Öne Çıkanlar öğretmen 2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi A101 Aktüel Ürünler 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Hakmar 2 Aralık 2023 Aktüel Ürünler

10 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacak (Sermaye Piyasası Kurulu)

2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday, Kurulumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

1. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

7) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

8) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

9) (8) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

10) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri),

11) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

12) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,

B) Özel Şartlar:

Aşağıda yer alan özel şartlarda istenilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler ile sertifikalar "başvuru belgeleri" arasında sunulacak, istenilen bilgi ve tecrübeler ise başvuru belgeleri arasında yer alan "teknik özgeçmiş" belgesinde sunulacaktır. Bilgi ve tecrübeler, teknik özgeçmiş içinde başvurulan pozisyon için Özel Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde çalışılan hizmetler / projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi belgelerin teknik özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. Başvurulan pozisyona ait teknik özgeçmiş, Kurul resmi internet sitesinden temin edilecek olup, doldurulduktan sonra imzalanmak suretiyle sınav başvuru sistemine yüklenecektir.

I- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Yazılım geliştirme uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) .NET, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

c) MS SQL veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

d) İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,

e) Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS, HTML gibi web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Web API, Web servisleri (SOAP, REST protokolleri) ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yazılım versiyon kontrol sistemleri (Azure DevOps, Git vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Nesneye yönelik programlama, veri yapıları ve algoritmalar, tasarım kalıpları (design patterns) ve çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Vue.JS, Angular, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

j) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

l) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) DevOps, CI/CD süreçleri, Container mimarisi, Kubernetes ve Docker konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Kullanıcı kimlik doğrulama ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single Sign On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) IIS (Internet Information Services) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi sahibi olmak.

II- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Yazılım geliştirme uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) .NET, C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Entity Framework teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

c) ASP.Net, ASP.Net MVC ve ASP.Net Core teknolojilerinde uygulama geliştirme yapmış olmak,

d) MS SQL veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

e) T-SQL bilgisine sahip olmak,

f) Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS, HTML gibi web teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Web API, Web servisleri (SOAP, REST protokolleri) ve Windows servisleri hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Yazılım versiyon kontrol sistemleri (Azure DevOps, Git vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Nesneye yönelik programlama, veri yapıları ve algoritmalar, tasarım kalıpları (design patterns) ve çok katmanlı yazılım mimarileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

. Mikroservis mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

. Vue.JS, Angular, React hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi sahibi olmak

III- AĞ UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Ağ yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Omurga anahtarı, kenar anahtar, kablosuz erişim noktası ve kablosuz kontrol cihazı gibi ağ cihazları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Güvenlik cihazları (Güvenlik duvarı, uygulama güvenlik duvarı (WAF), IPS, ağ erişim denetimi (NAC), SIEM vb.) yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Sızma testi konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Veri Merkezi ağ alt yapısı ve depolama alan ağı (SAN) hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

. Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), NSE-4 (Fortinet Network Security Professional) veya JNCIS (Juniper Networks Certified Internet Specialist) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hakkında bilgi sahibi olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER, SINAV BAŞVURUSU

Adaylar, başvurularını 04.10.2023 ile 18.10.2023 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular ile yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için başvuruda bulunabilecektir.

İstenilen Belgeler:

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda ilanda belirtilen şartları sağlayan adaylardan, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının %70'i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 (beş) katı aday Kurulumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre belirlenen son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurulun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV-SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav sözlü sınav (mülakat) olarak tek aşamalı yapılacaktır.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınavda adaylara, mesleki bilgiler ile başvurulan pozisyon için özel şartlar bölümünde belirtilen alanlardaki bilgi ve tecrübelerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.

Sözlü sınav; 06.11.2023 ile 11.11.2023 tarihleri arasında olmak üzere, sınava girmeye hak kazanan aday sayısına göre belirlenecek tarihlerde SPK Ankara hizmet binasında (Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 Çankaya / ANKARA) yapılacak olup söz konusu sınav tarihleri Kurulun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Sözlü tarihlerinde erteleme olması durumunda da bu durum yine Kurulun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır. Adaylar, her bir pozisyon için başarı puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanlıdan başlanılarak pozisyon sayısı kadar aday, asil aday olarak belirlenecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar aday da yedek aday olarak belirlenebilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olan adaylara ilişkin duyuru Kurulun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda yapılacaktır. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü sınavda başarılı olan ve Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilen asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir. Kendilerine tebligat yapıldığı halde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılır.

VI . ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının (01.07.2023-31.12.2023 dönemi için: 24.874,40 TL) Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Ancak Kurul, bu şekilde hesaplanacak tavan ücretin altında sözleşme ücreti belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

* Kurul tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

VII - DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında hukuki işlem yapılacaktır.

Yedek aday belirlenmiş olması halinde, gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple sözleşmenin iptal edilmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde göreve başlanılmaması ya da bu hakkından vazgeçilmesi sebeplerinden biriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedek adaylar arasından başarı sıralamasına göre yerleştirme yapılabilecektir.

İLETİŞİM

[email protected]

0 (312) 292 90 90

SERMAYE PİYASASI KURULU
(www.spk.gov.tr)

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 Çankaya/ANKARA

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.