Öne Çıkanlar memur Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kadro atama Kadir Gecesi Namazı

2022 Yılı Sağlık Lisans Tamamlama Başvuru ve Tercih İşlemleri

Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;

1. Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2022 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilmektedir.

2. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programına ilişkin başvuru ve tercih işlemleri 13/09/2022 (Saat: 09:00) – 19/09/2022 (Saat:17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacaktır.

3. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecektir.

Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabileceklerdir.

4. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecektir.

5. Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacaktır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2021 yılında programa yerleşen adayların yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınacaktır, bu kapsamda yerleşip mezun olan adaylar ise yeniden başvuru yapamazlar.

6. Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Sağlık Önlisans Mezunlarının Sağlık Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

SAĞLIK ÖNLİSANS MEZUNLARININ SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Usul ve Esaslar, 2014 yılında yayınlanan 6569 sayılı Kanun gereğince, 19.11.2014 tarihine kadar ebelik ve hemşirelik önlisans programlarından mezun olanların kendi alanlarında, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği diğer sağlık önlisans programlarından mezun olanların ise Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği alanlarda lisans tamamlamalarına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2 - Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 6569 sayılı Kanunla eklenen geçici 69’uncu maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında;

a) Önlisans : Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden programı,

b) Sağlık Lisans Tamamlama: Sağlık önlisans mezunlarına lisans yeterliliklerini kazandırmaya yönelik, en az iki yıllık bir programı kapsayan yükseköğretim programını,

c) Yerleştirme puanı: Sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan puanı,

d) Not Dönüşüm Tablosu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarını,

e) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu ifade eder.

Başvuru

Madde 4- (1) 2014 yılında yayınlanan 6569 sayılı Kanun gereğince, 2547 sayılı Kanuna göre kurulan yükseköğretim kurumlarının ebelik ve hemşirelik önlisans programları ile YÖK tarafından belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olarak diploma alanlar programa başvurabilirler.

(2) İlan edilen programlara başvuru, tercih ve yerleştirme işlemleri merkezi sistem üzerinden yapılır.

Kontenjanlar

Madde 5- Sağlık lisans tamamlama yapılabilecek lisans programları ve kontenjanları Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

İlan

Madde 6- (1) Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca belirlenen Üniversite/Fakülte/Program ve Kontenjanlar ilan edilir. 

Tercih ve Değerlendirme

Madde 7- (1) Adaylar sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarından elde edilen yerleştirme puanlarına göre yerleştirilir.

(2) Adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamalarında YÖKSİS verileri kullanılır.

(3) Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında önlisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları kullanılır. 4’lük sistemden mezun olan adayların not ortalamaları YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülür.

(4) Adaylar en fazla 20 tercih yapabilir.

(5) Başvurusu alınan adaylar yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak merkezi sistemle yerleştirilir.

(6) Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

(7) Bir önceki yıl programa yerleşen adayların yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülür; bu kapsamda yerleşip mezun olan adaylar ise yeniden başvuru yapamazlar.

Bildirim

Madde 8- Merkezi sistem üzerinden ilan edilen sonuçlar adaylara tebliğ niteliğini taşıdığı için posta yolu ile adayların ikamet adresine herhangi bir bildirim yapılmaz.

Kayıt, Eğitim - Öğretim Süreci

Madde 9- (1) Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt ve elektronik kayıt işlemleri YÖK tarafından ilan edilecek tarihlerde yapılacaktır. Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

(2) Adayların kabulü, ders intibakları, programdan çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte yönetim kurullarına ait olduğundan, söz konusu işlemler rektörlüklerce yürütülür.

(3) Yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları ve stajları örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

Madde 10- Lisans programlarına ilişkin belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödemeleri gerekmektedir.

Diploma

Madde 11- Sağlık Lisans Tamamlama programlarını başarı ile bitirenlerin diplomalarının ön yüzüne “6569 Sayılı Kanun Uyarınca Sağlık Lisans Tamamlama Programını Bitirerek Mezun Olmuştur.” ibaresi konulur.

Lisans Tamamlamada Uygulamalı Eğitimler

Madde 12- Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında verilecek eğitimler, üniversite sağlık uygulama araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve birimlerde verilecektir. İlgili eğitimler yükseköğretim kurumlarının yapacağı düzenlemeler kapsamında yürütülecek olup uygulamaların yürütülmesi aşamasında Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri ile de koordineli çalışılabilir. Bu usul ve esaslarda yer almayan hususlar için ilgili yükseköğretim kurumunun eğitim öğretim yönetmeliği esas alınır.

Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 13– Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

Madde 14- Bu Usul ve Esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurul Kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

2022 Sağlık Lisans Tamamlama Kapsamına Alınan Önlisans Programları ve Tamamlama Yapabilecekleri Lisans Programları

Sağlık Önlisans Programlarının Tamamlayabilecekleri Lisans Programları-2022

Önlisans

Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız, Diş Sağlığı
Diş Protez
Diş Protez Teknolojisi
Diş Protez Teknikerliği
Diş Teknik Sekreterliği
Hastane Yönetimi ve Organizasyon
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sağlık Yönetimi
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Yardım
Acil Yardım Teknikerliği
Acil Yardım Teknikleri
Adli Tıp
Adli Tıp Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Yardım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Cerrahi
Cerrahi Teknikerliği
İlk ve Acil Yardım
Otopsi Yardımcılığı
Paramedik
Çevre
Çevre Sağlığı
Diyaliz
Eczane Hizmetleri
Eczane Teknikerliği
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Nükleer Tıp Teknikleri
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Hidroterapi
Ortopedik Protez ve Ortez
Podoloji
Protez ve Ortez
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
İş ve Uğraşı Terapisi 
Hemşirelik
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
Veteriner Sağlık
Veteriner Sağlık Teknikerliği 
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Patoloji Laboratuvar
Optisyenlik
Radyoloji
Radyoterapi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Odyometri
Perfüzyon Teknikleri
Perfüzyon
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar 
Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği
Sağlık Laboratuvarı
Evde Hasta Bakımı
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Hizmetleri ve Bakımı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Lisans

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sağlık Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sosyal Hizmet
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Biyoloji
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimya
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik
Biyoloji
Kimya
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Biyokimya
Kimya
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Hemşirelik
Acil Yardım ve Afet Yöntemi
Sağlık Yönetimi
Biyokimya
Biyoloji
Kimya
Zootekni
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Sağlık Yönetimi
Biyoteknoloji
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Biyoloji
Biyoteknoloji
Gıda Teknolojisi
Kimya
Sağlık Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Fizik
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Dil ve Konuşma Terapisi
Fizik
Odyoloji
Sağlık Yönetimi
Perfüzyon
Biyokimya
Biyoloji
Kimya
Gıda Teknolojisi
Biyoteknoloji
Tarımsal Biyoteknoloji
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Sağlık Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik
Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sağlık Yönetimi
Çocuk Gelişimi
Beslenme ve Diyetetik
Sosyal Hizmet
Sağlık Yönetimi

Sağlık Lisans Tamamlama hakkında Sıkça Sorulan Sorular

2022 SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA SIKÇA SORULAN SORULAR

(1) Sağlık Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir?

2014 yılında yayınlanan 6569 sayılı Kanun gereğince, 19.11.2014 tarihinden önce ebelik ve hemşirelik önlisans programları ile YÖK tarafından belirlenen sağlık önlisans programlarından mezun olarak diploma alanlar programa başvuru hakkına sahiptirler. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamına alınan önlisans programları ve tamamlama yapabilecekleri lisans programları Başkanlığımız resmi web sitesinden duyurulmaktadır.

(2) Başvurular nereye ve nasıl yapılmaktadır?

Başkanlığımız resmi web sitesi üzerinden ilan edilen programlara başvurular başvuru sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılmaktadır.

(3) Yerleştirme işlemleri nasıl olmaktadır?

Yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak merkezi sistemle yapılmaktadır. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilmektedir.

Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında önlisans mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılıkları kullanılmaktadır. 4’lük sistemden mezun olan adayların not ortalamaları YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülmektedir. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan adaya öncelik verilmektedir. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2021 yılında programa yerleşen adayların yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülür; bu kapsamda yerleşip mezun olan adaylar ise yeniden başvuru yapamazlar.

(4) Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında YÖK tarafından yerleştirildiğim lisans programından mezun oldum. Yeniden başvurabilirmiyim?

Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında yerleşip mezun olan adaylar yeniden başvuru yapamazlar.

(5) SLT’ye başvurup bir lisans programına yerleştikten sonra önlisans diplomama ne olacak?

Adayın program kapsamında bir lisansa yerleşmiş olmasının, mevcut önlisans diplomalarının geçerliğine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

(6) Önlisans eğitimim sırasında aldığım derslerden lisans eğitimime başlamadan önce muaf tutulur muyum?

19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” 9 uncu maddesinde “Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca, ilgili fakülte yönetim kurulunca, öğrencilerin önlisans eğitiminde almış oldukları dersler göz önünde bulundurularak, öğrencilerin lisans programında almaları gereken derslere muafiyet verilebilir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 18/b-5 maddesi uyarınca, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurullarına ait bulunmaktadır.

(7) Yerleştiğim lisans programından kaç yılda mezun olurum? Kaçıncı sınıftan başlarım?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 18/b-5 maddesi uyarınca, öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurullarına ait bulunmaktadır. Bu doğrultuda adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin belirleyeceği derslerden muaf olup öğrenim görmeye başlarlar. 2547 sayılı Kanun uyarınca bu konudaki takdir yetkisi tamamen üniversiteye aittir. 

(8) Kamu/Özel Sektör çalışanıyım. Derslere gitmeden mezun olmak için uzaktan öğretimle açılan programları seçtim. Ancak üniversite bazı uygulamalı dersler, stajlar için beni üniversiteye çağırıyor. Neden?

“Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6-(1) f maddesinde “Yükseköğretim kurumu, eğitim-öğretimi desteklemek amacıyla uzaktan öğretim kapsamındaki bazı dersleri, derslerin belirli kısımlarını, uygulamaları, stajları veya laboratuvar çalışmalarını örgün öğretim bileşenlerini içerecek şekilde tasarlayabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda program “uzaktan” olarak açılmasına rağmen üniversitenin yüz yüze eğitim verilmesi hususunda takdir yetkisini kullandığı dersler için öğrenciler üniversiteye gitmek zorundadır. Herhangi bir mağduriyet durumunun yaşanmaması için aday öğrencilerin tercih etmeyi düşündükleri üniversitelerden konu ile ilgili bilgi istemeleri tavsiye olunur.

(9) 2021 Sağlık Lisans Tamamlama ile bir lisans programına yerleştirildim. 2022 Sağlık Lisans Tamamlamaya başvuru ve yerleştirme hakkına sahip miyim?

Evet başvurabilirsiniz. Ancak, yerleştirme işlemleri, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılmaktadır. Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında 2021 yılında programa yerleşen adayların 2022 yılında yeniden başvurmaları halinde yerleştirme puanları % 50 oranında düşürülerek yerleştirme işlemine alınmaktadır.

Adayın puanının kesilmesi için 2021 SLT kapsamında herhangi bir lisans programına yerleşmesi yeterli olup kaydını yaptırıp yaptırmadığına, aktif öğrenci olup olmadığına, ya da kaydını yaptırsa bile sildirmiş olup olmadığına bakılmaksızın puanı kesilmektedir.

(10) SLT kapsamına alınan önlisans programlarından birinde halen okumaktayım. Mezun olduğumda Sağlık Lisans Tamamlama Programından yararlanabilecek miyim?

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici 69 uncu maddeyi ekleyen 6569 sayılı Kanun 19.11.2014 tarihinde kabul edildiğinden Sağlık Lisans Tamamlama YÖK tarafından belirlenen sağlık önlisans programlarından bu tarihten önce mezun olanları kapsamaktadır.

(11) İki tane lisans programını aynı anda okuyabilir miyim?

Bir öğrencinin, aynı anda iki örgün lisans programında öğrenim görmesi mümkün değildir. Ancak, örgün eğitimle beraber açıköğretim ile uzaktan öğretim programlarında öğrenim görmenin önünde mevcut şartlarda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Başvuru Ekranı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için https://www.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/Proje%20Destekleme%20ve%20Geli%C5%9Ftirme%20Daire%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1/2022/2022-slt-basvuru-ekrani-sss.pdf tıklayınız.

2022 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurmak için https://www.turkiye.gov.tr/yok-lisans-tamamlama-basvurutercih-sistemi-4467 tıkl​a​yınız​.

​Sorularınız İçin

YÖK İletişim Merkezi Telefon Numarası: 0 850 470 0 965

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Asiye 2 ay önce

Sağlık lisans tamamla kazandım Atatürk üniversitesinden kayıt tarihlerini kaçırdım ek bir kayıt hakkı verecekmisiniz