Öne Çıkanlar Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı Hakmar 17 Eylül 2023 Aktüel Ürünler terfi Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik (11 Temmuz 2023)

Resmî Gazete

11 Temmuz 2023 SALI

Sayı : 32245

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/3/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında” ibaresinden sonra gelmek üzere “14/7/1965 tarihli ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 80 inci maddesi, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 171/B ve 508 inci maddeleri ile 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Bakanlık Teşkilatı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatını,

ç) Bakan Yardımcısı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilgili bakan yardımcısını,

d) Birim: Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimlerini,

e) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimlerinin en üst amirlerini,

f) Genel Müdürlük: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

g) Komisyon: Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilecek personeli belirlemek amacıyla kurulan Yurt Dışı Eğitim Komisyonunu,

ğ) Personel: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları,

h) Yurt dışı eğitim: Personelin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmesine, eğitilmesine, öğrenim görmesine, bilgi ve becerilerinin arttırılmasına, staj, ihtisas yapmasına yönelik yurt dışında alınan eğitimi ifade eder.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Komisyon ve Genel Müdürlüğün Görevleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Personel Daire Başkanlığınca” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyon, yurt dışına gönderilecek Bakanlık personelini belirlemek amacıyla Bakan tarafından görevlendirilecek Bakan Yardımcısının başkanlığında; biri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olmak üzere birim amirleri arasından görevlendirilecek toplam 5 asıl üyeden oluşur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Genel Müdürlüğün görevleri” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Personel Dairesi Başkanlığının” ibaresi “Genel Müdürlüğün” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “ilgili kuruma” şeklinde değiştirilmiş; (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Yurt dışına gönderilecek personelde genel olarak;

a) Üniversitelerin en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak,

b) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,

c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,

ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

d) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,

e) Yabancı dil yeterliliğinin tespiti açısından 9/A maddesinin ilgili hükümlerini sağlamış olmak,

f) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, yurt dışı eğitiminden geri çağrılmamış olmak şartları aranır.

(2) Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına bütçe imkanları veya dış bursla gönderilecek olan personelde genel şartlara ilaveten;

a) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin (11) numaralı alt bendinde belirtilenler arasında sayılanlar ile Bakanlık kadrolarına özel yeterlik veya yarışma sınavı yönetmelikleri gereğince yapılan sınavlarda başarı göstererek veya mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutularak atanmış ve bu kadrolarda görev yapmış olmak,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kadrolarda görev yapanlar için yeterlik sürecini başarıyla tamamlamış olmak,

c) Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl çalışmış olmak,

ç) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla 40 yaşını tamamlamamış olmak,

d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve denklik verilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından kabul belgesi almış olmak şartları aranır.

(3) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, staj veya ihtisas yapmak amacıyla yurt dışına bütçe imkanları veya dış bursla gönderilecek olan personelde genel şartlara ilaveten;

a) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen personel için adaylık dâhil en az 4 yıl, diğer personel için adaylık dâhil en az 6 yıl fiilen Bakanlık kadrolarında çalışmış olmak,

b) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak şartları aranır.

(4) Şahsen özel burs sağlayan personelde genel şartlara ilaveten;

a) Adaylık dâhil en az 3 yıl çalışmış olmak,

b) Bursa hak kazandığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 50 yaşını tamamlamamış olmak,

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve denklik verilen yurt dışı yükseköğretim kurumlarından kabul belgesi almış olmak şartları aranır.

(5) Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir.

(6) Belirtilen şartları taşıyan personelden askerlik görevini yapmakta olup da yurt dışına gidiş tarihinde askerlik görevini bitirecek olanlar da başvuruda bulunabilirler.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yabancı dil düzeyi

MADDE 9/A- (1) Yurt dışına gönderilecek personelin yabancı dil düzeyi aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

b) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az doksan puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

c) Diğerlerinin çalışmaları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.

(2) Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Genel Müdürlüğe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu başvurular, üç iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde, personel duyuruda belirtilen süre içerisinde Bakanlık tarafından istenen belgeleri ilgili sisteme yükleyerek başvuruda bulunur.”

“(3) Şahsen özel burs sağlayan personel katılmayı planladığı yurt dışı eğitim programının seviyesini, konusunu, süresini ve içeriğini belirten dilekçeyi Genel Müdürlüğe iletilmek üzere birimine teslim eder.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “kurul” ibaresi “komisyon” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “sınav kurulunca” ibaresi “komisyonca” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Genel Müdürlükçe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Genel Müdürlüğe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “ilgili kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen” ibareleri “Bakanlığa tahsis edilen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “maaşsız” ibaresi “aylıksız” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Genel Müdürlüğe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Personel Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Genel Müdürlüğe” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Devlet Personel Başkanlığına” ibaresi “ilgili kuruma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinde yer alan “3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ibaresi “1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.