Öne Çıkanlar öğretmen EACEA (Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı) Kültür ve Turizm Bakanlığı emeklilikte yaşa takılanlar A101 1 Temmuz 2022 Aktüel Ürünler

4008 - Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı Duyurusu

4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı; zihin, işitme, görme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, çoklu yetersizlik, dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve duygu/davranış bozukluğu tanılı özel gereksinimli bireylere ve bu bireylere hizmet veren kişilere çağrı kapsamındaki konulara yönelik projeler aracılığıyla eğitim ve bağımsız yaşam konularında destek sağlayarak toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı, özel gereksinimli bireylere hizmet sunan kişiler ve özel gereksinimli bireyler arasında bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.

A. ÇAĞRI KAPSAMI

1. Çağrı Amacı ve Hedef Kitlesi

Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında aşağıdaki amaçlardan en az birine Çağrı Alanları başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere etkileşimli uygulamalarla ulaşılması hedeflenmektedir:

* Özel gereksinimli bireylerin bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini teşvik etmek ve bilişsel, sosyal, görsel, motor becerilerini geliştirmek,

* Özel gereksinimli bireylere ve bu kişilere hizmet veren bireylere yönelik kanıt temelli uygulama raporlarında yer alan bilimsel dayanaklı özgün yöntem, teknik, materyal, içerik ve uygulamaları yaygınlaştırma çalışmalarında bulunmak,

* Özel gereksinimli bireylere yönelik kanıt temelli uygulama raporlarında yer alan bilimsel dayanaklı iyi örnekleri uyarlamak, transfer etmek, yaygınlaştırmak,

* Özel gereksinimli bireylerin bağımsız ve aktif yaşamı destekleyen fiziksel ve sosyal ortamlara katılımını kolaylaştıran uygulamaları yaygınlaştırmak,

* Özel gereksinimli bireylerin kişisel ve mesleki olarak gelişimlerini sağlayan çalışmaları desteklemek,

* Özel gereksinimli bireylerin yetişkinlik ve yaşlılık sürecini sürdürme konusunda hazırlık yapmalarına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek,

* Özel gereksinimli bireylere yönelik acil durum, güvenlik ve barınma hizmetlerinin çeşitlerini ve niteliklerini artırmaya yönelik çalışmaları desteklemek.

Bu çağrı “zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, çoklu yetersizlik, dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve duygu/davranış bozukluğu” tanılı özel gereksinimli bireyleri kapsamaktadır. Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı hedef kitlesi aşağıdaki hedef kitlelerin en az birinden oluşmalıdır:

* Özel gereksinimli bireyler,
* Özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynler,
* Özel gereksinimli bireylere hizmet sunanlar,
* Özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalar gerçekleştiren öğretim elemanları,
* Lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrenciler,
* Bir kurum veya kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler,
* Kamu veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezi çalışanları.

Projenin katılımcıları aynı çağrı döneminde benzer temalı bir 4008 projesinde katılımcı olarak yer almamış kişilerden oluşturulur. Katılımcıların özel gereksinimli bireyler olması durumunda ebeveyn/vasisinden imzalı muvafakatname alınması gerekmektedir. 

2. Çağrı Alanları

Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Tarımsal Bilimler
Tıbbi Bilimler 
alanlarında proje sunulabilir.

Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları, eğitim seviyeleri ve özel gereksinim durumları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Proje etkinlikleri planlanırken Tablo 1’deki örnek etkinlik türleri ve yöntemleri kullanılabilir. Etkinlikler, hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak planlanır. Etkinlikler yüz yüze ve etkileşimli olarak düzenlenir.

Tablo 1. Örnek etkinlik türleri ve yöntemleri

Açık ve kapalı uçlu deney 
Artırılmış/sanal/karma gerçeklik 
Bilimsel gezi ve saha çalışması 
Doğa ve yaban hayatı gözlemi 
Mobil uygulamalar 
Sanat
Spor
Tahmin et - gözle - açıkla
Videoyla model olma
Yardımcı teknoloji uygulamaları

Animasyon ve benzetim (simülasyon)
Bilgi işlemsel düşünme
Dijital oyun/öyküleme
Eğitsel oyun
Oyunlaştırma
Sergi ve gösteri
STEAM
Tartışma (seminer, panel vb.) ve çalıştay
Yaratıcı drama
Özel gereksinimli bireylere yönelik geliş

3. Çağrı Takvimi

Başvurular 10 Mayıs-30 Haziran 2022 (Saat: 17.30) tarihleri arasındadır. Etkinlik dönemi 3 Ekim 2022-2 Ekim 2023 tarihleri arasındadır. Proje Süresi en fazla 12 aydır.

B. BAŞVURU SÜRECİ

1. Proje Yürütücüsü Olma Koşulları

a. Türkiye’de ikamet eden T.C. vatandaşı olmak,
b. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
c. Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu personel olmak.

2. Görev Alma Ölçütleri

a. Bilim ve Toplum Başkanlığınca desteklenen projelerde türüne bakılmaksızın, kişiler Tablo 2’de belirtilen puanlar çerçevesinde toplamda 8 (sekiz) puanı geçmeyecek (aynı anda) şekilde görev alabilir. Sonuç raporu henüz TÜBİTAK tarafından kabul edilmemiş (devam eden) projelerdeki görevler de kısıtlama dâhilindedir. Diğer birimlerdeki görevlerde bu kısıtlama dikkate alınmaz.

b. Bir kişi bir projede tek bir görev tanımında görev alabilir ve ücretlendirilebilir.

c. Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ve kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri, Rektör, Dekan, Araştırma
Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları proje başvuru sürecinden, projenin sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler.

d. Programlar Müdürlüğünde görevli Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) üyeleri yürütücü olamazlar.

Tablo 2. Görev puanları

Yürütücü : 2
Uzman : 2
Eğitmen/Atölye/Konuşmacı : 1

3. Başvuru Yöntemi

a. Programa başvuru sadece çevrim içi olarak yapılır. Başvuruya ait tüm bilgi ve belgeler, başvuru sistemine yüklenir. TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilmez.

b. Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin) öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gerekir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, http://arbis.tubitak.gov.tr adresinden kayıt olabilir. ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını http://bilimtoplumpbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler. Panelde, proje ekibinin yetkinliği özgeçmiş bilgilerine göre değerlendirildiğinden ARBİS hesaplarında tüm bilgiler (eğitim bilgileri, uzmanlık alanları vb.) açık bir şekilde sunulur. Proje ekibinin tamamının ARBİS özgeçmişleri güncel ve tamamlanmış olmalıdır. ARBİS özgeçmişlerinde projedeki görev ve sorumluluklar ile ilişkili bilgi ve tecrübeleri yansıtan çalışmaların belirtilmesi gerekmektedir.

c. Proje Başvuru Sistemi’nde ve http://www.tubitak.gov.tr/4008 adresinde yer alan Proje Öneri Formu’ndaki Yöntem ve Projenin Yapılabilirliği, hedef kitlenin ihtiyaçları ve nasıl karşılanacağı, etkinliğin konusu ve kapsamı, ayrıntılı etkinlik programı, pilot çalışma yapılacaksa bu kapsamda planlanan etkinlikler, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçları, etkinliklerde kullanılacak yöntem ve teknikler, eğitmenlerin proje kapsamında yürütecekleri faaliyetler konusundaki yeterlikleri/yetkinlikleri hakkında bilgi ve açıklamalar, sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde sunulur. Proje Öneri Formu .odt, .doc ya da .docx formatında Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenir.

d. Aynı proje adı veya benzer etkinlik içeriğiyle, geçmiş yıllarda TÜBİTAK’a sunulan (desteklenen veya desteklenmeyen) proje önerilerinin tekrar sunulması durumunda başvuru sistemi üzerinden Değişiklik Bildirim Formu doldurulmalıdır. Değişiklik Bildirim Formu’nda, varsa önceki döneme ait panel değerlendirmesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak, projede gerçekleştirilen değişiklikler gerekçeleriyle birlikte açıklanmalıdır. Daha önce destek alan bir proje tekrar sunuluyorsa, hangi kısımlarda değişiklikler yapıldığı ve önceki projenin katılımcılarına yönelik talep edilen bilgiler ilgili başlıklar altında açıkça belirtilmelidir.

e. Daha önce sunulmuş olan projeler için, ilk sunulan proje önerisinde hak sahibi olarak adı geçip yeni sunulan proje önerisinde hak sahibi olarak adı geçmeyen kişi/kişiler olması halinde Feragat Formu imzalı olarak taratılıp başvuru sistemine yüklenmelidir.

f. Başvuru şartlarınca gerekli olduğu durumda Yasal/Özel İzin Belgesi, Destek Mektupları/Protokol, Etik Kurul Onay Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi imzalı olarak taratılarak başvuru sistemine yüklenir. Bununla birlikte, Yasal/Özel İzin Belgesi, Etik Kurul Onay Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi projenin desteklenmesine karar verilmesinden sonra da istenilen formatta e-posta yoluyla TÜBİTAK’a gönderilebilir.

g. Proje Başvuru Sistemi’nde başvuru aşamaları takip edilerek proje başvurusu onaylanır. Proje başvurusu onaylandıktan sonra E-imza süreci tamamlanır. Projedeki tüm hak sahipleri, proje yürütücüsü, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi, uzman personel, katılımcı kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi ve diğer hak sahipleri E-imza ile proje öneri formunu imzalar. Kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi yerine yetkili temsilci imzalıyorsa ilgili kişinin yetki belgesinin sisteme yüklenmesi zorunludur. Belirtilen son tarihe kadar E-imzaları tamamlanmamış projeler, değerlendirmeye alınmaz ve iade edilir. Kurum/kuruluş üst düzey yetkilileri Tablo 3’te belirtilmiştir.

Tablo 3. Kurum/kuruluş üst düzey yetkilileri

Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Birimler - Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısı

Üniversitelere Bağlı Olmayan Araştırma Enstitüleri - Enstitü Müdürü

Üniversitelere Bağlı Olmayan Araştırma Hastaneleri - Başhekim

Bakanlıklar - Bakan Yardımcıları

Belediyeler - Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter

Valilik ve Bakanlıklara bağlı il müdürlükleri - Vali, Vali Yardımcısı, ilgili Bakanlık İl Müdürü veya yetki verdiği Müdür Yardımcısı

Kaymakamlık ve Bakanlıklara bağlı ilçe müdürlükleri - Kaymakam veya ilgili Bakanlık İlçe Müdürleri

Diğer Kuruluşlar - Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı

Devlet Okulları - İl / İlçe Milli Eğitim Müdürü veya yetki verdiği Müdür Yardımcısı

C. DESTEK MİKTARI VE KAPSAMI

a. Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 150.000 TL (KDV dâhil)’dir.

b. Destek miktarı, öneride talep edilir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar desteklenir. Proje bütçesi gerekli görüldüğü durumlarda TÜBİTAK tarafından revize edilebilir.

c. Proje için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer alır. Seyahat giderleri kapsamında özel/şahsi araçlara ait yakıt giderleri ve taksi ücretleri ödenmez. TÜBİTAK tarafından uygun görülmesi durumunda seyahat giderleri haricindeki diğer kalemler arasında aktarım yapılabilir.

d. Etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli başına) ile ilgili olarak; görev alan kişiye proje bazında yapılacak ödemeler için belirlenen üst sınırlar (TL) Tablo 4’te yer almaktadır.

Programa başvurular, "http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr" adresinden 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ayrıntılı bilgiye "https://www.tubitak.gov.tr/4008" internet adresi üzerinden erişilebilecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.