Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim yüz yüze eğitim emeklilikte yaşa takılanlar öğretmen

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik (12 Haziran 2021)

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, e-Devlet uygulamalarına entegrasyon sağlanması amacıyla basılı olarak verilen yıllık ortalama 8 milyon kurs bitirme belgesi, elektronik ortama taşınarak kağıt ve basım maliyetinden tasarruf sağlanacak. Vatandaşlarımız kurs bitirme belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecekler.

Engelli öğretmenler ve engelli çocuğu ve/veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar ile hamile öğretmenlerin ders programı çizelgesi ile nöbet uygulaması hususunda pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Olgunlaşma enstitülerinin kursiyeri bulunmayan 'araştırma', 'tasarım ve üretim' ve 'tanıtım ve pazarlama' bölümlerinde görevli öğretmenlerin çalışma sürelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ortadan kaldırılmıştır.

Komisyon toplantıları, kurs açma onayları gibi bürokratik işlemler asgari düzeye indirilerek, uygulamalarda tekrardan kaçınılarak emek ve zaman tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir. Özel, resmi kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak protokollerde birtakım standartlar getirilerek kolaylıklar sağlanmıştır.

Yılda iki kez toplanan hayat boyu öğrenme komisyonunun yılda bir defaya indirilerek her yıl ağustos ayı içerisinde toplanmasına karar verilmiştir." dedi.

12 Haziran 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31509

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar istememesi hâlinde nöbet görevi verilmez.

d) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. Okul öncesi eğitim uygulaması bulunan kurumlarda nöbet görevi ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

e) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

f) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir.”

“g) Nöbet görevinde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür, kararlaştırılır ve kurum müdürünün onayından sonra öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

ğ) Özel eğitim kurslarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri nöbet görevini Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yerine getirirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin yedinci fıkrası, dokuzuncu fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl ağustos ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile en az 15 gün süreli duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, doğrudan kurum müdürlüklerine veya e-Yaygın sistemi üzerinden yapılır.”

“a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları eylül ayının 15’ine kadar ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.”

“c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 7 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak e-Yaygın sistemi üzerinden sıralama yapılır.”

“(13) Üçüncü ve dördüncü fıkrada sayılanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda emekli kişiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre sıralanarak usta öğretici olarak görevlendirilir.”

“(15) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenir. Aynı fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında yapılacak görevlendirmelerde öncelik sırası, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “iptal edilir.” ibaresi “iptal edilir ve bu durum e-Yaygın sistemine işlenir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Mücbir sebepler haricinde kurs onayından sonra göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle kurslarda görevlendirilmez ve bu durum e-Yaygın Sistemine işlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gençlik hizmetleri ve spor il müdürü” ibaresi “gençlik ve spor il müdürü” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “yılda en az iki defa vali tarafından belirlenen tarihlerde” ibaresi “her yıl ağustos ayı içerisinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yılda en az iki defa” ibaresi “her yıl temmuz ayı içerisinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kurs süresinin 1/5 oranını geçmemek şartıyla kurs başlama tarihinden itibaren 10 uncu günün sonunda sona erer.”

“(6) Kişiler başarı değerlendirmesi yapılmayan kurslara bir defa katılabilirler. Ancak başarı değerlendirmesi yapılan kurslarda başarısız olanlar aynı kursa en fazla bir defa daha katılabilirler. Zorunlu durumlarda Bakanlıkça belirlenen kurslarda bu şartlar aranmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İl ve ilçedeki ihtiyaçlar değerlendirilerek zorunlu durumlarda her bir kurs için ayrı ayrı mülki idare amiri onayı alınarak 7 kişilik gruba kurs açılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilkokul” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurslar, birey ve toplumun eğitim düzeyi ve öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda yaygın eğitim kurs programlarına uygun olarak açılır. Kurs türleri mesleki ve teknik kurslar ile genel kurslar olarak sınıflandırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Özel, resmî kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak il/ilçe genelinde düzenlenecek faaliyetler için Genel Müdürlük görüşü alınarak, mülkî idare amirinin onayı ile millî eğitim müdürlüğünce, ülke genelinde diğer Bakanlık ve ilgili kurum veya kuruluşlar arasındaki faaliyetler için Genel Müdürlük veya Bakanlıkça iş birliği belgesi düzenlenir. Açık Öğretim Okulları ile Olgunlaşma Enstitülerinin iş birliği faaliyetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.”

“(11) Resmî kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerdeki eğitim giderlerinin hangi tarafça nasıl karşılanacağı ve eğitici görevlendirme usul ve esasları iş birliği belgesinde açıkça belirtilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri mesleki, teknik, sosyal ve kültürel alanda bilgi ve beceri sahibi yapmak, onları hayata kazandırmak, üretken bireyler hâline getirmek amacıyla açılacak kurslar, ihtiyaç hâlinde Bakanlık Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarla iş birliği yapılarak da açılabilir.

b) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için özel sınıf ve gruplar oluşturulabileceği gibi kaynaştırma/bütünleştirme yolu ile diğer kurslardan da faydalanmaları sağlanabilir.”

“ç) Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için açılacak her bir kursta bir alan öğretmeni/usta öğretici ile birlikte bir özel eğitim öğretmeninin görevlendirilmesi esastır. Alan öğretmeni/usta öğreticilerin ek ders ücreti karşılığı özel eğitim alanında çalışma yeterliliğine sahip olması durumunda ise ayrıca özel eğitim öğretmeni görevlendirilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Örgün veya açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik halk eğitimi merkezlerinde açılan destekleme ve yetiştirme kursları, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Olgunlaşma enstitülerinin öğrencisi/kursiyeri bulunmayan araştırma, tasarım ve üretim ve tanıtım ve pazarlama bölümlerinde görevli öğretmenlerin çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saatidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Haftalık ders dağıtım çizelgesi düzenlenirken dersler, özellikleri dikkate alınarak blok veya haftanın belirli günlerinde işlenecek şekilde planlanır. Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi bulunanlar ile süt izni kullananların ders programı gün ve saatleri kurumun genel işleyişini bozmayacak şekilde, ilgili öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hazırlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “derse girmeden önce ders” ibaresi “aylık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurumlarda bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olamaz.”

“(3) Kurslar, günlük 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere saat 07.00  – 22.00 saatleri arasında planlanır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Ulusal ve yerel düzeyde özel ve resmî kurum ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği hâlinde düzenlenen kursları tamamlayanlara Ek-7’deki Kurs Bitirme Belgesi ile Ek-11’deki Katılım Belgesi,”

“(2) Kurs bitirme belgelerinin iş ve işlemleri e-Yaygın sistemi üzerinden tamamlanır. Belgeler kursiyerlere e-Devlet üzerinden de verilebilir.

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen Ek-7’deki Kurs Bitirme Belgesi ile Ek-11’deki Katılım Belgesindeki logolar ve imza kısımları iş birliği protokolüne göre düzenlenebilir.”

“d) Olgunlaşma enstitülerinin mesleki ve teknik ortaöğretim denklik programını bitirenlere Ek-12’deki Olgunlaşma Enstitüsü Bitirme Belgesi,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bilgi ve belgelerden” ibaresinden sonra gelmek üzere “belge defteri, not listesi ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2, Ek-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiş, Yönetmeliğe ekteki Ek-11 ve Ek-12 eklenmiştir.

MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile 19 uncu maddesi ile değiştirilen Ek-2 1/8/2021 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.