Öne Çıkanlar Kadın ve Erkek 10 Bin Polis Alınacak 2023 Yılı Ekim Ayı Yay Burcu İş Yorumu sözlü sınav Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı Bıçaklar

TOÇ BİR-SEN 7. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu 7. Dönem Toplu Sözleşme Teklifleri TOÇ BİR-SEN Genel Başkanı Hüseyin Öztürk tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'e sunuldu.

1. BÖLÜM

TARAFLAR, AMAÇ, KAPSAM, YÜRÜRLÜK

TARAFLAR

Madde 1: (1) Kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu adına Toç Bir-Sen Temsilcisi Toplu Sözleşme’nin taraflarını oluşturur.

TANIMLAR

Madde 2: (1) Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinde;

a. Kamu Görevlisi: Hizmet Kolunda yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan işçi dışındaki kamu çalışanlarını,

b. Konfederasyon: En çok üyeye sahip yetkili konfederasyon olan MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu)’i,

c. Sendika: Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda en çok üyeye sahip yetkili sendika olan TOÇ BİR-SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)’i,

d. Şube: Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda en çok üyeye sahip yetkili sendika olan TOÇ BİR-SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)’in Şube Başkanlıklarını,

e. İl ve İlçe Temsilciliği: Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda en çok üyeye sahip yetkili sendika olan TOÇ BİR-SEN (Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)’in Şube sayısına yasal olarak ulaşmamış olan veya henüz hukuken şube tüzel kişiliği bulunmayan, Sendika tüzüğüne göre atanmış olan, Sendikanın İl ve İlçe Temsilciliğini,

f. Kamu İşveren Heyeti: 4688 sayılı Kanun kapsamında yetkili memur sendikaları ile hükümet adına toplu sözleşme görüşmeleri yapan ve toplu sözleşme bağıtlamaya yetkili taraf olan

Kamu İşveren Heyetini,

g. İşveren Vekili: İşveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kimseleri,

h. Sendikalı Memur: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan işçi dışındaki kamu görevlilerinin sendikalara üye olanlarını,

ı. Toplu Sözleşme: Kamu görevlileri için uygulanacak mali ve sosyal hakları belirlemek üzere yetkili Kamu Görevlileri Sendikası TOÇ BİR-SEN ve Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan görüşmelerde demokratik, paydaş bir düzen içerisinde kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulduğu ve sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan belgeyi,

i. Toplantı Tutanağı: Yetkili Kamu Görevlileri Sendikası TOÇ BİR-SEN ile Kamu İşveren Heyeti arasında yapılan görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalanamaması halinde, tarafların uzlaştığı konular ile üzerinde uzlaşılamayan konuların belirtildiği tutanağı,

j. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu: Toplu Sözleşme görüşmelerinde toplantı tutanağı imzalanması halinde uyuşmazlık konuları üzerinde nihai karar vermeye yetkili olan kurulu,

k. Kamu İşvereni / İşveren: Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.

UYGULAMA ALANI VE KAPSAM

Madde 3: (1) Bu sözleşme; İşyeri bakımından,

a. Tarım ve Orman Bakanlığı
b. OGM (Orman Genel Müdürlüğü)
c. TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü)
d. TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
e. ESK (Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü)
f. AOÇ (Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü)
g. TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)’nın merkez ve taşra teşkilatlarını.

(2) Şahıs bakımından; Toplu Sözleşme’nin işyeri bakımından uygulama alanına giren işyerlerinde çalışan işçi dışındaki personel için uygulanacaktır.

TOPLU SÖZLEŞMENIN AMACI

Madde 4: (1) Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin amacı; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında düzenli, etkin ve verimli çalışmayı sağlamak, hizmet üretimini artırmak, Kamu İşvereninin ve kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini dengelemek, 21’inci yüzyıl şartları göz önüne alınarak insan odaklı ve insan onuruna yakışır bir düzen içerisinde karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla gidermektir.

TOPLU SÖZLEŞMENIN HÜKMÜ

Madde 5: (1) Bu toplu sözleşmenin kamu görevlileri mevzuatına ilişkin hükümleri; sözleşmeden yararlanan memurlar yönünden, sözleşmenin yürürlük süresinin hitamından itibaren yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar toplu sözleşme hükmü olarak devam eder.

(2) Bu sözleşmede mevzuat hükümlerine yapılan atıflar, muhtevaları sözleşmede yer almasa bile bu sözleşmenin hükmü niteliğini taşır.

TOPLU SÖZLEŞMENIN UYGULAMA ESASLARI

Madde 6: (1) Sözleşmenin Bütünlüğü: Sözleşme gerek maddelerinin açık anlamları ve gerekse ruhu ile değindiği tüm hususlarda geçerlidir. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamını tamamlar.

(2) Yorum: Sözleşme hükümleri amacı dışında yorumlanamaz. Taraflar, yorumunu gerekli gördükleri maddeleri öncelikle aralarında müzakere ederek ortak bir çözüm yolu bulmaya çalışırlar ve uyuştukları hususları bir tutanakla tespit ederler. Anlaşma temin edilemeyen konularda yasa hükümleri uygulanır.

(3) Uyuşmazlıkların Giderilmesi: Taraflar, uyuşmazlıkları aralarında çözmek için çaba gösterirler. Bu amaçla yapılacak bir toplantı çağrısına, karşı tarafın uyması zorunludur. Çağrıda bulunan taraf, görüşülmesini istediği konuları ve toplantı tarihini en az 10 (on) gün öncesinden karşı tarafa bildirir. Taraflar arasında uyuşma sağlanamazsa toplu sözleşme hükümleri uygulanır.

(4) Sözleşmenin Yürütümü: Sözleşmenin yürütülmesini Kamu İşvereni ve Taraf Konfederasyon ile Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yetkili sendika TOÇ BİR-SEN birlikte sağlar. Konfederasyon ve yetkili sendika yönetim kurulu ve/veya yetkilileri tarafından, İşveren de vekilleri ve/veya yetkilileri tarafından temsil edilirler. Sendikaya bağlı Şubeler, İl ve İlçe temsilcilikleri faaliyet alanları dâhilindeki işyerlerinde Sendika üyelerini ilgilendiren uygulamaları izlemeye, İşverenler veya İşveren vekilleriyle temas etmeye yetkilidirler. Ancak, Konfederasyon ve Yetkili Sendika bu işlemler için aynı işyerinde birden fazla Şube görevlendirmemeye özen gösterir.

TOPLU SÖZLEŞMENIN TEMINATI

Madde 7: (1) Bu Toplu Sözleşmenin teminatı konusunda Anayasa’nın 53. ve 128. Maddeleri ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uygulanır.

TOPLU SÖZLEŞMENIN YÜRÜRLÜK VE SÜRESI

Madde 8: (1) Bu Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31.12.2025 tarihinde sona ermek üzere 2 yıl süre ile geçerlidir.

2. BÖLÜM

TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI

KAMU İŞVERENININ SEVK VE İDARE HAKKI İLE SORUMLULUĞU

Madde 9: (1) İşveren, mevzuat (ilgili Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Yönetmelik, Tüzük, Genelge) ve Toplu Sözleşmeye aykırı olmamak üzere, işin tanzimi ve işyerinin sevk ve idaresiyle ilgili kararlar almaya ve bunları uygulamaya yetkilidir.

(2) İşveren;

a. İşyerlerinde iş güvenliği ve çalışan sağlığı bakımından gereken tedbirleri zamanında ve noksansız almak, uygulamak ve denetlemek,

b. Memurların her türlü ücretleri ile bunlara yapılan zam ve ek ödemelerinin zamanında ve noksansız olarak ödenmesini sağlamak,

c. Konfederasyon, yetkili sendika ve memurlara karşı gerek mevzuat (ilgili Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararı, Yönetmelik, Tüzük, Genelge) ve gerekse Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,

d. İşyerlerini, Memurun hizmet yapmaya amade bulunması kaydıyla, gereken çalışma koşulları ile memurların hizmet görmesine hazır bulundurmak hususlarında sorumluluk taşır.

MÜRACAATLARIN CEVAPLANDIRILMASI

Madde 10: (1) Konfederasyon veya sendika tarafından işvereni, işveren vekilini, sendikayı veya memurları ilgilendiren konularda yazılı olarak yapılacak müracaatlara işveren ve işveren vekilince gerekli incelemeyi müteakip 10 gün içinde cevap verilmesi zorunludur.

FERDI ŞIKÂYET HAKKI

Madde 11: (1) Toplu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin kendisi hakkında uygulanmaması, eksik uygulanması veya yanlış uygulanması veya çalışma hayatını düzenleyen mevzuattan doğan aksaklıklar sebebiyle zarar gören memurlar, durumu işyeri sendika temsilcisine bildirir. İşyeri Sendika temsilcisi konuyu en yakın amiri veya vekiliyle söz konusu aksaklığı çözmeye çalışır. İşyeri kademesinde uzlaşma olmadığı takdirde, sendika temsilcisi konuyu sendikasına iletir. Sendika konuyu İşveren veya İşveren vekiline aksettirir ve sorunun müştereken karara bağlanmasını talep eder.

(2) Disiplin suçları hariç olmak üzere, şikâyetleri dolayısıyla hiçbir sendikalı memur sorumlu tutulamaz, haklarında idari tedbir ve karar alınamaz.

TALEPLER

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.