Öne Çıkanlar A101 26 Ağustos 2023 Aktüel Ürünler A101 3 Aralık 2022 Aktüel Ürünler İmam Hatip Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı BİM 12 Aralık 2023 Aktüel Ürünler

2023 Yılı Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınav Duyurusu

Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dini konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınavla sözleşmeli (kadın ve erkek) din görevlisi​ alınacaktır. Başvurularınızı 05.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında Sözleşmeli Din Görevlisi Sınav Başvur​u linki üzerinden bireysel olarak yapabilirsiniz.

Yurt dışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışında istihdam edilmek üzere sınavla sözleşmeli din görevlisi (kadın ve erkek) alınacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Unvanı ve Adedi

Atama Yapılacak Kadroların

Bulunduğu Yer : Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı

Unvanı : Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi

Adedi : 100

II- Adaylarda Aranan Şartlar

a) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

b) Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak, (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Denklik Belgesine sahip olmak), (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.)

c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; sınav son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin elli (50) puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.) Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Görevini yapmasına mâni olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili herhangi bir engeli bulunmamak,

h) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

j) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

k) Yurt dışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

III- Başvuru İşlemleri

a) II. Bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar, 05.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında Türkiye Saati ile 17:00’a kadar bu bağlantıya tıklayarak başvuruda bulunabileceklerdir.

1. Başvurular, Müşavirlik/Ataşelik ve İl Müftülüklerince DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından kontrol edildikten sonra sistem üzerinden 20.10.2023 (Türkiye Saati ile) 18:00’a kadar onaylanacaktır.

2. Başvuru Ekranında istenilen bilgiler hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.

3. Aday Bilgi Formu (özgeçmiş) Duyurular bölümünden indirilerek adayın kendi el yazısı ile doldurulup başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

4. Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe onaylı sureti, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir..

5. Yurt Dışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren ilgili fakültelerden mezun olanların Türkiye’de Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınacak olan Diplomalarının Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair DENKLİK BELGESİ başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

6. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için sınava son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin elli (50) puan dengi kabul edilen belgenin Müşavirlikçe/Ataşelikçe onaylı sureti, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

7. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için söz konusu diplomanın Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

8. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ile ilgili ülkede süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe onaylanmış belge ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

9. Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir, 

10. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/ onaylı fotokopisi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

11. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

b) Başvuru işlemlerinin gerçeğe uygun, hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirilmesinden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

c) Başkanlığımız gerektiği durumlarda adaylardan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

IV- Sınav İşlemleri

a) Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki aşamalı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacaktır. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavına” çağrılacaklardır.

b) Sınavlarda başarılı olabilmek için her bir sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekecektir.

c) Mesleki Ehliyet Sınavı, yurt içinde (ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında) yapılabilecektir. Adaylar, Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.

d) Adaylar sınava gelirken sınava giriş belgeleriyle birlikte, nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

e) İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır. 

f) Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası, ilgili ülke kimlik kartı numarası, pasaport numarası veya başvuru numarası ile Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır. 

V- Sınav Konuları

a) Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları

1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)
2) Temel Dini Bilgiler, (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)

b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları

1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)
2) Genel Kültür, (30 puan)
3) Türkçeyi Kullanma Becerisi, (30 puan)

VI- Sınav İçin Kaynak Eserler 

KİTAP ADI VE YAZAR ADI (YAYINEVİ)

1. Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri    Komisyon (DİB Yayınları)
2. Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi    Davut KAYA (DİB Yayınları)
3. İlmihal I. ve II. Ciltler    Komisyon (TDV Yayınları)
4. Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı    Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)
5. Hadis Usûlü    Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV Yayınları)
6. Riyazü’s-Sâlihîn    Ebû Zekeriyya en-Nevevî
7. Yaşayan Dünya Dinleri    Komisyon (DİB Yayınları)
8. Tefsir Usûlü    Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV Yayınları)
9. Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip maddeleri    Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV Yayınları)
10. 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Başkanlığın hizmet alanları ve faaliyetleri

VII- Atama İşlemleri

a) Atamalar, Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar “Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi” statüsünde istihdam edileceklerdir. 
b) Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.
c) Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir. 
d) Atamalar, Ek-2 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.
e) Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.
f) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir.

VIII- Diğer Hususlar

a) Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi göreve başlamış olsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

b) Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

c) Sınav ve sonuçları ile ilgili tüm duyurular Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr “duyurular” bölümü ile https://disiliskiler.diyanet.gov.tr yapılacaktır. Bu adreslerden yapılacak tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

IX- İletişim

Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail : [email protected]

Telefon : +90 312 295 75 82-83 

Faks : +90 312 286 97 14

* 2023 Yılı Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınav Duyurusu : https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/Documents/2023%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Yurt%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20S%C3%B6zle%C5%9Fmeli%20Din%20G%C3%B6revlisi%20S%C4%B1nav%20Duyurusu.docx

* Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi İstihdam Edilecek Ülkeler Listesi : https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/Documents/Yurt%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20S%C3%B6zle%C5%9Fmeli%20Din%20G%C3%B6revlisi%20%C4%B0stihdam%20Edilecek%20%C3%9Clkeler%20Listesi.docx

* ​Aday Bilgi Formu Özgeçmiş : https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/Documents/Aday%20Bilgi%20Formu%20%C3%96zge%C3%A7mi%C5%9F.docx

* Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu : https://disiliskiler.diyanet.gov.tr/Documents/G%C3%BCvenlik%20Soru%C5%9Fturmas%C4%B1%20ve%20Ar%C5%9Fiv%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_%20Formu.docx

​Not: Adaylar, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu eksiksiz 2 (iki) nüsha doldurmuş olarak Mesleki Ehliyet Sınavına gelirken beraberinde getireceklerdir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.