Öne Çıkanlar Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim uzaktan eğitim öğretmen emeklilikte yaşa takılanlar

Görevde Yükselme Sınavı Sınav Uygulama Duyurusu (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Bilecik hâriç 80 il e-Sınav Merkezlerinde 28 Kasım 2021 tarihinde saat 12.30'da yapılacak. Adaylar, e-sınav giriş belgelerini 19 Kasım 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

Adaylar (şef/memur), aynı oturumda sınava katılacak şekilde görev yaptıkları ilde bulunan esınav merkezlerinde sınava katılacaklardır. (Ankara’da sınava katılacak adaylar, merkez
ilçeler dışındaki ilçelerde bulunan e-sınav merkezlerine de yerleştirilebilecektir.)

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. Geçici Kimlik Belgesi ile sınava alınabilecektir.

Adaylar tarafından www.meb.gov.tr internet adresinden alınan sınav giriş belgesi renkli fotoğraflı olacak, belgede adayın; salon ve kimlik bilgileri ile sınava katılacağı tarih /oturum saati, e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.

Aday tarafından; renkli çıktısı alınan sınav giriş belgesi öncelikle adayın bağlı olduğu kurumun yetkilisine daha sonra ise adayın görev yaptığı yerde bulunan il/ilçe milli eğitim müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine onaylatılacaktır. Böylece renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde 2 (iki) adet mühür/kaşe ve 2 (iki) adet imza bulunacaktır. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen oturum saatinden en geç 30 dakika önce sınav yapılacak merkezde hazır bulunacaktır.

Sınav/oturum başlama saatinden itibaren 15 dakika içinde gelen aday/adaylar sınava alınır; ancak bu aday/adaylara ek süre verilmez. Adaylar, sınav/oturum başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde hiçbir nedenle salondan dışarı çıkamaz. Bu sürelerin uygulanmasında e-sınav salonunda bulunan sınav görevlilerine ait bilgisayardaki sistem saati dikkate alınır. Mücbir sebeple bir adayın salondan ayrılması durumunda geç gelen aday/adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav başladıktan sonra salondan ayrılan aday/adaylar tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.

Sınav tarihinden 24 saat önce Sağlık Bakanlığı HES Kodu Sorgulama Sistemi aracılığı ile adaylara ait HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Sorgulama neticesinde Covid-19 bakımından riskli olan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav sonuçları 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren www.ktb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

e-SINAV UYGULAMASI

* Görevde Yükselme Sınavı, 50 (elli) soru ve 60 (altmış) dakika olarak tek oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.

* Sınav soruları çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli sorulardan oluşacaktır.

* Adaylar, salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra adaylara sınavda uyulacak kurallar hakkında bilgi verilecektir.

* Aday, e-sınav uygulama ekranında yer alan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerinin ve fotoğrafın kendisine ait olduğunu kontrol edecek, bilgilerinde hata olması durumunda salon başkanını uyaracak ve sınava başlamayacaktır.

* ‘e-Sınav Uygulama Kuralları’ sınav başlamadan önce aday tarafından okunup kabul edildikten sonra sınav başlayacaktır.

* Adaylar tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

* Sınav süresi adayın kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

* Sınavını tamamlayan ya da sınav süresi biten aday, salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılacaktır.

* Aday isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilir. Bu durumda e-sınav yazılımı adaydan 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren adayların sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

* Aday sınava girmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana “Girmedi” yazılacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

* Sınava katılacak aday/adaylardan, sınav öncesinde ve sınav anında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan/olanlar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi biri bir nüsha hâlinde aday tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edilecektir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

* Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

* Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde adayın sınava girmesi,

* Geçerli kimlik belgelerinden biri (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

* e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle sınav giriş belgesindekilerin farklı olması ya da geçerli kimlik belgesindeki bilgilerle diğer alanlardaki bilgilerinde uyuşmazlık olması,

* Adayın başka bir adaydan ya da dokümandan kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi,

* Adayın yerine başkasının sınava girmeye teşebbüs etmesi, sınav uygulamaları süresince ya da sonrasında bu fiilin gerçekleştiğinin tespit edilmesi,

* Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri adayın yanında bulundurması,

* e-Sınav uygulama cihazlarına ya da merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

* Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin hazırladığı raporlarda/tutanaklarda ya da sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, adayın Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda aday/adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

* Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde birimleri aracılığı ile KTB/PGM’ye yapacaklardır. KTB/PGM, adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ye toplu olarak gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları en geç 5 (beş) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak KTB/PGM’ye bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara KTB/PGM tarafından bildirilecektir.

* Adaylar, itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden herhangi birine KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

* Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

* Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

* 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların www.ktb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Görevde Yükselme Sınavı değerlendirme grupları Şef ve Memur olmak üzere iki gruptur.

* Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

İLETİŞİM

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

* MEB İletişim Merkezi (MEBİM) 444 0 632- 0 (312) 413 32 47-48

* KTB(Kültür ve Turizm Bakanlığı) 0 (312) 470 88 11-51-52-55 numaralı telefonlardan bilgi alabileceklerdir.

SINAV KAPSAMI

SINAV KONU BAŞLIKLARI VE SORU SAYILARI (ŞEF)

T.C. Anayasası (Genel Esaslar - Temel Haklar ve Ödevler) 2; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2; Türkçe Dil Bilgisi 2; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 2; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 10. Bölümü (Kültür ve Turizm Bakanlığı) 5; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 25; Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik 2; Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 2; Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik 1; 6245 sayılı Harcırah Kanunu 2; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 2; 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 1 olmak üzere toplam 50 soru sorulacak.

SINAV KONU BAŞLIKLARI VE SORU SAYILARI (MEMUR)

T.C. Anayasası (Genel Esaslar - Temel Haklar ve Ödevler) 2; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 5; Türkçe Dil Bilgisi 2; Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 2; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 10. Bölümü (Kültür ve Turizm Bakanlığı) 7; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 25; Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği 2; Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 5 olmak üzere toplam 50 soru sorulacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.