Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı ŞOK 21 Aralık 2021 Aktüel Ürünler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Asgarî Ücret

İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Yapılacak Devlet Katkısı (10 Ocak 2022)

Öğrenci İşleri ve AR-GE Daire Başkanı Bakan a. Fatih KIRATLI imzalı resmi yazıda ''Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler için 3308 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince işletmelere ödenen Devlet katkısı uygulamasının süresinin 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere beş eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına ilişkin 5063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05/01/2022 tarih ve 31710 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığına ilişkin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 07.01.2022 tarih ve sayılı E-20880154-841.02.01-40838267 yazısında kayıtlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün yazısı ve ekinde yer alan usul ve esaslar incelenmiştir.

Ek'li usul ve esaslar doğrultusunda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait devlet katkısı taleplerinin e-Okul sistemi üzerinden Eylül, Ekim ve Kasım ayları Eksik-Fazla bildirim ekranından okul idarelerince girilmesi ve Aralık ayı için girişi yapılan bilgilerin 14.01.2022 tarihine kadar okul idarelerince onaylanması hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNA GÖRE ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE ÖDENECEK ÜCRETLERE YÖNELİK DEVLET KATKISI UYGULAMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun Geçici 12 nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödenecek ücretlere yönelik Devlet katkısı uygulamasının usul ve esaslarını belirlemektir.

(2) İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya tamamlayıcı eğitimlerini kamu kurum ve kuruluşlarında yapan öğrenciler, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu Usul ve Esasların kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 3308 sayılı Kanunun Geçici 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Fon: 4447 sayılı Kanun kapsamındaki İşsizlik Sigortası Fonunu,

c) Genel Müdürlük: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünü,

ç) İŞKUR: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

d) İşletme: Mesleki eğitim yapılan, mal ve hizmet üreten özel kurum, kuruluş ve işyerlerini,

e) İşletmede mesleki eğitim: Bu Usul ve Esaslar kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlan öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını,

f) MEB: Millî Eğitim Bakanlığını,

g) MEB ilgili birimleri: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,

ğ) Okul: Resmi ve özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi, mesleki açık öğretim lisesi ile diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını,

h) Öğrenci: Resmi ve özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi ve mesleki açık öğretim lisesi ile diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile yükseköğretim kurumu öğrencilerini,

ı) Ücret: 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince öğrencilere ödenen tutarı,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

j) Yükseköğretim kurumu: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarını ifade eder.

Devlet katkısı uygulama esasları

MADDE 4- (1) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18 inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere aynı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12 nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemeler ise asgari ücretin yüzde ellisinden az olamaz.

(2) 3308 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi uyarınca, mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi kapsamında Devlet katkısı olarak ödenir.

(3) Öğrencilere, sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin, Devlet katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından Fon kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanır.

(4) İşletmeler, öğrenciye sözleşme gereği ödenmesi gereken ücreti her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına öder. İşletmelerce ödenen ücretin Devlet katkısına ilişkin tutarı aynı ayın en geç yirmi beşinci gününe kadar işletmelere ödenir. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı ile sektörler arasında yapılan mesleki eğitim iş birliği protokolleri kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programına katılan öğrenciler için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 12 nci maddesi uyarınca yapılacak Devlet katkısı ödemeleri ilgili okul müdürlüğünce doğrudan öğrencilere ödenebilir.

(5) Genel Müdürlük okul, ilçe, il ve ülke genelinde öğrencilere ödenecek toplam ücret tutarlarını tespit ederek ihtiyaç duyulan Devlet katkısı tutarlarını belirler. Yükseköğretim kurumları tarafından tespit edilen tutarlar YÖK'e bildirilir. YÖK tarafından her ay ilgili yükseköğretim kurumlarına aktarılacak toplam Devlet katkısı tutarı belirlenir.

(6) MEB ve YÖK bir önceki aya ilişkin yararlanıcı sayısını ve aylık olarak ödenecek Devlet katkısı tutarını her ayın en geç onuncu günü sonuna kadar İŞKUR’dan yazılı olarak talep eder. Ayın onuncu gününün hafta sonu tatiline veya resmî tatile denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü bildirim yapılır.

(7) Talep edilen tutarlar, bildirimin yapıldığı ayın on beşinci gününe kadar MEB ile YÖK'ün bildireceği MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve YÖK Muhasebe Birimi adına açılan banka hesaplarına İŞKUR tarafından Fondan aktarılır. Ayın on beşinci gününün hafta sonu tatiline veya resmî tatile denk gelmesi halinde, aktarma işlemi takip eden ilk iş günü yapılır.

(8) MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve YÖK Muhasebe Birimi aktarılan bu tutarları bütçe gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin okullar ve yükseköğretim kurumlarının muhasebe birimlerine aktarılmak üzere emanet hesaplara kaydeder. MEB ilgili birimleri ve YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından okullara ve yükseköğretim kurumlarına aktarım yapılmasına ilişkin düzenlenen muhasebe işlem fişine istinaden emanetler hesabından okullara ve yükseköğretim kurumlarına ödemeler gerçekleştirilir. Okullara hizmet veren muhasebe birimleri ile yükseköğretim kurumlarının muhasebe birimlerince işletmelere ödenmek üzere alınan tutarlar açılacak banka hesabına kaydedilerek gelirler hesabına alınır. Okullar ve yükseköğretim kurumları tarafından muhasebe işlem fişine istinaden giderler hesabına kaydedilen tutarlar ilgili muhasebe birimince işletmelere ödenir.

(9) MEB ilgili birimleri ve YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan ödemelerde düzenlenecek olan muhasebe işlem fişine okullar ve yükseköğretim kurumlarının adı ile aktarılacak tutarları gösterir onaylı liste eklenir. Okullar ve yükseköğretim kurumları tarafından yapılan ödemelerde kanıtlayıcı belge olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği kıyasen uygulanır.

(10) MEB ilgili birimleri tarafından düzenlenen muhasebe işlem fişi ile özel okullarda okuyan öğrencilerin devlet katkısı tutarları merkez saymanlık müdürlüğü aracılığıyla işletme hesaplarına aktarılmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince açılan emanet hesaplara gönderilir ve il/ilçe harcama yetkilileri sorumluluğunda ödemeler işletme hesaplarına yapılır. Vakıf yükseköğretim kurumları YÖK tarafından aktarılan devlet katkısı tutarlarını kullanmış oldukları muhasebe sistemine göre muhasebeleştirir.

(11) Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmez.

(12) Bu Usul ve Esaslar kapsamında öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Sorumluluk

MADDE 5- (l) Okul müdürlükleri ve yükseköğretim kurumları tarafından MEB ve YÖK'e iletilen bilgilerin doğruluğundan ve belirlenen süreler içerisinde bildirilmesinden ilgili okul müdürlükleri ve yükseköğretim kurumları sorumludur.

(2) İŞKUR’a yapılan yanlış, yersiz ve hatalı bildirimler nedeniyle yapılacak ödemelerden İŞKUR sorumlu değildir.

(3) İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede belirlenen öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarı ve işletme payına düşen tutarı, her ayın onuncu gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödemekle sorumludur.

(4) MEB ve YÖK tarafından talep edilip İŞKUR tarafından zamanında aktarılmayan ya da eksik aktarılan tutardan dolayı MEB ve YÖK sorumlu tutulamaz.

(5) MEB ve YÖK devlet katkısı tutarlarının okullara ve yükseköğretim kurumlarına zamanında aktarılmasından sorumludur.

(6) Özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için yapılacak devlet katkısı ödemelerinin işletme hesaplarına gönderilmesinden il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

Diğer hususlar

MADDE 6- (1) MEB ve YÖK tarafından sehven fazla talep edilen Devlet katkısı tutarı, bir sonraki ay talep edilecek tutardan mahsup edilir. Zamanında yapılmayan Devlet katkısı talepleri ise, bir sonraki ayda ya da takip eden aylarda yapılır.

(2) MEB ve YÖK'ün muhasebe hizmetlerinin yürütüldüğü muhasebe birimlerince banka hesaplarına İŞKUR tarafından Fon'dan aktarılan tutara ilişkin bakiye her ay kontrol edilir. Banka hesabında kalan tutar bulunması halinde, MEB ve YÖK tarafından yapılacak talepte, bu bakiye tutar düşülür.

(3) Devlet katkısı uygulamasının Cumhurbaşkanlığınca uzatılmaması halinde, ilgili eğitim ve öğretim dönemi sonu itibariyle MEB ve YÖK tarafından devlet katkısından kullanılmayan tutarlar İŞKUR’a iade edilir.

Yetki

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında, ilgili kuruluşlar arasında işlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan talimat, protokol ve benzeri metinleri imzalamaya Genel Müdürlük, İŞKUR ve YÖK temsilcileri yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esaslar. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başından itibaren geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

(2) Devlet katkısı uygulamasının Cumhurbaşkanlığınca uzatılması halinde, bu Usul ve Esasların uygulanmasına devam olunur.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esasları, Millî Eğitim Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.