Öne Çıkanlar Kayseri İmsakiye Sağlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Türkiye Spina Bifida Derneği İstanbul Şubesi Spina Bifida

2022 Yılı DUS Tercihleri Duyurusu

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. DUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

DUS Puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Puanı 45'den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır.

ÖSYM tarafından yapılan süresi geçerli yabancı dil sınavı sonucuyla tercih yapacak adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacaktır.

Tercih işlemi yapabilmek için gereken yabancı dil yeterliliğini, YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu’nda belirtilen yabancı dil sınavı sonucuyla veya Bakanlık veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavı sonucuyla sağlayan adayların aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:

a) ÖSYM tarafından belirlenen YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu’na göre uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar, ilgili dönemin tercih işlemlerinin son günü saat 12.00’ye kadar geçerli belgelerini veya noter onaylı suretlerini, dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.

b) Bakanlık tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesi gerekmektedir.

Adayın DUS’a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ile Bakanlık tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (TÖMER) başvuru yaptığı T.C. Kimlik/Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır. Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapabilmeleri için yabancı dil sınavını uygulayan kuruma bu değişikliği bizzat yaptırarak, ilgili kurumun tercih süresinin son günü saat 12.00’ye kadar bu bilgiyi ÖSYM’ye ulaştırmasını sağlamaları gerekmektedir. 

c) YÖK tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesi gerekmektedir.

Adayın DUS’a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ile YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (YÖKDİL) başvuru yaptığı T.C. Kimlik/Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır. Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapabilmeleri için tercih süresinin son günü saat 12.00’ye kadar, yabancı dil sınavına başvuru yaparken kullandıkları numara ile DUS’a başvuru yaparken kullandıkları numaranın ilgili kurumca eşleştirilerek ÖSYM’ye ulaştırmasını sağlamaları veya yabancı dil sınav sonucunun DUS’a başvurdukları numaraları ile güncellenerek ÖSYM’ye bildirilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.

TUEY’in 12. maddesinin 3. fıkrası gereği DUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Bu nedenle, adayların tercih ekranında diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olduğuna ilişkin bilgi alanını işaretlemiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler. Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu programa yerleşen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve yerleşmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır.

Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.

Tercih işlemleri;

1) T.C. uyruklu adaylar ile T.C. uyruğunun yanında yabancı uyruğu da olan adaylar, sadece genel kontenjanları,

2) Yabancı uyruğu olan adaylar, yabancı uyruklu kontenjanları (Uyruğundan biri T.C. olan yabancı uyruklu adaylar, yabancı uyruklular için ayrılmış kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.),

3) Mavi kartlı adaylar;

a) Yabancı uyruklu olarak başvuru yapmak istiyorlarsa yabancı uyruklu kontenjanları,
b) Mavi kart sahibi olarak başvuru yapmak istiyorlarsa 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sadece vakıf üniversitelerinin genel kontenjanlarını,

4) K.K.T.C. uyruklu adaylar;

a) 24 Mart 2008 tarihli Protokolün değişik ikinci maddesine göre Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine açılmış olan kontenjanları,
b) Aynı Protokolün değişik beşinci maddesine göre KKTC’ye ayrılan kontenjanları,
c) Aynı Protokolün değişik dördüncü maddesi hükümleri kapsamında olan KKTC uyruklu adaylar 1999 tarihli ilave haklar tanınmasına yönelik anlaşmaya göre genel kontenjanları,

5) Türk Soylu yabancı adaylar;

a) 2527 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istedikleri takdirde genel kontenjanları,
b) 2527 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istemedikleri takdirde yabancı uyruklu kontenjanlarını, tercih edilen kontenjan türüne bağlanan tüm sonuçları kabul ederek tercih edebileceklerdir. Sistemde kayıtlı birden fazla uyruk bilgisi olması nedeniyle birden fazla kontenjan türünden tercih hakkı bulunan adaylar, yukarıda belirtilen kurallara uygun olması kaydıyla hangi kontenjandan yararlanacaklarını sistemde belirterek tercih yapacaklardır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖNEMLİ UYARI!

Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların ileride hukuki sorunlarla karşılaşmaması için tercihlerini T.C. vatandaşı olarak yapmaları gerekmektedir.

Sınav puanında eşitlik olması hâlinde seçimi yapılan programı, daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir. Danıştay 8 inci Daire’nin 28.02.2018 tarihli ve E. 2017/5939, K. 2018/1117 sayılı iptal kararı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin “Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama” başlıklı 13/4 üncü maddesinin “…bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.” ibaresi iptal edilmiştir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığınca, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mesleki bilgi sınavında aynı puanı almış ve uzmanlık eğitim programını aynı sırada tercih etmiş adayların, kontenjan ayrılmamış olsa da uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilmesinin yapılmasına karar verilmiştir.

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS’te eğitim bilgileri olan ancak mezuniyet tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi üniversitelerine başvurarak YÖKSİS’teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan, YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayanlar (yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), tercih yapabilmek için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlayacaklardır. Bu durumdaki adayların mezuniyet tarihini gösterir belgenin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki yılın DUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınav tarihinden önce kimlik bilgileri ÖSYM'ye iletilen askeri personel, sadece Tablo 4’te yer alan kontenjanları tercih edebilecektir. Bunun dışındaki adaylar bu kontenjanları tercih ederek yerleştirilseler bile atamaları yapılmaz.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında imzalanan Askeri Öğrenci/Misafir Askeri Öğrenci (MAÖ)/Misafir Askeri Personel (MAP) Yetiştirme İşbirliği Protokolü çerçevesinde açılan kontenjanları Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınav tarihinden önce kimlik bilgileri ÖSYM'ye bildirilen Misafir Askeri Personel tercih edebilecektir.

MSB tarafından sınav tarihinden önce ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. Sınava giriş koşullarını sağlayan MAP adayları, ülkesinden gerekli izinleri almasını müteakip ÖSYM tarafından ilan edilen DUS 'a başvuru yapacaktır. Ülkesi tarafından sınava giriş izni verilen MAP adaylarının kimlik bilgilerinin MSB’ye gönderilmesi gerekmektedir. MSB tarafından ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmeyen adayların (MAP) tercihleri dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi yapılmayacaktır

MSB ile SBÜ arasında imzalanan protokol gereğince, MSB nam ve hesabına SBÜ’de açılan diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi kadrolarına yerleştirilen MAP uzmanlık öğrencileri eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Ankara'da devam edecektir.

KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER

Adaylar DUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ilgili kurumların ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.

Diş hekimliği fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı adına diş hekimliği fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar.

Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

Sağlık Bakanlığı adına diş hekimliği fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar; ÖSYM'nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde, internet aracılığıyla ilan edilen belge ve formları Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800, adresine APS veya özel kargo ile gönderebilirler. APS veya özel kargo ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması hâlinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir. Adaylar belgelerin teslim edilmesi ile ilgili detaylara, dilekçe örneğine, açıklamalara "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet sayfasından ulaşılabilecektir.

Kontenjan açıldığı takdirde Sağlık Bakanlığı adına Üniversite kontenjanlarına yerleştirilenlerin atama işlemleri için yerleştirildikleri üniversiteye değil öncelikle yukarıda tarif edildiği şekilde Bakanlığa başvurmaları daha sonra ÇKYS üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

Bir uzmanlık programına yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu kuruma başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.

a) Ana dal uzmanlık eğitimi yapmak için Türkiye’deki diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olunduğunu gösteren diploma veya yabancı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olup YÖK’ten alınmış denklik belgelerinin noter tasdikli örnekleri

b) Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş (http://tuk.saglik.gov.tr/dilprotokol.html) tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği. (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki diş hekimliği fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.)

c) Türkiye'de ikametlerine izin verildiğine dair Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış belgenin noter tasdikli örneği

ç) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge

Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır. ÖSYM'nin kayıt/atama işlemleri ve kurumlar arası geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gerekmektedir. Misafir Askeri Personel kontenjanlarına yerleşen adayların kayıt süresi yürürlükte bulunan ikili askeri anlaşmalara göre belirlenebilir.

EK YERLEŞTİRME

2022-DUS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-DUS ek yerleştirme boş kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması gerekmektedir:

a) 2022-DUS’a girmiş olmak,
b) 2022-DUS sonucuyla hiçbir programa yerleşmemiş olmak,
c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak adaylar ek yerleştirme için tercih ücreti yatıracaklardır.

Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar da DUS'a girmek zorundadırlar.

Yabancı uyruklu adaylar için ayrılan kontenjanlar tablolarda ayrıca gösterilmiştir. Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek üniversitelerimiz diş hekimliği fakültelerinden mezun olan ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de DUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler.

Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Aday Başvuru Formu ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de uzmanlık eğitimi yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. 

2022-DUS Başvuru Kılavuzu : https://www.osym.gov.tr/TR,23930/2022-dus-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

2022-DUS Tercih Bilgileri ve Tablolar : https://www.osym.gov.tr/TR,24098/2022-dus-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.