Öne Çıkanlar Zümre ile Eğitim Bölgeleri Yönergeleri Değiştirildi AUZEF Akademik Takvim yüz yüze eğitim Fatma AFYONCU öğretmen

Millî Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Başvuru ve Atama Duyurusu (Kasım 2021)

Başvurular 1-5 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Yapılan başvurular 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.

BAŞVURU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Yapılan Değerlendirme Doğrultusunda Başvurulara İlişkin Onay/Ret İşlem Sonuçları 15 Kasım 2021 tarihinde sistem üzerinden ilan edilecek. Başvurusu Reddedilenler İçin Yeniden Başvuru İşlemleri 16 Kasım 2021 tarihinde alınacak.

Başvurusu Reddedilenlerden Yeniden Başvuru Yapanların Başvuruları 17-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Başvurusu Reddedilenlerden Yeniden Başvuru Yapanlara ilişkin Onay/Ret İşlem Sonuçları 22 Kasım 2021 tarihinde sistem üzerinden ilan edilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri Onay/ Ret İşlemleri 23-29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Atamaların 7 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Atama Kararnameleri 31 Ocak 2022 tarihinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek.

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının Beden Eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 4 üncü maddesi doğrultusunda millî sporculardan 39 (otuz dokuz) kontenjana 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere başvurular alınacaktır. Başvurular ve atama işlemleri Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi süresi içerisinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

A. Başvuru Şartları

Millî sporculardan;

a. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek,

b. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek,

c. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olmak şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında; 

1. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

2. Mezun olunan yükseköğretim programının, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,

3. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Beden Eğitimi alanına kaynak gösterilen programlardan pedagojik formasyon eğitimi istenilenler için bu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,

4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

5. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

7. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.

B. Başvuruya İlişkin Genel Açıklamalar, Başvuru ve Tercih 

1. Başvurular “personel.meb.gov.tr” adresindeki “Millî sporcuların ataması” linkinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yapılacaktır.

2. Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlanması gerekmektedir.

3. Adaylar; belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Başvuru ve tercih işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. İl millî eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ek-3 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.

4. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

5. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakanlığımız veya il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

6. Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup pedagojik formasyon belgesi bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

7. Pedagojik formasyon eğitimini başarı ile tamamlayan; ancak formasyon belgesi düzenlenemeyenler, başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları yazının tarih ve sayısını Elektronik Başvuru Formu’nda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne girecektir. Pedagojik formasyon belgesi göreve başlama esnasında ibraz edilmek zorundadır. Pedagojik formasyon belgesini ibraz edemeyenlerin ataması iptal edilecektir.

8. Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

9.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır.

9.2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

10. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

11. Adaylar tarafından başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

12. Millî sporculuğa ilişkin belgeler dışındaki diğer atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

13. Adayların 40 eğitim kurumu tercih hakkı bulunduğundan tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamı tercih edilebilecektir. Bu nedenle tercih dışı atanma isteğine ilişkin beyan alınmayacaktır.

14. Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen başvuru süresi içerisinde adaylar tarafından başvurularına ilişkin değişiklik yapılabilecek ancak bu sürenin bitmesinden itibaren herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

15. Bu kapsamda yapılan başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde incelenerek uygun olanların başvuruları elektronik ortamda onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise yine elektronik ortamda reddedilecektir.

16. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun görülmeyerek reddedilen başvurular için Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde başvuru ekranı yeniden adaylara açılacak bu süreçte adaylar reddedilme gerekçesine uygun olarak başvurularını yenileyebileceklerdir.

17. Yenilenen başvurular Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yeniden değerlendirilerek uygun görülenler onaylanacak, uygun görülmeyen başvurular ise reddedilecektir. 

18. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uygun bulunarak elektronik ortamda onaylanan başvurular, Elektronik Başvuru Formu’nda aday tarafından seçilmiş olan il millî eğitim müdürlüğünün onay ekranına yansıyacaktır.

19. Başvurular ilgili il millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

20. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.

21. Başvurusu onaylanan aday Elektronik Başvuru Formu’nu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.

22. Başvurular il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

23. Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.

24. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya başvuru süresi dışında yapılan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ve/veya il millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular geçersiz sayılacak; varsa yapılmış olan atamalar iptal edilecektir.

25. Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaktır.

26. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formu’nda beyan alınacaktır. 

27. Bu duyuru kapsamında başvuruda bulunan adaylar, şartları taşımaları kaydıyla ön başvuruları 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak engelli öğretmen ataması kapsamında da başvuru yapabilecektir. Ancak 3 Aralık 2021 tarihinde engelli öğretmen olarak ataması gerçekleştirilenlerin bu duyuru kapsamındaki başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

28. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

C. Pedagojik Formasyon

1. Adayların;

1.1.Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

1.2.En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (Not: 1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),

1.3.İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),

1.4.İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,

1.5.Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

Ç. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.

2. Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, il millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

3. İl millî eğitim müdürlükleri, başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeleri inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacaklar, uygun olmayan başvuruları ise gerekçelerini belirtmek suretiyle reddedeceklerdir.

4. İl millî eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Başvuru Formu’nun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki yıl süreyle muhafaza edeceklerdir.

5. Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

6. Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

7. Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

8. Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-devlet üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/belge-doğrulama adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecektir.

D. Atama, Tebligat ve Göreve Başlama

1. Atama işlemleri, başvurusu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylananlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.10.2021 tarihli ve E-55713576-100-1181191 sayılı yazısı ekinde alınan Ek-2 Millî Sporcuların Atamalarında Esas Alınacak Öncelik Sıralaması Tablosu’nda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır. Söz konusu Tabloda belirtilen öncelik sıralamasında eşitlik olması hâlinde, atanacak adayın seçiminde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Not 1: Adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya esas belgeler ile Elektronik Başvuru Formu’na atama işlemi sonrasında da ihtiyaç duyulabileceğinden il millî eğitim müdürlüklerinin bu belgeleri muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

Not 2 : 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının güncel haliyle işlem yapılması önem arz etmektedir. Söz konusu Kurul Kararının güncel haline “ttkb.meb.gov.tr” adresinden erişilebilir.

2. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinden duyurulacaktır. 

3. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. 

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine tebligat yapılacaktır. 

4. Ataması yapılanlar, atama kararnamelerinin kendilerine tebliğinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde beliritilen süre içerisinde:

4.1.Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, v.b) belgelerin aslı,

4.2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet), 

4.3.Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), 

4.4.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

4.5.Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,

4.6.Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvuracaklardır.

5. Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüte düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

7. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

E. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir. 

Not 3: İl millî eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Başvuru Formu’ndaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

**Önemli Notlar** 

1.) 1– 5 Kasım 2021 tarihlerinde ilk başvuruyu yapmayan adaylar, 16 Kasım 2021 tarihinde yeni başvuru yapamazlar. 

2.) Başvurusu reddedilen adaylar için 16 Kasım 2021 Salı günü sistem açılacak olup bu tarihten sonra millî sporculuğa ilişkin hiçbir şekilde düzeltme yapılamayacaktır.

Kılavuz için https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_10/28142852_Milli_Sporcu_Beden_EYitimi_AlanYna_Atama_Duyurusu_KasYm_2021.pdf Linkini tıklayınız.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.