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı'nın 13 Nisan 2021 tarihli ve 2021/8 Sayılı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılan gerek 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/8 Sayılı Genelgesinde gerekse 1 Mart 2021 tarihli ve 2021/5 Sayılı Genelgesinde; idari izinli sayılanların bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı ile bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı kalacağı belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu genelgelerde, bu personelin amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönecekleri açıklamasına yer verilmiştir.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ve ders yılının başladığı 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uzaktan veya yüz yüze eğitim yoluyla eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu süreçte yönetici ve öğretmenlerin, gerek yukarıda belirtilen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gerekse Cumhurbaşkanlığının 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesi ile 13 Nisan 2021 tarihli ve 2021/8 Sayılı Genelgesi kapsamında üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Zira Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında;

1- Genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin

2- Öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları öngörülmüştür.

2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan veya yüz yüze eğitim yoluyla eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmekte olduğu göz önünde bulundurulduğunda; yönetici ve öğretmenlerin genel idari izinli olmadıkları, öğrencilerin de sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmadıkları açıktır.

Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığının 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesi ile 13 Nisan 2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Genelgesinde yer alan; idari izinli sayılan personelin amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönecekleri açıklamasında da belirtildiği üzere bu kapsamda verilen idari izin kesintisiz bir süreci kapsamamaktadır.

Bu nedenle eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinden Cumhurbaşkanlığının 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/8 Sayılı Genelgesi ile 13 Nisan 2021 tarihli ve 2021/8 sayılı Genelgesi kapsamında idari izinli sayılanların 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılan ek ders ücreti ödemeleri bakımından, gerek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının yukarıda belirtilen hükmü gerekse Cumhurbaşkanlığının 29 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesi ile 13 Nisan 2021 tarihli ve 2021/8 Sayılı Genelgesi kapsamında aylık karşılığı ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Buradan hareketle, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretinden ne şekilde yararlandırılacakları, daha önce birer örneği de Valiliğinize gönderilen 4 Eylül 2020 tarihli ve 28892082-869-E.12138465 sayılı yazımız, 23 Eylül 2020 tarihli ve 28892082-869-E.13365395 sayılı yazımız, 23 Kasım 2020 tarihli ve 28892082-869-E.17110121 sayılı yazımızda belirtilmiş; yönetici ve öğretmenlerin yalnızca fiilen yürüttükleri görevler karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılabilecekleri de ayrıca vurgulanmıştır.'' denilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.