Öne Çıkanlar memurlar Milli Eğitim Bakanlığı AES TRT EBA TV İlkokul Norm Kadro Güncelleme İşlemleri

Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik (Vakıflar Genel Müdürlüğü)
Abone Ol

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, yabancı uyruklu öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere, bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere burs verilmez.

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenen burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Bu öğrencilere burs miktarının iki katına kadar ödeme yapılabilir.

Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında Ek-1’de yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunurlar. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

Genel Müdürlük tarafından belirlenen başvuru tarihleri arasında başvuru beyanı değiştirilebilir. Başvuru süresi sonunda başvuru beyanında değişiklik yapılamaz.

Başvuru yapan öğrencilerin, burs başvurularının iptal taleplerini nüfus cüzdanı ya da kimlik kartlarının bir nüshası ile birlikte yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri halinde başvuruları iptal edilir.

Öğrencilerden başvuru sırasında herhangi bir belge istenmez; ancak gerekmesi halinde başvuru değerlendirme işlemleri sırasında başvuru beyanını kanıtlayıcı belge talebinde bulunulabilir. Talep edilen belgeyi zamanında göndermeyen öğrencinin başvurusu iptal edilir.

"Burs tahsis kontenjanı, miktarı, ödeme zamanları ve başvuru değerlendirme" başlıklı kısımda "burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını, ödeme zamanını, başvuru değerlendirme ve bursun verilmesine ilişkin diğer hususları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları Ek-2’de yer alan değerlendirme cetveline göre puanlanır ve genel toplam puana göre sıralanır. Oluşan sıralamada; başvuru puanı eşit olan öğrencilerden sınıfı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yaşı küçük olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde yükseköğrenimde okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler, yine eşitlik olması halinde ise başvuru zamanı önce olan öğrenciler sıralamada önde yer alır.

Burs başvurusunda bulunan öğrenci, başvuru süreleri içerisinde başvuru beyanını değiştirmiş ise puanı eşit olan başvuruların sıralanmasında dikkate alınan başvuru zamanı başvurusunu en son değiştirdiği zaman olarak alınır.

Başvuru değerlendirmeleri burs verilecek eğitim yılına ait açık kadrolar nispetinde ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sıralamaya göre yapılır ve başvuru sonuçları Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden açıklanarak en az bir ay süre ile sorgulanabilir.

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs başvurularını değerlendirirken başvuru sahibi öğrencilerin ve aile bireylerinin beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu kontrol eder, söz konusu kontrollerde başvuru yapan öğrenci ve aile bireylerinin kişisel verilerini 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işleyebilir ve gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde burs başvurusunu iptal eder.

Burs almaya hak kazanamayan öğrenciler, sonuçların Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden duyurulduğu tarihten itibaren onbeş gün içerisinde başvuru sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler.” açıklamaları yer almaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almaya engel bir durumunun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü programın varsa hazırlık sınıfı ve normal öğrenim süresince burs verilir. Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilir.

Genel Müdürlükten burs alan ön lisans mezunu öğrencilerden Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerine ara vermeden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğrencilerin bursları kesilmez.  Bu durumda olan öğrencilere varsa intibak döneminde bursları ödenir ancak önceki yükseköğretim kurumunda aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal eğitim süresini geçemez.

Genel Müdürlükten burs alıyorken okumakta oldukları programdan başka bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda son eğitim yılında başarılı olmaları kaydı ile bir kereye mahsus olmak üzere bursları kesilmez. Bu durumda olan öğrencilerin varsa intibak döneminde bursları ödenir; ancak yükseköğretim kurumunu değiştiren öğrencinin önceki aldığı burs süresi ile yeni yükseköğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı, yeni yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini geçemez.

Burs alan öğrenci, devam ettiği yükseköğretim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde bir önceki eğitim yılındaki başarı durumunu gösteren belgesini (transkript) alarak ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Burs alan öğrenci, burs almaya devam ettiği süre içerisinde iletişim bilgilerinde, yükseköğretim kurumu ve eğitim durumundaki değişiklikler ile diğer kamu kurumlarından sonradan almaya hak kazandığı bursları bir ay içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Burs alan öğrenci, Genel Müdürlük veya ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamakla yükümlüdür.

Burs alan yabancı uyruklu öğrenci, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

Burs alan öğrencinin bir sebepten dolayı yükseköğretim kurumunun değişmesi durumunda yeni yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü farklı olsa bile burs ödeme ve takip işlemleri önceki Bölge Müdürlüğünce yerine getirilmeye devam edilir.

Ayrıca; aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Akademik başarı bursu" başlıklı kısımda "bu Yönetmelik kapsamında burs almakta olan öğrencilerden belirlenen şartları sağlayanlara bir eğitim yılında verilen toplam burs miktarının iki katını geçmeyecek şekilde Genel Müdürlük tarafından bütçe imkanları doğrultusunda belirlenen tutarda akademik başarı bursu verilebilir.

Bahse konu şartlar "bir önceki eğitim yılı bitiminde kendi sınıfında sorumlu olduğu tüm dersleri dönem sonunda bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlamış olmak. Bir önceki eğitim yılında yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olmak. Bir önceki eğitim yılında kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk üç sırada yer almak." olarak belirlenmiştir.

Bu Yönetmelik kapsamında ilk kez burs almaya başlayan öğrencilere akademik başarı bursu verilmez.

Bir önceki eğitim yılında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’den düşük olan öğrencilerin, herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan öğrencilerin, ceza aldığı tarih itibarıyla öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, süresi içerisinde bir önceki eğitim yılında başarı durumunu gösterir belgesini teslim etmeyen öğrencilerin, herhangi bir mazeretten dolayı kaydını donduran öğrencilerin, burs hakkından vazgeçen öğrencilerin, vakıf üniversitelerinin %100 burslu programlarında ya da Devlet üniversitelerinde okurken burs almaya hak kazanan ancak daha sonra Vakıf üniversitelerinin %100 burslu programları dışında başka bir programına geçiş yapan öğrencilerin bursu kesilir.

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri; burs alan öğrencilerin bu Yönetmelik kapsamında bursunun devamı için gerekli kontrolleri yapar, söz konusu kontrollerde burs alan öğrencilerin ve aile bireylerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kanun kapsamında işleyebilir ve burs almaya engel bir durum tespit edilmesi halinde bursunu keser. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere ödenen bursların tamamı yasal faizi ile birlikte öğrenciden tahsil edilir.

Bursun kesilmesine ilişkin itirazlar Bölge Müdürlüğünün burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonra onbeş gün içerisinde öncelikle ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır. Bölge Müdürlüğüne yapılan itirazdan bir sonuç alınamaz ise burs kesme işleminin bildirim tarihinden sonraki otuz gün içerisinde yazılı ya da elektronik ortamda Genel Müdürlüğe itirazda bulunulabilir.

“Eğitim yardımı kontenjanından yükseköğrenim bursu alacak öğrenciler" başlıklı kısımda "Genel Müdürlükten eğitim yardımı almaktayken mezun olarak eğitimine ara vermeden yurt içindeki Devlet üniversitelerinin örgün lisans programlarını kazanan öğrencilere burs verilmeyecek öğrenciler arasında değillerse, talep etmeleri halinde Genel Müdürlükçe verilen yükseköğrenim bursundan yararlanabilirler.

Yükseköğrenim bursu, Genel Müdürlükçe belirlenen burs kadro sayısına ilave olarak mevcut burs kadro sayısının %5’i kadar öğrenciye verilebilir. Öğrenci sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması halinde öğrenciler Genel Müdürlükçe belirlenen, üniversiteye giriş başarı durumlarına göre yükseköğrenim bursundan yararlandırılırlar.

Belirlenen şartlara uyan öğrencilerin verilen yükseköğrenim bursundan yararlanmakta olan kardeşi olması halinde bu öğrenciler ve yükseköğrenim bursundan yararlanan kardeşleri için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.

Ayrıca aynı Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 değiştirilmiş olup söz konusu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer, hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.